12

Mniê leh anăn Anak Rai

1Mâo sa klei bi knăl prŏng bi êdah hlăm adiê, sa čô mniê hơô yang hruê, leh anăn mlan ti gŭ jơ̆ng ñu, leh anăn mâo ti boh kŏ ñu sa boh đuôn mtao ngă hŏng pluh dua asăr mtŭ. 2Ñu ba tian leh, leh anăn ur kyua ñu mâo klei ruă kkiêng êjai dôk đih pui. 3 Mâo sa klei bi knăl mkăn bi êdah hlăm adiê; nĕ anei mâo sa drei anak rai prŏng hrah, mâo kjuh boh kŏ leh anăn pluh ƀĕ ki, leh anăn ti boh kŏ ñu mâo kjuh đuôn mtao. 4 Ku ñu đoh ba sa kdrêč hlăm tlâo mtŭ mơ̆ng adiê, leh anăn dlăm digơ̆ ti lăn ala. Anak rai anăn dôk ti anăp mniê dơ̆ng kkiêng, čiăng hiêk ƀơ̆ng anak gơ̆ tơdah gơ̆ kkiêng leh. 5 Gơ̆ kkiêng kơ sa čô anak êkei, pô srăng kiă kriê jih jang găp djuê mnuih hŏng sa ƀĕ giê msei. Ƀiădah arăng pŭ ba anak gơ̆ kơ Aê Diê leh anăn kơ jhưng mtao Ñu. 6Leh anăn mniê anăn đuĕ hlăm kdrăn tač; tinăn ñu mâo anôk Aê Diê mkra leh, čiăng kơ ñu dưi mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă êjai sa êbâo dua êtuh năm pluh hruê.
7 Leh anăn mâo klei bi blah hlăm adiê, Mikel leh anăn phung dĭng buăl jăk ñu bi blah hŏng anak rai; anak rai leh anăn dĭng buăl ñu lŏ bi blah wĭt. 8Ƀiădah diñu amâo dưi hlăm klei bi blah, leh anăn amâo lŏ mâo ôh anôk kơ diñu hlăm adiê. 9 Leh anăn arăng dlăm anak rai prŏng ti gŭ, ala hđăp anăn, arăng pia Yang Jhat leh anăn Satan, pô mplư jih lăn ala. Arăng dlăm phung dĭng buăl ñu mbĭt hŏng ñu. 10 Leh anăn kâo hmư̆ hlăm adiê asăp kraih lač, “Ară anei klei bi mtlaih, klei myang, ƀuôn ala mtao Aê Diê drei, leh anăn klei dưi Krist Ñu truh leh, kyuadah arăng dlăm leh ti gŭ pô kčŭt kơ phung ayŏng adei drei pô kčŭt kơ diñu hruê mlam ti anăp Aê Diê drei. 11Diñu dưi hŏng pô kčŭt anăn kyua êrah Êđai Biăp leh anăn kyua klei blŭ diñu hưn, kyuadah diñu săn asei mlei wăt tơl djiê dưn mơh. 12Kyua anăn hơ̆k mơak bĕ diih, Ơ phung adiê leh anăn diih phung dôk hlăm phung adiê! Ƀiădah knap mñai yơh kơ diih, Ơ lăn ala leh anăn êa ksĭ, kyuadah yang jhat trŭn leh kơ diih hŏng klei ngêñ snăk, kyuadah ñu thâo mông ñu ăt dôk knŏng ƀiă.”
13Tơdah anak rai ƀuh arăng dlăm leh ñu ti lăn ala, ñu tiŏ mniê kkiêng leh kơ anak êkei anăn. 14 Ƀiădah arăng brei kơ mniê anăn dua pŏk siap tlang prŏng, čiăng kơ ñu dưi phiơr đuĕ mơ̆ng ala nao kơ kdrăn tač, ti anôk arăng srăng čiêm ñu êjai sa ênuk, đa đa ênuk leh anăn sa mkrah ênuk. 15Ala pruih êa msĕ sa hnoh êa krông mơ̆ng ƀăng êgei ñu ti tluôn mniê anăn, čiăng bi mơngăt gơ̆ hŏng êa. 16Ƀiădah lăn dŏng mniê anăn, lăn ha ƀăng êgei leh anăn lun êa krông anak rai pruih mơ̆ng ƀăng êgei ñu. 17Anak rai ăl kơ mniê anăn, leh anăn đuĕ nao bi blah hŏng phung anak mniê anăn adôk, phung gưt kơ klei Aê Diê mtă leh anăn hưn klei Yêsu. 18Anak rai dôk dơ̆ng ti čuah hang êa ksĭ.