5

Yexus Zaj Lus Qhuab Qhia Saum Roob

1Thaum Yexus pom cov neeg coob coob li ntawd Yexus txawm mus rau pem roob, thaum Yexus zaum lawm. Yexus cov thwjtim txawm los cuag Yexus. 2Yexus txawm pib qhia lawv:

Cov uas Tau Koob Hmoov

(Lukas 6.20-23)

  3“Cov uas paub hais tias lawv ua tsis tau lawv
   lub neej raws li Vajtswv lub siab nyiam;
  cov ntawd tau koob hmoov, rau qhov
   Ntuj Ceebtsheej yog lawv tug!
  4Cov uas paub nyuaj siab rau lawv tej kev txhaum;
  cov ntawd tau koob hmoov rau qhov
   Vajtswv yuav nplig lawv siab!
  5Cov uas txo hwjchim, cov ntawd
   tau koob hmoov;
  lawv yuav tau txais tej uas Vajtswv coglus tseg hais tias
   Vajtswv yuav muab rau lawv.
  6Cov uas xav ua raws li Vajtswv lub siab nyiam,
   cov ntawd tau koob hmoov;
  Vajtswv yuav muab rau lawv kom
   txaus nkaus li lawv lub siab xav.
  7Cov uas muaj lub siab hlub lwm tus,
   cov ntawd tau koob hmoov;
   Vajtswv yuav hlub lawv!
  8Cov uas muaj lub siab ncaj ncees, cov ntawd
   tau koob hmoov; lawv yuav pom Vajtswv!
  9Cov uas ua rau neeg nyob sib haumxeeb,
   cov ntawd tau koob hmoov;
  Vajtswv yuav hu lawv hais tias, lawv
   yog Vajtswv cov menyuam!
  10Cov uas raug luag tsimtxom vim
   lawv ua raws li Vajtswv lub siab nyiam,
  cov ntawd tau koob hmoov; rau qhov
   Ntuj Ceebtsheej yog lawv tug.
11“Thaum luag thuam nej thiab tsimtxom nej, vim nej yog kuv cov thwjtim, nej tau koob hmoov. 12Nej cia li zoo siab rau qhov Vajtswv twb npaj nqi zog ntau kawg li cia rau saum ntuj ceebtsheej rau nej lawm. Thaum ub luag twb tsimtxom cov uas cev Vajtswv lus li no lawm thiab.

Cov Ntsev thiab Lub Teeb

(Malakaus 9.50; Lukas 14.34-35)

13“Nej yog cov ntsev uas las neeg ntiajteb. Yog cov ntsev tsuag lawm, yuav ua li cas ua kom rov qab ntsev tau? Cov ntsev ntawd tsis muaj nqis dabtsi, tsuas muaj yuav muab povtseg thiab neeg yuav muab tsuj xwb.
14“Nej yog lub teeb uas ci rau neeg ntiajteb pom kev. Lub nroog uas nyob saum roob yeej tsis muaj ib yam dabtsi yuav thaiv tau lub nroog ntawd. 15Tsis muaj leejtwg taws teeb thiab muab phiab khwb rau; tiamsis tsuas muaj yuav muab txawb rau qhov chaw siab kom txhua tus uas nyob hauv lub tsev pom kev. 16Ib yam li ntawd, nej yuav tsum ci rau sawvdaws pom tej haujlwm zoo uas nej ua, lawv thiaj yuav qhuas nej Leej Txiv tus uas nyob saum ntuj ceebtsheej.

Yexus qhia Txog Mauxes Txoj Kevcai

17“Nej tsis txhob xav hais tias yog kuv los rhuav Mauxes txoj Kevcai thiab tej lus uas cov cev Vajtswv lus tau qhia tseg lawm. Tsis yog kuv los rhuav tej lus ntawd, tiamsis yog kuv los ua kom tej lus ntawd tiav. 18Kuv qhia rau nej hais tias, yog lub ntuj thiab lub ntiajteb tseem muaj nyob, ces txoj Kevcai ntawd yuav tsis muaj ib los poob mus txog thaum txhua yam tiav lawm. 19Yog leejtwg tsis kam ua raws li nqe lus uas me dua hauv txoj Kevcai no thiab nws tseem qhia lwm tus kom tsis txhob ua raws li ntawd, ces Vajtswv yuav suav hais tias tus ntawd yog tus uas yau dua ntais uas nyob saum ntuj Ceebtsheej. Tiamsis tus uas ua raws li txoj Kevcai ntawd thiab qhia rau lwm tus kom ua raws li ntawd, ces tus ntawd yuav yog tus loj uas nyob saum ntuj Ceebtsheej. 20Kuv qhia rau nej hais tias, yog nej tsis ua ncaj dua cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai thiab cov Falixais, ces nej yuav tsis tau mus nyob saum ntuj Ceebtsheej.

Yexus hais Txog Kev Chim

21“Nej twb hnov tej lus uas luag qhia rau cov neeg thaum ub lawm hais tias, ‘Tsis txhob tua neeg; tus uas tua neeg, tus ntawd yuav raug txim.’ 22Tiamsis nimno kuv qhia rau nej hais tias, yog leejtwg chim rau nws tus kwvtij, tus ntawd yuav raug txim, thiab tus uas hais rau nws tus kwvtij hais tias, ‘Neeg ruam,’ ces luag yeej yuav coj tus ntawd mus rau cov nomtswv txiav txim; thiab tus uas hu nws ib tug kwvtij hais tias, ‘Neeg vwm,’ ces tus ntawd lub txim txaus nws poob mus rau hauv ntujtawg lawm. 23Yog li ntawd, thaum koj tabtom muab khoom rau saum lub thaj yuav fij rau Vajtswv thiab koj nco hais tias koj tau ua txhaum rau koj ib tug kwvtij lawm, 24koj cia li tso plhuav tej khoom fij rau ntawm hauv ntej lub thaj, koj cia li rov qab mus hais kom neb sib haum tso, koj mam li rov qab tuaj muab koj tej khoom fij rau Vajtswv.
25“Yog leejtwg xyuam phaj kom koj rau hauv tsev tu plaub thiab yuav coj koj mus hais plaub, ua ntej uas tsis tau mus hais plaub, koj cia li thov nws kom neb rov sib haum, nyob tsam thaum neb mus txog hauv lub tsev tu plaub ntug lawm. Nws yuav muab koj rau tus txiav txim, ces tus txiav txim yuav muab koj cob rau tus ceevxwm, thiab tus ceevxwm yuav coj koj mus kaw rau hauv tsev lojcuj. 26Kuv qhia tseeb rau koj hais tias koj yuav tawm tsis tau hauv qhov chaw ntawd mus txog thaum uas koj them nqi tas.

Tsis Txhob Deev Luag Pojniam Luag Txiv

27“Nej twb hnov tej lus uas luag qhia hais tias, ‘Tsis txhob deev luag pojniam luag txiv.’ 28Tiamsis nimno kuv qhia rau nej hais tias yog leejtwg saib ib tug pojniam thiab xav deev tus pojniam ntawd, qhov uas nws saib li ntawd kuj txhaum ib yam li nws twb tau deev tus pojniam ntawd lawm ntag. 29Yog koj sab qhovmuag xis ua rau koj ua txhaum, koj cia li muab sab qhovmuag ntawd kaus povtseg! Koj muaj ib sab qhovmuag xwb zoo dua li muab tagnrho koj lub cev pov rau hauv ntujtawg. 30Yog koj sab tes xis ua rau koj ua txhaum, ces koj cia li muab sab tes ntawd txiav povtseg! Koj tshuav ib sab tes xwb, zoo dua li muab tagnrho koj lub cev pov rau hauv ntujtawg.

Yexus Hais Txog Kev Sib Nrauj

(Mathais 19.9; Malakaus 10.11-12; Lukas 16.18)

31“Muaj dua ib zaj uas luag qhia hais tias, ‘Yog leejtwg yuav nrauj nws tus pojniam, mas nws yuav tsum ua ntawv nias tes sib nrauj rau nws tus pojniam.’ 32Tiamsis nimno kuv qhia rau nej hais tias, yog leejtwg tus pojniam tsis tau deev hluas nraug, nws cia li muab nrauj lawm, kuj yog nws ua rau tus pojniam ntawd ua txhaum kev nkauj kev nraug, thiab yog leejtwg mus yuav tus pojniam ntawd, kuj ib yam li tus ntawd deev luag pojniam.

Hais Txog Twv Ntuj Twv Teb

33“Thiab nej twb hnov tej lus uas luag qhia rau cov neeg thaum ub lawm hais tias, ‘Nej yuav tsum ua raws li nej tau coglus tseg rau tus Tswv lawm, tsis txhob rhuav tej lus cog tseg ntawd.’ 34Tiamsis nimno kuv qhia rau nej hais tias, thaum nej coglus tseg, nej tsis txhob twv ntuj twv teb. Tsis txhob twv lub ntuj, rau qhov lub ntuj yog Vajtswv lub zwmtxwv; 35tsis txhob twv lub ntiajteb, rau qhov lub ntiajteb yog Vajtswv qhov chaw tiag taw; tsis txhob twv txog lub nroog Yeluxalees, rau qhov lub nroog Yeluxalees yog tus Vajntxwv uas muaj hwjchim loj lub. 36Tsis txhob twv rau nej lub taubhau, rau qhov nej ua tsis tau kom nej ib txoj plaubhau dawb lossis ib txoj dub. 37Qhov uas yog, nej cia li hais tias, ‘Yog;’ qhov uas tsis yog, nej cia li hais tias, ‘Tsis yog.’ Yog nej hais tshaj ob lo lus ntawd, ces tej lus ntawd yog los ntawm dab Ntxwgnyoog los xwb.

Tsis Txhob Ua Phem Pauj Phem

(Lukas 6.29-30)

38“Nej twb hnov tej lus uas qhia hais tias, ‘Qhovmuag pauj qhovmuag, hniav pauj hniav.’ 39Tiamsis nimno kuv qhia rau nej hais tias nej tsis txhob ua pauj. Yog leejtwg ntaus nej sab plhu xis, nej cia li tig sab laug rau nws ntaus thiab. 40Yog leejtwg kom nej rau hauv tsev tu plaub, txeeb yuav nej lub tsho uas hnav tuaj sab hauv, nej cia li hle nej lub tsho uas hnav tuaj sab nraud rau tus ntawd thiab. 41Yog leejtwg yuam nej kom ris nws lub nra mus ib kilumev, nej cia li ris mus ob kilumev. 42Yog leejtwg tuaj thov yuav nej ib yam dabtsi, nej cia li muab rau nws; yog leejtwg qiv nej ib yam dabtsi, nej cia li qiv rau nws.

Hlub Yeebncuab

(Lukas 6.27-28,32-36)

43“Nej twb hnov tej lus uas hais tias, ‘Hlub nej cov kwvtij thiab ntxub nej cov yeebncuab.’ 44Tiamsis nimno kuv qhia rau nej hais tias, ‘Hlub nej cov yeebncuab thiab thov Vajtswv pab rau cov uas tsimtxom nej,’ 45yog nej ua li no, nej thiaj yog Leej Txiv tus uas nyob saum ntuj cov menyuam. Rau qhov Vajtswv ua nws lub hnub ci rau cov neeg ua phem thiab cov neeg ua zoo, thiab tso nag los rau cov neeg ncaj thiab cov neeg tsis ncaj ib yam nkaus. 46Yog nej tsuas hlub cov uas hlub nej xwb, nej xav hais tias Vajtswv tseem yuav muab nqi zog rau nej thiab no los? Txawm yog cov neeg sau se los lawv twb paub hlub cov neeg uas hlub lawv thiab. 47Yog nej tsuas hwm nej cov kwvtij nkaus xwb, nej ho ua tau zoo tshaj lwm tus qhov twg? Txawm yog cov neeg uas tsis paub Vajtswv los lawv twb paub sib hwm thiab. 48Yog li ntawd, nej yuav tsum ua zoo kawg nkaus ib yam li nej Leej Txiv tus uas nyob saum ntuj ceebtsheej, nws yog tus zoo kawg nkaus.