16

Cov Neeg Siab Phem Xav Pom Txujci Tseemceeb

(Malakaus 8.11-13; Lukas 12.54-56)

1Cov Falixais thiab cov Xadukais qee leej tuaj cuag Yexus, xav sim nws, lawv kom nws ua ib yam txujci tseemceeb saum ntuj los rau lawv saib. 2Tiamsis Yexus teb lawv hais tias, “Thaum hnub yuav poob qho, nej pom qab ntug liab liab, nej hais tias, ‘Tagkis yuav tshav ntuj.’ 3Thaum kaj ntug nej pom hauv ntuj liab nploog thiab tsaus nti, nej paub hais tias yuav los nag. Nej saib huab saib cua, nej twb paub hais tias yuav tshav ntuj lossis yuav los nag, tiamsis tej txujci uas niaj hnub no muaj lawm, nej ho tsis paub. 4Yexus txawm hais rau lawv hais tias, cov neeg tiam no ua phem ua qias thiab lawv tsis ntseeg Vajtswv! Nej xav kom kuv ua ib yam txujci tseemceeb rau nej saib. Kuv yuav tsis ua! Tsuas yog nej yuav pom Yaunas zaj xwb.”
 Ces Yexus txawm tso lawv tseg thiab mus rau lwm qhov lawm.

Cov Falixais thiab Cov Xadukais Cov Keeb

(Malakaus 8.32–9.1; Lukas 9.22-27)

5Thaum lawv caij nkoj hla Hiavtxwv mus rau sab tim ub, cov thwjtim tsis nco qab ntim mov mus. 6Yexus hais rau lawv hais tias, “Nej yuav tsum ceevfaj cov Falixais thiab cov Xadukais cov keeb.” 7Ces cov thwjtim sib tham hais tias, “Ntshai yog peb tsis ntim mov tuaj, nws thiaj hais li ntawd.” 8Yexus twb paub tej uas lawv tham lawm, nws txawm hais tias, “Vim li cas nej pheej sib tham txog qhov uas nej tsis ntim mov tuaj?” Ua li cas nej kev ntseeg yuav tsawg ua luaj! 9Nej tseem tsis tau totaub los? Nej tsis nco qab zaum uas kuv muab tsib lub ncuav ntais faib rau tsib txhiab leej noj los? Nej sau tej uas seem tau pestsawg tawb? 10Thiab zaum uas kuv muab xya lub ncuav ntais faib rau plaub txhiab leej noj, nej sau tej uas seem tau pestsawg tawb? 11Ua li cas nej tsis totaub zaj uas kuv hais rau nej? Kuv twb tsis tau hais txog mov los sav. Tiamsis kuv hais kom nej ceevfaj cov Falixais thiab cov Xadukais cov keeb. 12Thaum ntawd cov thwjtim thiaj totaub hais tias, Yexus tsis tau hais kom lawv ceevfaj tej keeb uas muab xyaw ncuav, tiamsis nws hais kom lawv ceevfaj cov Falixais thiab cov Xadukais tej lus qhia.

Petus Hais Tias Yexus Yog Tus Mexiyas

(Malakaus 8.27-30; Lukas 9.18-21)

13Yexus mus rau pem cheebtsam uas nyob ze lub nroog Xixaleyas Filipis, nws nug nws cov thwjtim hais tias, “Sawvdaws hais tias Neeg Leej Tub yog leejtwg?”
14Lawv teb hais tias, “Qee leej hais tias, nws yog Yauhas tus uas muab neeg ua kevcai raus dej, qee leej hais tias nws yog Eliyas, qee leej hais tias nws yog Yelemis lossis yog ib tug cev Vajtswv lus.”
15Yexus nug lawv hais tias, “Nej ne, nej ho hais tias kuv yog leejtwg?”
16Ximoos Petus teb hais tias, “Koj yog tus Mexiyas uas yog Vajtswv tus uas muaj sia nyob tus Tub.”
17Yexus teb hais tias, “Yauhas tus tub Ximoos, koj hmoov zoo kawg! Tej lus no tsis yog neeg qhia rau koj, tiamsis yog kuv Txiv tus uas nyob saum ntuj ceebtsheej qhia rau koj. 18Kuv hais rau koj tias, koj yog Petus, thiab kuv yuav tsa kuv pawg ntseeg rau saum lub pobzeb no, txawm yog kev tuag los yuav kov tsis yeej pawg ntseeg ntawd. 19Kuv yuav muab tus yuamsij uas qhib Ntuj Ceebtsheej rau koj; yam uas koj txwv hauv ntiajteb no, Vajtswv yuav txwv yam ntawd saum ntuj ceebtsheej. Yam uas koj tso cai hauv ntiajteb no, Vajtswv yuav tso cai yam ntawd saum ntuj Ceebtsheej.”
20Yexus txwv nws cov thwjtim tsis pub lawv qhia rau leejtwg paub hais tias, nws yog tus Mexiyas.

Yexus Qhia Txog Nws Kev Tuag

(Malakaus 8.31–9.1; Lukas 9.22-27)

21Txij thaum ntawd los Yexus txawm pib qhia rau nws cov thwjtim hais tias, “Kuv yuav tsum mus nram lub nroog Yeluxalees, cov txwjlaug, cov thawj ntawm cov povthawj, thiab cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai yuav tsimtxom kuv thiab muab kuv tua, tiamsis peb hnub kuv yuav sawv hauv qhov tuag rov qab los.”
22Petus txawm coj Yexus mus rau ibcag thiab cheem hais tias, “Tus Tswv, thov Vajtswv txwv kom tsis txhob muaj li ntawd. Koj yeej yuav tsis raug tej no li!”
23Yexus tig hlo los hais rau Petus hais tias, “Niag Dab Ntxwgnyoog, koj cia li khiav ntawm kuv mus! Koj tsis txhob tav kuv kev, tej uas koj xav ko yog neeg li xwb, tsis yog Vajtswv li.”
24Yexus hais rau cov thwjtim hais tias, “Yog leejtwg xav nrog kuv mus, tus ntawd yuav tsum tswj nws lub siab, thiab kwv nws tus ntoo khaublig nrog kuv mus. 25Rau qhov tus uas khuvxim nws txojsia, tus ntawd yuav tsis tau txojsia, tiamsis tus uas tsis khuvxim nws txojsia, vim nws ntseeg kuv, tus ntawd yuav tau txojsia. 26Yog leejtwg tau ib puas tsav yam hauv ntiajteb no los ua nws tug, tiamsis nws txojsia tu lawm, tej ntawd yuav muaj nqis dabtsi rau nws? Yeej tsis muaj ib yam dabtsi uas nws yuav coj mus txhiv tau nws txojsia rov qab los. 27Thaum Neeg Leej Tub los, nws muaj Leej Txiv lub tshwjchim ci ntsa iab, thiab nws cov timtswv yuav nrog nws los, thiab nws yuav muab nqi zog rau txhua tus raws li tes haujlwm uas lawv tau ua lawm. 28Kuv qhia tseeb rau nej hais tias, cov neeg uas nyob ntawm no muaj qee leej yuav tsis tau tuag ua ntej uas lawv pom Neeg Leej Tub los ua Vajntxwv.”