7

Tsis Txhob Txiav Txim rau Lwm Tus

(Lukas 6.37-38,41-42)

1“Nej tsis txhob txiav txim rau lwm tus, Vajtswv thiaj yuav tsis txiav txim rau nej, 2rau qhov Vajtswv yuav txiav txim rau nej ib yam li nej tau txiav txim rau lwm tus, thiab nej muab lub luaj li cas luj rau lwm tus lawm, Vajtswv yuav muab lub luaj li ntawd luj rau nej. 3Vim li cas nej yuav saib qhov nyuag hmoov ntoo uas nyob hauv nej tus kwvtij lub qhovmuag, tiamsis nej twb tsis paub hais tias muaj ib yav ntoo nyob hauv nej lub qhovmuag. 4Thaum tseem muaj ib yav ntoo nyob hauv nej lub qhovmuag, nej tsis txhob hais rau nej tus kwvtij hais tias, ‘Cia kuv pab muab koj qhov nyuag hmoov ntoo uas nyob hauv koj lub qhovmuag?’ 5Nej cov uas yog neeg ntsejmuag ncaj siab nkhaus! Nej cia li xub muab yav ntoo hauv nej lub qhovmuag tso, nej thiaj yuav pom kev muab qhov nyuag hmoov ntoo hauv nej tus kwvtij lub qhovmuag.
6“Nej tsis txhob muab tej yam uas muaj nqis pov rau dev, nyob tsam dev tig los tom nej. Nej tsis txhob muab tej hlaws muaj nqis pov rau ntawm npua hauv ntej, npua yuav muab tsuj xwb.

Thov, Nrhiav thiab Hu

(Lukas 11.9-13)

7“Nej thov, nej thiaj yuav tau; nej nrhiav, nej thiaj yuav ntsib; nej khob, Vajtswv thiaj yuav qhib qhovrooj rau nej. 8Rau qhov txhua tus uas thov yeej yuav tau, txhua tus uas nrhiav yeej ntsib, thiab txhua tus uas khob, Vajtswv yeej yuav qhib qhovrooj rau nws. 9Nej cov uas yog leej txiv, yog nej tus menyuam thov mov, nej yuav muab pobzeb rau los? 10Lossis yog tus menyuam thov ntses, nej yuav muab nab rau los? 11Txawm yog nej yog neeg txhaum los nej tseem paub muab yam uas zoo rau nej tej menyuam. Yog li ntawd, nej Leej Txiv tus uas nyob saum ntuj ceebtsheej, nws yimhuab yuav muab tej uas zoo dua tej ntawd rau txhua tus uas thov nws thiab!
12“Yog nej xav kom lwm tus ua li cas rau nej, nej yuav tsum ua ib yam li ntawd rau lwm tus. Ua li no thiaj raws li Mauxes txoj Kevcai thiab raws li cov cev Vajtswv lus tau qhia tseg lawm.

Lub Qhovrooj Nqaim

(Lukas 13.24)

13“Nej yuav tsum mus lub qhovrooj nqaim, rau qhov lub qhovrooj loj thiab txojkev dav coj mus rau ntujtawg thiab muaj coob leej taug txojkev ntawd, 14tiamsis lub qhovrooj nqaim thiab txojkev me uas mus nyuaj yuav coj mus tau txojsia, cov neeg uas taug txojkev ntawd tsis muaj coob leej.

Tsob Ntoo thiab Cov Txiv

(Lukas 6.43-44)

15“Nej yuav tsum ceevfaj cov cev lus cuav; thaum lawv tuaj cuag nej, lawv ua txuj ua li lawv yog cov yaj, tiamsis lawv lub siab phem ib yam li hma. 16Thaum nej pom lawv tes haujlwm nej yuav paub. Tsob pos tshauv yeej tsis txi txiv hmab, thiab tsob ntoo pos ntshav yeej tsis txi txiv ncuavpias. 17Ib yam nkaus li ntawd, tsob ntoo zoo yeej txi cov txiv zoo, tsob ntoo phem yeej txi cov txiv phem. 18Tsob ntoo zoo yeej tsis txi cov txiv phem, thiab tsob ntoo phem yeej tsis txi cov txiv zoo. 19Txhua tsob ntoo uas tsis txi cov txiv zoo, luag yuav muab ntov thiab muab pov rau hauv cub hluavtaws. 20Yog li ntawd, nej yuav paub cov xibhwb cuav los ntawm tej haujlwm uas lawv ua.

Kuv Tsis Lees Paub Nej

(Lukas 13.25-27)

21“Tsis yog txhua tus uas hu kuv hais tias, ‘Tus Tswv! tus Tswv,’ ces yuav tau mus Ntuj Ceebtsheej. Tiamsis tsuas yog cov uas ua raws li kuv Txiv tus uas nyob saum ntuj lub siab nyiam, thiaj tau mus xwb. 22Thaum txog hnub ntawd yuav muaj ntau leej hais rau kuv hais tias, ‘Tus Tswv! tus Tswv, peb twb tuav koj lub npe qhia Vajtswv Txojlus, peb tuav koj lub npe ntiab dab thiab ua ntau yam txujci tseemceeb!’ 23Thaum ntawd kuv yuav hais rau lawv hais tias, ‘Cov neeg siab phem, cia li khiav mus, kuv tsis paub nej!’

Ob Tug Kws Ua Tsev

(Lukas 6.47-49)

24“Yexus hais tias, txhua tus uas hnov kuv tej lus thiab ua raws li tej lus ntawd, tus ntawd zoo ib yam li tus uas muaj tswvyim, nws ua nws lub tsev rau saum pobzeb. 25Thaum los nag xob nag cua, dej nyab thiab cua ntsawj lub tsev ntawd. Lub tsev ntawd tsis vau, rau qhov nws ua rau saum pobzeb.
26“Tus uas hnov kuv tej lus, tiamsis tsis ua raws li tej lus ntawd, tus ntawd zoo ib yam li tus uas tsis muaj tswvyim, nws ua nws lub tsev rau saum cov suabzeb. 27Thaum los nag xob nag cua, dej nyab thiab cua ntsawj lub tsev ntawd, ces lub tsev ntawd txawm vau thiab puastsuaj tas huv tibsi lawm!”

Yexus Muaj Hwjchim Qhia

28Thaum Yexus qhia tej no tas lawm, cov neeg uas tuaj mloog Yexus qhia ntawd xav tsis thoob li. 29Yexus muaj hwjchim qhia thiab Yexus qhia tsis thooj li cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai qhia.