11

Klei Aê Diê Pap kơ Phung Israel

1Snăn kâo êmuh, Aê Diê hngah leh mơ̆ kơ phung ƀuôn sang Ñu? Hơăi, amâo tuôm ôh! Kâo pô yơh jing sa čô Israel, anak čô Y-Abraham, sa čô mơ̆ng găp djuê Ƀenjamin. 2Aê Diê amâo tuôm hngah ôh kơ phung ƀuôn sang Ñu thâo kral leh mơ̆ng êlâo. Diih amâo thâo hĕ ya Klei Aê Diê Blŭ čih djŏ kơ Y-Êli, si ñu kčŭt kơ Aê Diê brei bi kdơ̆ng hŏng phung Israel? 3“Ơ Khua Yang, diñu bi mdjiê leh phung khua pô hưn êlâo ih, diñu bi klưh leh jih jang knưl ngă yang ih. Adôk knŏng hjăn kâo, leh anăn diñu duah bi mdjiê kâo.” 4Ƀiădah ya klei Aê Diê lŏ wĭt lač kơ ñu? “Kâo răng pioh leh kơ kâo pô kjuh êbâo čô êkei amâo tuôm čuôn kơŭt ti anăp yang Baal ôh.” 5Msĕ mơh hlăm ênuk anei mâo sa kdrêč adôk, ruah leh hŏng klei pap. 6Ƀiădah tơdah klei ruah anăn jing tui si klei pap, klei ruah anăn amâo djŏ tui si bruă ngă ôh. Tơdah amâo djŏ snăn, klei pap amâo lŏ jing klei pap ôh.
7Si ngă snăn? Klei phung Israel duah, diñu amâo dưi mâo ôh. Ƀiădah phung Aê Diê ruah mâo leh klei anăn, ƀiădah phung mkăn Aê Diê bi khăng leh ai tiê diñu, 8tui si Klei Aê Diê Blŭ čih leh,
  “Aê Diê brei leh kơ diñu ai mĭn mmăt,
   ală amâo thâo ƀuh leh anăn knga amâo thâo hmư̆ ôh,
   truh kơ hruê anei.”
9Leh anăn Y-Đawit lač,
  “Brei klei diñu huă mnăm jing ƀưi leh anăn ñuăl,
   jing mnơ̆ng bi têč hnêč leh anăn jing klei phat kđi kpă kơ diñu;
  10brei ală diñu jing mmăt, snăn diñu amâo dưi ƀuh ôh,
   leh anăn brei rŏng diñu gô nanao.”
11Snăn kâo êmuh, djŏ mơ̆ diñu têč hnêč leh tơl êbuh leh anăn rai luč? Hơăi, amâo djŏ ôh! Ƀiădah kyua klei diñu gao klei bhiăn, klei bi mtlaih truh leh kơ phung tue, čiăng bi mčhur brei phung Israel nač. 12Snăn tơdah klei diñu gao klei bhiăn bi mdrŏng kơ lăn ala, leh anăn tơdah klei diñu êbuh bi mdrŏng kơ phung tue, dŭm boh mdrŏng kdlưn hĭn srăng truh tơdah jih jang diñu lŏ wĭt đăo kơ Aê Diê?

Klei Bi Mtlaih Phung Tue

13Ară anei kâo blŭ kơ diih, Ơ phung tue. Kyuadah kâo jing sa čô khua ƀĭng kna kơ phung tue, kâo mpŭ kơ bruă kâo, 14čiăng bi mčhur brei phung găp djuê kâo nač, snăn dưi bi mtlaih đa đa hlăm phung diñu. 15Kyuadah tơdah klei Aê Diê hngah kơ diñu jing hĕ klei bi grăng kơ lăn ala, ya srăng truh tơdah lŏ jum diñu? Amâo djŏ hĕ jing klei hdĭp kơ phung djiê leh? 16Tơdah boh hlâo hlang myơr jing doh jăk, snăn jih jang boh jing doh jăk msĕ mơh. Leh anăn tơdah agha myơr jing doh jăk, jih jang adhan jing doh jăk msĕ mơh.
17Ƀiădah tơdah arăng khăt leh đa đa adhan, leh anăn tơdah ih, sa ƀĕ adhan ôliwơ dliê, arăng bi mtuôp mƀlir ti anôk arăng khăt digơ̆ leh, čiăng kơ ih dưi mâo ktăk hdĭp ana boh ôliwơ, 18đăm ngă mgao hŏng adhan mkăn ôh. Tơdah ih ngă mgao, hdơr bĕ amâo djŏ ih ôh krơ̆ng agha, ƀiădah agha krơ̆ng ih. 19Ih srăng lač, “Arăng khăt leh adhan gơ̆ pô, čiăng dưi bi mtuôp kâo ti anôk anăn.” 20Klei anăn jing sĭt. Arăng khăt hĕ diñu leh kyuadah klei diñu amâo đăo ôh. Ƀiădah ih dôk kjăp knŏng kyua klei ih đăo. Snăn đăm jing mgao ôh, ƀiădah brei ih huĭ. 21Kyuadah tơdah Aê Diê amâo hơưi kơ adhan gơ̆ pô, kăn Ñu srăng hơưi kơ ih rei. 22Brei ih thâo săng bĕ klei jăk leh anăn klei khăng Aê Diê: klei khăng kơ phung êbuh leh, ƀiădah klei Aê Diê ngă jăk kơ ih, tơdah ih dôk nanao hlăm klei jăk Ñu. Tơdah amâo djŏ snăn ôh, Ñu srăng khăt ih msĕ mơh. 23Wăt kơ phung Yuđa msĕ mơh, tơdah diñu lui klei amâo đăo, Aê Diê srăng lŏ bi mtuôp diñu, kyuadah Aê Diê mâo klei myang dưi lŏ bi mtuôp diñu. 24Kyuadah tơdah arăng khăt leh ih mơ̆ng ana ôliwơ dliê mơ̆ng kmrơ̆ng, leh anăn bi mtuôp ih mdê hŏng klei bhiăn hlăm ana ôliwơ arăng pla leh anăn răng kriê, ênưih hĭn arăng srăng lŏ bi mtuôp adhan sĭt hlăm ana ôliwơ digơ̆ pô.

Klei Aê Diê Lŏ Mjing Phung Israel

25Ơ phung ayŏng adei, huĭdah diih mgao hŏng klei diih pô thâo mĭn, kâo čiăng kơ diih thâo săng klei hgăm anei: sa kdrêč hlăm phung Israel mâo leh ai tiê khăng, tơl ênŭm leh ênoh Aê Diê bi kčah kơ phung tue đăo kơ Aê Diê, 26leh anăn kơh jih jang phung Israel srăng tlaih; tui si Klei Aê Diê Blŭ čih leh,
  “Pô Bi Êngiê srăng hriê mơ̆ng ƀuôn Siôn,
   Ñu srăng suôt jih klei amâo đăo mơ̆ng phung Yakôp.
  27Leh anăn snei klei bi mguôp kâo hŏng diñu,
   tơdah kâo srăng lăm hĕ klei soh diñu.”
28Tui si klei mrâo mrang jăk diñu jing roh hŏng Aê Diê, kyua klei tŭ dưn kơ diih phung tue; ƀiădah tui si klei Aê Diê ruah, diñu jing phung Aê Diê khăp leh kyua phung aê diñu. 29Kyuadah amâo dưi bi mlih ôh klei Aê Diê brei leh anăn klei Ñu iêu. 30Msĕ si mphŭn dô diih amâo gưt kơ Aê Diê ôh, ƀiădah ară anei diih mâo leh klei pap kyua klei diñu amâo gưt asăp ôh, 31msĕ snăn mơh diñu amâo gưt asăp ôh ară anei, čiăng kơ hŏng klei pap bi êdah leh kơ diih, diñu dưi mâo klei pap msĕ mơh. 32Kyuadah Aê Diê brei leh jih jang mnuih jing mnă kơ klei amâo gưt asăp, čiăng kơ Ñu dưi pap brei kơ jih jang.
33Ơ, êlam êdi klei mdrŏng Aê Diê, klei thâo mĭn leh anăn klei thâo săng Ñu! Si dưi mblang klei Ñu phat kđi! Leh anăn si dưi thâo săng klei Ñu ngă!
  34“Kyuadah hlei thâo klei mĭn Khua Yang,
   hlei jing pô kčĕ kơ Ñu?”
  35Amâodah “Hlei tuôm brei leh sa mta mnơ̆ng kơ Ñu,
   čiăng kơ Ñu lŏ tla wĭt?”
36Kyuadah jih jang mnơ̆ng kbiă hriê mơ̆ng Ñu, kyua Ñu, leh anăn kơ Ñu. Pioh kơ Aê Diê yơh klei guh kơang hlŏng lar. Amen.