27

Knưl Mnơ̆ng Čuh

(KKbiă 38:1-17)

1“Brei ih ngă knưl hŏng kyâo akasi, dơ̆ng ñu êma heh leh anăn găn ñu êma heh. Knưl anăn srăng mta dhar, leh anăn boh dlông ñu tlâo heh. 2Brei ih ngă ki ti pă bĭt kiêng ñu; ki srăng jing sa đrông hŏng knưl, leh anăn brei ih luôm hŏng kông. 3Brei ih ngă kơ knưl gŏ dưm hbâo, kdroh, hmăm, awak rưng, leh anăn mnơ̆ng dưm hdăng ngur. Brei ih ngă jih jang mnơ̆ng yua anăn hŏng kông. 4Brei ih ngă kơ knưl anăn sa pŏk driah kông mñam rưng; leh anăn brei ih dưm pă boh kwang kông ti pă bĭt kiêng driah anăn. 5Brei ih dưm gơ̆ ti gŭ griŏ knưl mơ̆ng gŭ truh ti mkrah knưl. 6Brei ih ngă giê kkung kơ knưl hŏng kyâo akasi, leh anăn luôm digơ̆ hŏng kông. 7Arăng srăng hrô giê kkung hlăm ƀăng kwang, leh anăn giê kkung srăng dôk tĭng dua nah djiêu knưl čiăng yua kkung gơ̆. 8Brei ih ngă knưl ƀăng êrŏng hŏng lu pŏk mdhă, tui si bi êdah leh kơ ih ti dlông čư̆.”

Wăl Sang Čhiăm

(KKbiă 38:9-20)

9“Brei ih ngă wăl sang čhiăm. Tĭng dhŭng wăl srăng mâo čhiăm hŏng kbuă điêt aruăt, boh găn diñu sa êtuh heh kơ sa nah. 10Kmeh diñu srăng mâo dua pluh ƀĕ pla ti dlông dua pluh boh mdhô̆ kông, knuăk kmeh leh anăn klei hyuă digơ̆ srăng ngă hŏng prăk. 11Tĭng kơ dưr srăng mâo čhiăm mơh, boh găn diñu sa êtuh heh, mbĭt hŏng dua pluh ƀĕ kmeh leh anăn dua pluh boh mdhô̆ digơ̆ ngă hŏng kông, knuăk kmeh leh anăn klei hyuă digơ̆ srăng ngă hŏng prăk. 12Tĭng kơ yŭ wăl srăng mâo čhiăm, boh găn êma pluh heh, mbĭt hŏng pluh ƀĕ kmeh leh anăn pluh boh mdhô̆. 13Tĭng kơ ngŏ wăl, boh găn êma pluh heh. 14Čhiăm ti sa nah ƀăng jang srăng mâo pluh êma heh, mbĭt hŏng tlâo ƀĕ kmeh leh anăn tlâo boh mdhô̆. 15Leh anăn ti nah dih srăng mâo čhiăm pluh êma heh, mbĭt hŏng tlâo ƀĕ kmeh leh anăn tlâo boh mdhô̆. 16Kơ ƀăng jang wăl srăng mâo sa blah čhiăm phiang mâo dua pluh heh ngă hŏng čhiăm piơk, hrah jŭ, hrah huč, leh anăn hŏng kbuă điêt aruăt, bruă arăng đêč, mbĭt hŏng pă ƀĕ kmeh leh anăn pă boh mdhô̆. 17Jih jang kmeh jŭm dar wăl srăng mâo klei hyuă hŏng prăk, knuăk hŏng prăk, leh anăn mdhô̆ kông. 18Dơ̆ng wăl anăn srăng jing sa êtuh heh, găn êma pluh heh, leh anăn dlông ñu êma heh, mbĭt hŏng čhiăm kbuă điêt aruăt leh anăn mdhô̆ kông. 19Jih jang mnơ̆ng yua kơ jih bruă sang čhiăm, jih jang giê mnư̆ ñu, leh anăn jih jang giê mnư̆ wăl srăng ngă hŏng kông.”

Klei Răng Kriê Jơ̆ng Diăn

(KKbiă 24:1-4)

20“Brei ih mtă kơ phung ƀuôn sang Israel djă ba kơ ih êa boh ôliwơ doh bi lik ƀhĭ leh pioh yua kơ jơ̆ng diăn, čiăng kơ pui kđen dôk trơ̆ng nanao. 21Hlăm sang čhiăm klei bi kƀĭn, ti êngao čhiăm păng ti anăp klei hưn, Y-Arôn leh anăn phung anak êkei ñu srăng răng kriê gơ̆ mơ̆ng tlam truh kơ aguah ti anăp Yêhôwa. Klei anăn srăng jing klei bhiăn hlŏng lar phung ƀuôn sang Israel srăng gưt hlăm jih jang ênuk.”