27

Kơnưl Ngă Yang

(Tơbiă 38:1-7)

1“Pơdơ̆ng đĭ bĕ sa boh kơnưl ngă yang hăng kơyâo akasia, dơ̆ng ñu jing klâo haih; ñu jing kar hăng sa hip mơlă̱, rơyong ñu rơma haih laih anŭn tơda ñu rơma haih. 2Pơkra bĕ sa ƀĕ tơki kơ rĭm akiăng asuĕk kơnưl anŭn, tui anŭn khul tơki hăng kơnưl anŭn jing hĭ hrŏm sa drơi jan yơh, laih anŭn ăt lo̱m bĕ kơnưl anŭn hăng ko̱ng. 3Pơkra bĕ abih bang gơnam yua hăng ko̱ng; anŭn jing khul gŏ kơ hơbâo apui, khul ƀơñ kuaĭ, khul mŏng, khul ƀuông rưng laih anŭn khul gŏ apui. 4Pơkra bĕ sa blah driah rưng hăng ko̱ng kơ kơnưl laih anŭn ngă bĕ pă̱ boh kong hăng ko̱ng ƀơi pă̱ akiăng asuĕk kơ driah anŭn. 5Pioh bĕ ñu ƀơi tal dưh, tui anŭn ñu dưi la̱ng đĭ mơ̆ng tơkai truh kơ sămkrah dơ̆ng đĭ nao pơ kơnưl. 6Pơkra bĕ khul gai čơkŭng kơnưl hăng kơyâo akasia laih anŭn lo̱m hĭ kơyâo anŭn hăng ko̱ng. 7Khul gai čơkŭng anai khŏm pioh mŭt amăng khul kong, tui anŭn gơñu či dŏ ƀơi dua akiăng kơnưl yơh tơdah arăng čơkŭng ñu. 8Ngă bĕ kơnưl anŭn hăng khul kơyâo hơnăl laih anŭn hông hang gah lăm, tui hăng hơdră Kâo hơmâo kơčrâo laih kơ ih ƀơi čư̆.

Wăl Tơdron Sang Yang Hăng Khăn

(Tơbiă 38:9-20)

9“Pơkra bĕ sa wăl tơdron sang khăn. Rơyong gah thu̱ng ñu sa-rơtuh haih laih anŭn pơkra bĕ anih anŭn hăng khul khăn păng ngă hăng bơnăl blâo ƀlĭ, 10hăng duapluh ƀĕ tơmĕh laih anŭn duapluh boh jơ̆ng ko̱ng, laih anŭn ăt hăng hơdôm gơnam goaĭ wơ̆t hăng hrĕ akă ngă hăng mah mơ̆n ƀơi khul tơmĕh anŭn. 11Gah dư̱r rơyong ñu či hơmâo sa-rơtuh haih laih anŭn ăt hơmâo khul khăn păng mơ̆n, wơ̆t hăng duapluh ƀĕ tơmĕh hăng duapluh boh jơ̆ng ko̱ng, laih anŭn ăt hơmâo mơ̆n hơdôm gơnam goaĭ laih anŭn khul hrĕ akă mah ƀơi khul tơmĕh anŭn.
12“Tơda wăl tơdron gah yŭ̱ jing rơmapluh haih laih anŭn ăt hơmâo khul khăn păng mơ̆n, laih anŭn hơmâo pluh ƀĕ tơmĕh ƀơi pluh boh jơ̆ng ko̱ng. 13Ƀơi gah ngŏ̱ anăp kơ yang hrơi ƀlĕ, wăl tơdron ăt či hơmâo rơmapluh haih tơda ñu. 14Khul khăn păng glông rơmapluh haih či dŏ ƀơi sa bơnăh kơ jơlan mŭt, klâo ƀĕ tơmĕh hăng klâo boh jơ̆ng; 15khul khăn păng glông pluh-rơma haih či dŏ ƀơi sa bơnăh gah adih hơmâo klâo ƀĕ tơmĕh hăng klâo boh jơ̆ng mơ̆n.
16“Ƀơi bah amăng mŭt nao kơ wăl tơdron, pioh bĕ pơ anŭn sa khăn păng glông duapluh haih hăng ia mik, mơla̱ng laih anŭn ia mriah huč wơ̆t hăng bơnăl blâo ƀlĭ hơmâo bruă sĭt jă̱ ƀơi khăn anŭn mơ̆ng pô rơgơi sĭt mơ̆n, ăt hơmâo pă̱ ƀĕ tơmĕh amăng pă̱ boh jơ̆ng mơ̆n. 17Abih bang khul tơmĕh jum dar wăl tơdron khŏm hơmâo hơdôm gơnam goaĭ laih anŭn hrĕ akă hăng amrăk laih anŭn hăng khul jơ̆ng ko̱ng. 18Wăl tơdron anai khŏm truh kơ sa-rơtuh haih rơyong ñu laih anŭn rơmapluh haih tơda ñu, wơ̆t hăng khul khăn păng ngă hăng bơnăl blâo ƀlĭ glông rơma haih laih anŭn hăng khul jơ̆ng ko̱ng mơ̆n. 19Abih bang gơnam yua amăng Sang Yang hăng khăn laih anŭn abih bang khul gai črŏ̱ kơ Sang Yang hăng khăn, kơ wăl tơdron, khŏm pơkra rai hăng ko̱ng yơh.

Tơlơi Răk Wai Apui Kơđen

(Lêwi 24:1-4)

20“Pơđar bĕ ƀing Israel ba rai kơ ih ia jâo ôliwơ jơngeh kơ apui kơđen, tui anŭn apui kơđen anŭn dưi jă̱ nanao yơh. 21Amăng anih Sang Khăn pơjơnum, gah rơngiao kơ khăn păng anŭn jing ƀơi gah anăp kơ Hip Tơlơi Pơgop, A̱rôn laih anŭn ƀing ană đah rơkơi ñu khŏm răk brơi apui kơđen anŭn dưi jă̱ nanao ƀơi anăp Yahweh mơ̆ng klăm truh mơguah. Anai jing sa tơlơi phiăn hlŏng lar tŏng krah ƀing Israel kơ lu tal rơnŭk pơanăp yơh.