29

Klei Pioh Brei Y-Arôn leh anăn Phung Anak Êkei Ñu

(Lêwi 8:1-36)

1“Brei ih ngă snei čiăng pioh brei Y-Arôn leh anăn phung anak êkei ñu, čiăng kơ diñu dưi mă bruă phung khua ngă yang kơ kâo. Mă bĕ sa drei êmô knô dam leh anăn dua drei biăp knô amâo mâo anôk jhat ôh, 2kpŭng amâo mâo kpei, ƀêñ amâo mâo kpei kpit mmai hŏng êa boh ôliwơ, leh anăn ƀêñ êpih amâo mâo kpei krih êa boh ôliwơ. Brei ih ngă ƀêñ anăn hŏng kpŭng ƀhĭ mdiê ƀlê. 3Brei ih dưm mnơ̆ng anăn hlăm sa boh bai, leh anăn ba diñu mbĭt hŏng êmô knô leh anăn dua drei biăp knô anăn. 4Brei ih atăt Y-Arôn leh anăn phung anak êkei ñu ti anăp ƀăng bhă sang čhiăm klei bi kƀĭn, leh anăn brei ih bi mnei diñu hŏng êa. 5Brei ih mă čhiăm ao leh anăn bi hơô Y-Arôn hŏng ao jhung, ao jhung êphôt, ao êphôt, mnal đah da, leh anăn brei ih hyuă ñu hŏng hdrăng kơiêng êphôt mñam hŏng klei mbruă. 6Brei ih mđua mu ti boh kŏ ñu, leh anăn dưm đuôn mtao doh jăk ti dlông mu. 7Brei ih mă êa ƀâo mngưi pioh trôč, hlĭng ti dlông boh kŏ ñu, leh anăn trôč ñu. 8Leh anăn brei ih atăt phung anak êkei ñu, leh anăn bi hơô diñu hŏng ao jhung. 9Brei ih hyuă hdrăng kơiêng kơ diñu leh anăn mđua đuôn kơ diñu. Bruă phung khua ngă yang srăng jing bruă diñu hŏng klei bhiăn dôk hlŏng lar. Msĕ snăn mơh ih srăng pioh brei Y-Arôn leh anăn phung anak êkei ñu.
10Leh anăn brei ih đoh ba êmô knô ti anăp sang čhiăm klei bi kƀĭn. Y-Arôn leh anăn phung anak êkei ñu srăng bă kngan diñu ti dlông boh kŏ êmô knô. 11Brei ih koh êmô knô ti anăp Yêhôwa ti ƀăng bhă sang čhiăm klei bi kƀĭn. 12Brei ih mă mơ̆ng êrah êmô knô leh anăn mia êrah anăn ti ki knưl ngă yang hŏng kđiêng ih, leh anăn brei ih tuh êrah adôk ti jơ̆ng knưl. 13Brei ih mă jih prăi guôm prôč tiê, anôk hgăl prŏng hlăm tiê, dua asăr boh ƀleh leh anăn prăi guôm digơ̆, leh anăn čuh ti dlông knưl. 14Ƀiădah brei ih čuh ti êngao wăl ƀuôn kđeh êmô knô, klĭt, leh anăn eh ñu; ñu jing mnơ̆ng ngă yang kơ klei soh.
15Leh anăn brei ih mă sa drei biăp knô, leh anăn Y-Arôn wăt phung anak êkei ñu srăng bă kngan diñu ti dlông boh kŏ biăp knô anăn. 16Brei ih koh biăp knô leh anăn mă êrah ñu, htrah ñu jŭm dar knưl anăn. 17Leh anăn brei ih khăt biăp knô anăn bi kdrêč, rao prôč tiê leh anăn jơ̆ng gơ̆, leh anăn dưm digơ̆ mbĭt hŏng kdrêč gơ̆ leh anăn boh kŏ gơ̆. 18 Brei ih čuh jih biăp knô anăn ti dlông knưl. Ñu jing mnơ̆ng myơr čuh kơ Yêhôwa, mnâo ƀâo jăk, mnơ̆ng myơr hŏng pui kơ Yêhôwa.
19Brei ih mă biăp knô adôk; Y-Arôn leh anăn phung anak êkei ñu srăng bă kngan diñu ti dlông boh kŏ biăp knô. 20Brei ih koh biăp knô anăn; brei ih mă mơ̆ng êrah gơ̆ leh anăn mia ti gao knga hnuă Y-Arôn leh anăn ti gao knga hnuă phung anak êkei ñu, ti kđiêng ana kngan hnuă diñu leh anăn ti kđiêng ana jơ̆ng hnuă diñu, leh anăn brei ih htrah êrah adôk jŭm dar ti knưl. 21Leh anăn brei ih mă đa êrah ti dlông knưl leh anăn êa ƀâo mngưi pioh trôč, leh anăn hŏng dŏ anăn brei ih htrah ti Y-Arôn leh anăn čhiăm ao ñu, ti phung anak êkei ñu leh anăn čhiăm ao digơ̆ mbĭt hŏng digơ̆. Snăn ñu leh anăn čhiăm ao ñu srăng jing doh jăk, wăt phung anak êkei ñu leh anăn čhiăm ao digơ̆ mbĭt hŏng digơ̆.
22Brei ih mă msĕ mơh prăi biăp knô, ku êmŏng gơ̆, prăi guôm prôč tiê, anôk hgăl prŏng hlăm tiê, dua asăr boh ƀleh leh anăn prăi guôm digơ̆, leh anăn pha hnuă (kyuadah ñu jing sa drei biăp knô kơ klei pioh brei), 23leh anăn mă mơ̆ng bai kpŭng amâo mâo kpei dôk ti anăp Yêhôwa sa klŏ kpŭng, sa klŏ ƀêñ kpit hŏng êa boh ôliwơ, leh anăn sa klŏ ƀêñ êpih. 24Brei ih dưm jih mnơ̆ng anăn hlăm kngan Y-Arôn leh anăn hlăm kngan phung anak êkei ñu, leh anăn brei ih hdai digơ̆ jing mnơ̆ng myơr hdai ti anăp Yêhôwa. 25Leh anăn brei ih mă hĕ dŏ anăn mơ̆ng kngan diñu, leh anăn čuh dŏ anăn ti dlông knưl lŏ thiăm kơ mnơ̆ng myơr čuh, jing mnâo ƀâo mngưi ti anăp Yêhôwa. Ñu jing mnơ̆ng myơr hŏng pui kơ Yêhôwa.
26Brei ih mă đah da biăp knô kơ klei pioh brei Y-Arôn, leh anăn hdai gơ̆ jing mnơ̆ng myơr hdai ti anăp Yêhôwa. Dŏ anăn srăng jing kdrêč kơ ih. 27Brei ih pioh brei đah da mnơ̆ng myơr hdai leh anăn pha jing kdrêč kơ phung khua ngă yang arăng hdai leh, leh anăn myơr mơ̆ng biăp knô klei pioh brei, kyua dŏ anăn jing dŏ Y-Arôn leh anăn phung anak êkei ñu. 28Dŏ anăn srăng jing dŏ Y-Arôn leh anăn phung anak êkei ñu, jing klei bhiăn hlŏng lar mơ̆ng phung ƀuôn sang Israel, kyuadah ñu jing kdrêč khua ngă yang phung ƀuôn sang Israel myơr mơ̆ng mnơ̆ng diñu myơr kơ klei êđăp ênang, jing mnơ̆ng diñu myơr kơ Yêhôwa.
29Čhiăm ao doh jăk Y-Arôn srăng lui kơ phung anak êkei ñu êdei kơ ñu. Diñu srăng hơô tơdah arăng trôč êa ƀâo mngưi ti diñu leh anăn pioh brei diñu. 30Anak êkei hrô ñu srăng hơô čhiăm ao anăn kjuh hruê, tơdah ñu mŭt hlăm sang čhiăm klei bi kƀĭn čiăng ngă bruă hlăm anôk doh jăk.
31Brei ih mă biăp knô kơ klei pioh brei, leh anăn tŭk kđeh ñu hlăm anôk doh. 32Y-Arôn leh anăn phung anak êkei ñu srăng ƀơ̆ng kđeh biăp knô leh anăn kpŭng hlăm bai ti ƀăng bhă sang čhiăm klei bi kƀĭn. 33Diñu srăng ƀơ̆ng mnơ̆ng anăn yua leh kơ klei bi doh klei soh, čiăng pioh brei leh anăn bi doh jăk diñu, ƀiădah amâo mâo sa čô mnuih mkăn srăng ƀơ̆ng dŏ anăn ôh, kyuadah dŏ anăn jing doh jăk. 34Tơdah adôk kđeh kơ klei pioh brei amâodah kpŭng truh ti aguah, brei ih čuh hŏng pui ya mnơ̆ng adôk. Amâo mâo pô dưi ƀơ̆ng dŏ anăn ôh, kyuadah dŏ anăn jing doh jăk.
35Brei ih ngă snăn kơ Y-Arôn leh anăn kơ phung anak êkei ñu, tui si jih jang klei kâo mtă leh kơ ih. Brei ih ngă klei pioh brei diñu êjai kjuh hruê. 36Brei ih myơr grăp hruê sa drei êmô knô jing mnơ̆ng ngă yang kơ klei soh čiăng bi doh klei soh. Msĕ mơh brei ih myơr mnơ̆ng myơr kơ klei soh kyua knưl, tơdah ih ngă klei bi doh kơ knưl, leh anăn brei ih trôč knưl anăn čiăng pioh brei knưl doh jăk. 37Êjai kjuh hruê brei ih ngă klei bi doh knưl anăn leh anăn pioh brei ñu, leh anăn knưl srăng jing doh jăk hĭn. Ya mnơ̆ng djŏ ti knưl srăng jing doh jăk.”

Mnơ̆ng Myơr Grăp Hruê

(KYap 28:1-8)

38“Nĕ anei mnơ̆ng brei ih myơr ti dlông knưl: dua drei êđai biăp mâo sa thŭn grăp hruê nanao hlŏng lar. 39Brei ih myơr sa drei êđai biăp anăn ti aguah, leh anăn sa drei mkăn ti tlam. 40Brei ih myơr mbĭt hŏng êđai biăp tal êlâo sa kdrêč hlăm pluh hnơ̆ng kpŭng ƀhĭ kpit mmai hlăm sa kdrêč hlăm pă hin êa praiê mơ̆ng boh ôliwơ bi ƀhĭ leh, leh anăn sa kdrêč hlăm pă hin êa kpiê jing mnơ̆ng myơr tuh. 41Brei ih myơr êđai biăp tal dua ti tlam, mbĭt hŏng mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ leh anăn mnơ̆ng myơr tuh msĕ si ti aguah, jing mnâo ƀâo jăk, mnơ̆ng myơr brei pui ƀơ̆ng kơ Yêhôwa. 42Ñu srăng jing mnơ̆ng myơr čuh nanao hlăm jih jang ênuk ih ti ƀăng bhă sang čhiăm klei bi kƀĭn ti anăp Yêhôwa. Tinăn yơh kâo srăng bi tuôm hŏng ih, čiăng blŭ kơ ih. 43Tinăn kâo srăng bi tuôm hŏng phung ƀuôn sang Israel, leh anăn anôk anăn srăng jing doh jăk hŏng klei guh kơang kâo. 44Kâo srăng pioh brei sang čhiăm klei bi kƀĭn leh anăn knưl. Kâo srăng pioh brei msĕ mơh Y-Arôn leh anăn phung anak êkei ñu, čiăng kơ diñu mă bruă kơ kâo, jing phung khua ngă yang. 45Leh anăn kâo srăng dôk ti krah phung ƀuôn sang Israel, leh anăn jing Aê Diê diñu. 46Leh anăn diñu srăng thâo kơ kâo jing Yêhôwa Aê Diê diñu, pô bi kbiă leh diñu mơ̆ng čar Êjip, čiăng kơ kâo dưi dôk ti krah diñu. Kâo jing Yêhôwa Aê Diê diñu.”