12

Khul Tơlơi Brơi Pơyơr Mơ̆ng Yang Bơngăt Hiam

1Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, bơ kơ khul tơlơi brơi pơyơr gah bơngăt, kâo ƀu kiăng ôh kơ ƀing gih tŭ ƀu thâo phe pho. 2Ƀing gih thâo kơ tơlơi tơdang ƀing gih jing ƀing aka ƀu đaŏ ôh, ƀing arăng dui ba ƀing gih jrôk jơlan amăng lu hơdră jơlan kơkuh pơpŭ kơ khul rup trah kơmlô. 3Hơnŭn yơh, kâo laĭ kơ ƀing gih kơ tơlơi ƀu hơmâo hlơi pô pơhiăp yua mơ̆ng Yang Bơngăt Ơi Adai hăng laĭ kơ tơlơi Yang Yêsu tŭ hơtŏm păh, laih anŭn kŏn hơmâo hlơi pô lơi dưi laĭ kơ tơlơi Yang Yêsu jing Khua Yang rơngiao kơ tơlơi ñu anŭn pơhiăp yua mơ̆ng Yang Bơngăt Hiam.
4Hơmâo hơdôm djuai mơta tơlơi brơi pơyơr gah bơngăt phara, samơ̆ kơnơ̆ng mơ̆ng hrŏm sa čô Yang Bơngăt đôč pha brơi. 5Hơmâo hơdôm djuai mơta bruă phara, laih anŭn kơnơ̆ng hrŏm sa čô Khua Yang đôč. 6Hơmâo hơdôm djuai mơta bruă mơnuă phara, samơ̆ ăt hrŏm Ơi Adai jing Pô pơdưi hĭ kơ abih bang ƀing gơñu kơ tơlơi bruă yom hơjăn gơñu.
7Samơ̆ kơ rĭm čô Yang Bơngăt pơrơđah phara hơdră jơlan kiăng kơ pơhiam kơ abih bang yơh. 8Yuakơ pô anai Yang Bơngăt pha brơi boh hiăp rơgơi laih anŭn kơ pô pơkŏn boh hiăp thâo pơmĭn, tui hăng Yang Bơngăt anŭn mơ̆n 9kơ pô pơkŏn ăt Yang Bơngăt anŭn mơ̆n pha brơi tơlơi đaŏ kơnang kơtang laih anŭn pha brơi kơ pô pơkŏn tơlơi brơi pơyơr dưi pơsuaih tơlơi ruă duăm yua mơ̆ng Yang Bơngăt anŭn mơ̆n, 10kơ pô pơkŏn dơ̆ng tơlơi dưi ngă tơlơi mơsêh mơyang, kơ pô pơkŏn tơlơi laĭ lui hlâo, kơ pô adih tơlơi thâo pơkơnăl ƀing yang bơngăt, kơ pô pơkŏn dơ̆ng tơlơi thâo pơhiăp lu tơlơi pơhiăp phara phara, laih anŭn kơ pô adih dơ̆ng tơlơi thâo pơblang hơdôm tơlơi pơhiăp phara phara. 11Abih bang tơlơi bruă anŭn jing bruă mơ̆ng hrŏm ha sa čô Yang Bơngăt laih anŭn Ñu pha brơi hơdôm tơlơi bruă anŭn kơ rĭm čô mơnuih tui hăng Ñu pô pơkă brơi yơh.

Drơi Jan Krist

12Kar hăng drơi jan mơnuih hơmâo jing rai mơ̆ng lu črăn laih anŭn abih bang črăn anŭn jing lu črê̆k, samơ̆ gơñu pơjing rai sa drơi jan. Ăt tui anŭn mơ̆n jing drơi jan ƀing đaŏ kơnang amăng Krist. 13Yuakơ abih bang ƀing ta hơmâo tŭ laih baptem yua mơ̆ng hrŏm sa Yang Bơngăt jing sa drơi jan, wơ̆t tơdah anŭn jing ƀing Yehudah ƀôdah ƀing Grek, mơnuih hlŭn ƀôdah mơnuih rơngai, laih anŭn abih bang ƀing ta tŭ mă laih tơlơi pha brơi hrŏm sa Yang Bơngăt kar hăng ia kiăng kơ mơñum.
14Yuakơ drơi jan ƀu djơ̆ kơnơ̆ng jing rai mơ̆ng sa črăn đôč ôh, samơ̆ mơ̆ng lu črăn yơh. 15Tơdah tơkai laĭ tui anai, “Yuakơ kâo ƀu djơ̆ jing tơngan ôh, kâo ƀu lŏm kơ drơi jan ôh,” ƀu djơ̆ yuakơ tơhơnal tơlơi anŭn ôh tơkai ƀu djơ̆ jing črăn amăng drơi jan dơ̆ng tah. 16Laih anŭn tơdah tơngia laĭ tui anai, “Yuakơ kâo ƀu djơ̆ jing mơta ôh, kâo ƀu lŏm kơ drơi jan ôh,” ƀu djơ̆ yuakơ tơhơnal tơlơi anŭn ôh tơngia ƀu djơ̆ jing črăn amăng drơi jan dơ̆ng tah. 17Tơdah abih drơi jan le̱ng kơ jing hĭ mơta soh sel, hiư̆m pă dưi hơmư̆ lĕ? Tơdah abih drơi jan le̱ng kơ jing hĭ tơngia soh sel, hiư̆m pă dưi thâo ƀâo lĕ? 18Samơ̆ sĭt yơh, Ơi Adai hơmâo pơdap laih khul črăn amăng drơi jan, jing rĭm črăn anŭn, tui hăng tơlơi bruă Ñu kiăng yơh. 19Tơdah abih bang črăn anŭn le̱ng kơ jing hrup sa črăn soh sel, hiư̆m pă drơi jan anŭn či jing lĕ? 20Tui hăng drơi jan anŭn hơmâo laih, anŭn jing hơmâo lu črăn, samơ̆ kơnơ̆ng amăng sa drơi jan đôč.
21Mơta ƀu dưi laĭ ôh kơ tơngan tui anai, “Kâo ƀu kiăng kơ ih ôh!” Laih anŭn akŏ kŏn dưi laĭ lơi kơ tơkai tui anai, “Kâo ƀu kiăng ih ôh!” 22Kơđai glaĭ, hơdôm črăn jing kar hăng tơdu hloh samơ̆ ăt jing kiăng biă mă kơ drơi jan mơ̆n, 23laih anŭn hơdôm črăn ƀing ta pơmĭn ƀu yom đơi ôh, jing hơdôm črăn anŭn ƀing ta pơpŭ pơyom lu hloh yơh. Laih anŭn hơdôm črăn jing črăn mlâo mlañ, samơ̆ ƀing ta pơhrôp lu hloh yơh, 24tơdang anŭn hơdôm črăn pơala kơ ƀing ta, ƀing ta ƀu kiăng kơ tơlơi anŭn ôh. Samơ̆ Ơi Adai hơmâo pơgop laih hơdôm črăn drơi jan anŭn laih anŭn hơmâo pha brơi laih tơlơi pơpŭ pơyom bă blai hloh kơ hơdôm črăn kơƀah hĭ yơh, 25kiăng kơ ƀu hơmâo tơlơi pơkăh pơpha ôh amăng drơi jan, samơ̆ hơdôm črăn anŭn le̱ng kơ khŏm pơmĭn ƀlơ̆ng nao rai kơ tơdruă gơñu yơh. 26Tơdah sa črăn tŭ ruă nuă, sĭt abih bang črăn pơkŏn ruă nuă hrŏm hơbĭt yơh. Tơdah sa črăn tŭ pơpŭ pơyom, sĭt rĭm črăn pơkŏn hơ̆k mơak hrŏm hơbĭt yơh.
27Ƀing gih jing drơi jan Krist, laih anŭn rĭm čô amăng ƀing gih jing sa črăn amăng anŭn. 28Amăng Sang Ơi Adai, Ơi Adai hơmâo ruah mă laih ƀing ding kơna pơjao jing blung hlâo, ƀing pô pơala jing tal dua, ƀing nai pơtô jing tal klâo, giŏng anŭn ƀing ngă tơlơi mơsêh mơyang, giŏng anŭn ƀing hơmâo tơlơi brơi pơyơr dưi pơsuaih hĭ arăng, ƀing dưi djru brơi kơ arăng, ƀing hơmâo tơlơi brơi pơyơr kơ tơlơi gai bruă laih anŭn ƀing dưi pơhiăp lu mơta tơlơi pơhiăp phara phara. 29Ƀu djơ̆ abih bang jing ding kơna pơjao ôh, djơ̆ mơ̆? Ƀu djơ̆ abih bang jing ƀing pô pơala ôh, djơ̆ mơ̆? Ƀu djơ̆ abih bang jing ƀing nai pơtô ôh, djơ̆ mơ̆? Hiư̆m ngă ƀu djơ̆ abih bang tơlơi bruă jing khul tơlơi mơsêh mơyang ôh, djơ̆ mơ̆? 30Hiư̆m ngă, ƀu djơ̆ abih bang hơmâo tơlơi brơi pơyơr dưi pơsuaih arăng ôh, djơ̆ mơ̆? Ƀu djơ̆ abih bang dưi pơhiăp lu mơta tơlơi pơhiăp phara phara ôh, djơ̆ mơ̆? Ƀu djơ̆ abih bang dưi pơblang ôh, djơ̆ mơ̆? 31Samơ̆ amoaih kiăng sĭt bĕ hơdôm tơlơi brơi pơyơr yom pơphan hloh dơ̆ng.
 Laih anŭn kâo či pơrơđah kơ ƀing gih hơdră jơlan hiam klă hloh yơh.