6

Tơlơi Phŏng Kơđi Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Tơdruă Ƀing Đaŏ

1Tơdah hlơi pô amăng ƀing gih hơmâo tơlơi pơrơjăh hăng tơdruă, hiư̆m pă ñu anŭn khĭn ba kơđi anŭn ƀơi anăp mơnuih ƀu đaŏ pơala kơ nao pơ anăp ƀing đaŏ sĭt kiăng kơ phat kơđi brơi lĕ? 2Ƀing gih ƀu thâo ôh hă kơ tơlơi ƀing đaŏ sĭt či phat kơđi kơ lŏn tơnah? Tui anŭn, tơdah ƀing gih či phat kơ lŏn tơnah, hiư̆m ngă ƀing gih ƀu dưi phat khul kơđi anet aneo ôh hă? 3Ƀing gih ƀu thâo ôh hă kơ tơlơi ƀing ta či phat kơđi ƀing ling jang Ơi Adai? Sĭt ƀing ta či phat kơđi lu hloh dơ̆ng yơh kơ khul tơlơi amăng tơlơi hơdip anai! 4Hơnŭn yơh, tơdah ƀing gih hơmâo tơlơi pơrơjăh kơ khul mơta tơlơi kar hăng anŭn, ƀing gih ƀu dưi ruah mă ƀing phat kơđi wơ̆t tơdah ƀing ƀu yom pơphan ôh amăng ƀing đaŏ sĭt kiăng kơ phat kơđi brơi kơ tơlơi anŭn? 5Kâo pơhiăp kơ tơlơi anŭn kiăng pơmlâo hĭ ƀing gih yơh. Hiư̆m ngă, ƀu hơmâo hlơi pô ôh hă amăng ƀing gih jing pô thâo pơmĭn kiăng phat brơi tơlơi pơrơjăh tŏng krah ƀing đaŏ? 6Samơ̆ kơđai glaĭ, sa čô ayŏng adơi đaŏ nao pơ ƀing kơnŭk kơna kiăng kơ phŏng kơđi pơkơdơ̆ng kơ tơdruă, tơlơi anŭn jing ƀơi anăp ƀing ƀu đaŏ yơh!
7Sĭt biă mă yơh, ƀing gih hơmâo tơlơi phŏng kơđi amăng ƀing gih, tơlơi anŭn kiăng laĭ ƀing gih hơmâo tŭ thuơ hĭ hlo̱m ƀo̱m laih. Yua hơget ƀu hiam hloh ôh hă tơdah ƀing gih tŭ pơsoh? Yua hơget ƀu hiam hloh ôh hă tơdah ƀing gih tŭ pơplŏm? 8Kơđai glaĭ, gih pô yơh pơsoh hăng pơƀlŏr laih anŭn ƀing gih ngă tơlơi anŭn kơ ƀing ayŏng amai adơi đaŏ gih pô yơh. 9Ƀing gih ƀu thâo krăn ôh hă kơ tơlơi kơ ƀing sat ƀai ƀu dưi tŭ mă Dêh Čar Ơi Adai ôh? Anăm pơƀlŏr mă gih pô ôh, yuakơ ƀing mơnuih hơmâo jao hĭ laih gơñu pô ngă soh sat, pyu pơde soh sat, kơkuh kơ rup trah, klĕ pyu, đah rơkơi rĭh răm, pơdŏ hrŏm tơđah đah rơkơi đah kơmơi, 10ƀôdah ƀing klĕ dŏp, ƀing hưp ham, ƀing măt tơpai, ƀing pơhiăp rơkŭt sat ƀôdah ƀing pleč ƀlŏr či dưi tŭ mă Dêh Čar Ơi Adai. 11Hlâo adih, sĭt yơh đơđa mơnuih amăng ƀing gih jing kar hăng anŭn. Samơ̆ ră anai, ƀing gih tŭ rao laih, tŭ pơrơgoh laih laih anŭn tŭ yap tơpă hơnơ̆ng laih amăng anăn Khua Yang Yêsu Krist, laih anŭn yua mơ̆ng Yang Bơngăt Hiam Ơi Adai ta yơh.

Đuaĭ Ataih Bĕ Mơ̆ng Tơlơi Ngă Pyu Pơde Soh Sat

12Đơđa mơnuih laĭ tui anai, “Kâo tŭ dưi ngă djŏp mơta tơlơi bruă tui hăng tơlơi phiăn yơh,” samơ̆ ƀu djơ̆ djŏp mơta tơlơi bruă ôh jing tŭ yua. Kâo laĭ tui anai, “Kâo tŭ dưi ngă djŏp mơta tơlơi bruă tui hăng tơlơi phiăn yơh,” samơ̆ kâo ƀu tŭ tơlơi bruă anŭn git gai kâo ôh. 13Đơđa mơnuih pơkŏn laĭ tui anai, “Gơnam ƀơ̆ng pioh kơ hlŭng laih anŭn hlŭng pioh kơ gơnam ƀơ̆ng,” sĭt Ơi Adai či pơrai lui hĭ abih dua gơnam anŭn yơh. Drơi jan mơnuih ƀu djơ̆ pioh kơ tơlơi pyu pơde ôh, samơ̆ pioh kơ Khua Yang laih anŭn Khua Yang kơ drơi jan yơh. 14Hăng tơlơi dưi mơyang Ñu yơh, Ơi Adai hơmâo pơhơdip glaĭ laih Khua Yang mơ̆ng mơnuih djai, laih anŭn Ñu ăt či pơhơdip glaĭ ƀing ta mơ̆n. 15Ƀing gih ƀu thâo krăn ôh hă kơ tơlơi drơi jan gih jing khul črăn amăng Krist pô? Hiư̆m ngă, dưi mơ̆ kâo mă khul črăn Krist anŭn hăng pơgop khul črăn anŭn hrŏm hăng pô rĭh răm? Sĭt ƀu dưi ôh! 16Ƀing gih ƀu thâo krăn ôh hă kơ tơlơi tơdah hlơi pô pơgop ñu pô hrŏm hăng pô rĭh răm, ñu anŭn jing hĭ sa drơi jan hăng pô anŭn amăng drơi jan? Yuakơ Hră Ơi Adai čih laih tui anai, “Dua gơñu či jing hĭ sa drơi jan yơh.” 17Samơ̆ hlơi pô pơgop ñu pô hrŏm hăng Khua Yang, ñu anŭn jing sa hrŏm hăng Ñu amăng jua bơngăt yơh.
18Đuaĭ hĭ bĕ mơ̆ng tơlơi pyu pơde soh sat. Ƀing gih laĭ, “Abih bang tơlơi soh pơkŏn sa čô mơnuih ngă jing gah rơngiao kơ drơi jan ñu,” samơ̆ mơnuih ngă pyu pơde soh sat, ñu anŭn ngă soh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng drơi jan ñu pô yơh. 19Ƀing gih ƀu thâo krăn ôh hă kơ tơlơi drơi jan gih jing sang yang kơ Yang Bơngăt Hiam dŏ, jing Pô ƀing gih hơmâo tŭ mă laih mơ̆ng Ơi Adai? Sĭt drơi jan gih ƀu lŏm kơ gih pô dơ̆ng tah, 20yuakơ ƀing gih hơmâo tŭ blơi laih hăng sa nua yom. Hơnŭn yơh, brơi kơ ƀing gih khŏm pơpŭ bĕ kơ Ơi Adai hăng drơi jan gih pô.