12

Vaj Ntsujplig Tus Dawbhuv Pub Nyias Muaj Nyias Koob Hmoov

1Cov kwvtij, qhov uas nej sau ntawv tuaj rau kuv hais tias Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv pub koob hmoov rau peb nyias muaj nyias tswvyim.
 Nimno kuv xav kom nej paub tseeb txog tej koob hmoov ntawd.
2Nej twb paub lawm hais tias thaum nej tseem tsis tau ntseeg, nej raug luag ntxias mus pe tej mlom uas tsis muaj sia. 3Kuv xav kom nej paub hais tias tus uas muaj Vajtswv tus Ntsujplig nyob hauv nws lub siab, tus ntawd tsis foom Yexus ib zaug li. Thiab tsis muaj leejtwg yuav kam lees hais tias, Yexus yog tus Tswv, tsuas yog tus uas muaj Vajtswv tus Ntsujplig nyob hauv nws lub siab thiaj li kam lees xwb.
4Vaj Ntsujplig pub koob hmoov rau peb nyias muaj nyias tswvyim, tiamsis tej tswvyim ntawd puavleej yog tib tug Vaj Ntsujplig pub xwb. 5Peb nyias ua nyias ib tes haujlwm, tiamsis peb sawvdaws ua rau tib tug Tswv xwb. 6Vajtswv pub txhua tus nyias muaj nyias tswvyim ua haujlwm, tiamsis tej tswvyim ntawd puavleej yog Vajtswv tib leeg pub. 7Vaj Ntsujplig pub nyias muaj nyias tswvyim kom sawvdaws thiaj sib pab tau. 8Vaj Ntsujplig pub rau ib tug muaj tswvyim txawj qhuab qhia, thiab nws pub rau ib tug muaj tswvyim kawm txawj kawm ntse, tiamsis puavleej yog tib tug Vaj Ntsujplig pub xwb. 9Tib tug Vaj Ntsujplig ntawd pub ib tug muaj kev ntseeg, thiab pub ib tug muaj hwjchim kho tau mob zoo. 10Ib tug muaj hwjchim ua tau tej txujci tseemceeb, ib tug txawj qhia Vajtswv txojlus, ib tug txawj saib tej tswvyim uas yog Vaj Ntsujplig li thiab tej uas tsis yog. Ib tug txawj hais tej lus txawv txawv, ib tug txawj txhais tej lus txawv txawv ntawd. 11Tiamsis txhua yam no puavleej yog tib tug Vaj Ntsujplig pub xwb; nws pub rau txhua tus nyias muaj nyias tswvyim raws li nws pom zoo pub.

Lub Cev Muaj Ntau Yam Koom Ua ke

12Yexus Khetos zoo li lub cev uas muaj tes muaj taw, muaj taubhau thiab muaj siab muaj ntsws; txawm yog muaj ntau yam los puavleej koom ua ib lub cev. 13Ib yam nkaus li ntawd, tsis hais cov Yudais lossis lwm Haivneeg, cov ua qhev lossis cov uas tsis ua qhev, peb sawvdaws puavleej koom tib lub cev, peb ua kevcai raus dej los ntawm tib tug Vaj Ntsujplig thiab tib tug Vaj Ntsujplig ntawd nyob hauv peb.
14Rau qhov lub cev tsis yog muaj ib yam xwb, tiamsis muaj tes muaj taw, muaj taubhau thiab muaj siab muaj ntsws huv tibsi. 15Yog kotaw hais tias, “Kuv tsis yog tes, mas kuv tsis koom lub cev,” txawm yog kotaw yuav hais li ntawd los nws yeej koom rawv lub cev. 16Yog pobntseg hais tias, “Kuv tsis yog qhovmuag, mas kuv tsis koom lub cev,” txawm yog pobntseg yuav hais li ntawd los nws yeej koom rawv lub cev thiab. 17Yog lub cev muaj qhovmuag xwb, yuav ua li cas hnov tau lus? Thiab yog lub cev tsuas muaj pobntseg xwb, yuav ua li cas hnov ntxhiab? 18Twb yog vim li ntawd, Vajtswv thiaj tsim kom muaj tes muaj taw, muaj taubhau thiab muaj siab muaj ntsws los koom ua ib lub cev raws li Vajtswv pom zoo. 19Yog muaj tib yam xwb yeej hu tsis tau hais tias yog lub cev. 20Twb yog vim li ntawd, lub cev thiaj muaj tes muaj taw, muaj taubhau thiab muaj siab muaj ntsws.
21Yog li ntawd lub qhovmuag yuav hais rau txhais tes hais tias, “Kuv tsis yuav koj!” los yeej hais tsis tau. Lossis lub taubhau yuav hais rau txhais kotaw hais tias, “Kuv tsis yuav koj!” los yeej hais tsis tau ib yam nkaus. 22Peb lub cev muaj qee yam tsis tshua tseemceeb, tiamsis yog tsis muaj tej ntawd peb yeej tsis tsheej neeg; 23thiab tej uas peb xav hais tias tsis tseemceeb pestsawg, peb hajyam tu tej ntawd zoo dua; peb lub cev tej yam uas tsis zoo nkauj, peb hajyam tu kom zoo nkauj, 24yam uas zoo tsis tas yuav tu. Vajtswv yog tus uas muab tes muab taw, muab taubhau thiab muab siab muab ntsws los puab ua ib lub cev kom tej uas tsis tshua tseemceeb thiaj tseemceeb. 25Yog li ntawd, lub cev sib faib tsis tau, rau qhov txhua yam ntawd ib yam yeej pab ib yam. 26Yog lub cev muaj ib qho mob lawm, yeej yuav mob thoob plaws lub cev. Yog luag qhuas lub cev ib qho, tagnrho lub cev puavleej yuav tau ntsejmuag.
27Nej sawvdaws puavleej yog Yexus Khetos lub cev, thiab nej ib leeg yog ib yam ntawm lub cev. 28Vajtswv tsa peb nyias muaj nyias ib teg haujlwm nyob hauv pawg ntseeg: Thawj pab yog cov timthawj, pab ob yog cov cev Vajtswv lus, thiab pab peb yog cov xibhwb uas cob qhia; dua li ntawd muaj ibtxhia ua tau tej txujci tseemceeb, ibtxhia tau lub hwjchim kho mob zoo, muaj ibtxhia pab tau lwm tus, muaj ibtxhia txawj qhuab ntuas lwm tus thiab muaj ibtxhia hais tau lus txawv txawv. 29Tsis yog txhua tus ua timthawj lossis ua tus cev Vajtswv lus lossis ua xibhwb cob qhia. Tsis yog txhua tus tau lub hwjchim uas ua tau tej txujci tseemceeb, 30lossis kho tau mob zoo lossis hais tau lus txawv txawv lossis txawj txhais tau tej lus ntawd. 31Nej yuav tsum muab siab rau nrhiav tej koob hmoov uas tseemceeb tshaj plaws.
 Tiamsis nimno kuv yuav qhia ib zaj uas zoo tshaj tej ntawd huv tibsi rau nej.