12

Klei Yang Mngăt Jăk Brei

1Ơ phung ayŏng adei, bi kơ klei Yang Mngăt Jăk brei, kâo čiăng kơ diih thâo săng. 2Diih thâo leh êjai diih ka đăo ôh, diih klah đuĕ tui hlue rup yang kmlô, tui si arăng mtrŭt diih leh. 3Kyuanăn kâo čiăng diih thâo săng, amâo mâo sa čô mnuih blŭ hŏng Mngăt Myang Aê Diê tuôm lač, “Brei Yêsu mâo klei tăm pah!” Leh anăn amâo mâo sa čô dưi lač, “Yêsu jing Khua Yang,” knŏng tơdah Yang Mngăt Jăk atăt gai ñu.
4 Mâo lu klei brei mdê mdê, ƀiădah mâo knŏng sa Yang Mngăt Jăk. 5Mâo lu bruă jao mdê mdê, ƀiădah mâo knŏng sa Khua Yang; 6mâo lu bruă ngă mdê mdê, ƀiădah mâo knŏng sa Aê Diê brei klei dưi ngă jih hlăm jih jang. 7Yang Mngăt Jăk bi êdah kơ grăp čô klei dưi čiăng đru jih jang. 8Kơ sa čô anei Yang Mngăt Jăk brei klei dưi blŭ hŏng klei thâo mĭn; kơ sa čô mkăn Yang Mngăt Jăk anăn mơh brei klei dưi blŭ hŏng klei thâo săng; 9kơ sa čô mkăn Yang Mngăt Jăk anăn mơh brei klei đăo, kơ sa čô mkăn Yang Mngăt Jăk anăn mơh brei klei dưi bi hlao arăng; 10kơ sa čô mkăn klei dưi ngă klei yuôm bhăn, kơ sa čô mkăn klei dưi hưn êlâo, kơ sa čô mkăn klei dưi thâo kral yang mdê mdê, kơ sa čô mkăn klei dưi blŭ klei tue mdê mdê, kơ sa čô mkăn klei thâo mblang klei tue. 11Jih jang klei brei anăn kbiă mơ̆ng sa Yang Mngăt Jăk anăn yơh, Pô bi mbha kơ grăp čô tui si Ñu čiăng.

Mâo Sa Asei Mlei Ƀiădah Lu Kdrêč Mdê Mdê

12 Kyuadah msĕ si asei mlei jing sa ƀiădah mâo lu kdrêč, jih jang kdrêč hlăm asei mlei, wăt tơdah diñu jing lu dưn, mjing knŏng sa asei mlei, msĕ snăn yơh hlăm Krist. 13Kyuadah hŏng sa Yang Mngăt Jăk jih jang drei tŭ leh klei ƀaptem bi mguôp hlăm sa asei mlei — phung Yuđa amâodah phung Grĕk, phung hlŭn amâodah phung êngiê — leh anăn Aê Diê brei jih jang drei mnăm sa Yang Mngăt Jăk anăn.
14Kyuadah asei mlei amâo jing knŏng sa kdrêč, ƀiădah lu kdrêč. 15Tơdah jơ̆ng lač, “Kyuadah kâo amâo jing sa ƀĕ kngan, kâo amâo djŏ hlăm asei mlei ôh,” klei anăn amâo dưi bi ktlah ñu mơ̆ng asei mlei ôh. 16Leh anăn tơdah knga lač, “Kyuadah kâo amâo jing ală, kâo amâo djŏ hlăm asei mlei ôh,” klei anăn amâo dưi bi ktlah ñu mơ̆ng asei mlei ôh. 17Tơdah jih asei mlei jing ală, si asei mlei dưi hmư̆ lĕ? Tơdah jih asei mlei jing knga, ti anôk asei mlei dưi ƀâo lĕ? 18Ƀiădah tui si jing leh, Aê Diê dăp grăp kdrêč hlăm asei mlei tui si Ñu čiăng. 19Tơdah jih jang jing knŏng sa kdrêč, si dưi jing asei mlei lĕ? 20Snăn, mâo lu kdrêč, ƀiădah knŏng sa asei mlei. 21Ală amâo dưi lač ôh kơ kngan, “Kâo amâo čiăng kơ ih ôh,” boh kŏ kăn dưi lač kơ jơ̆ng rei, “Kâo amâo čiăng kơ ih ôh.” 22Ƀiădah ti kdrêč asei mlei dlăng msĕ si awăt hĭn, ăt jing yuôm mơh, 23leh anăn ti kdrêč asei mlei drei mĭn amâo đei yuôm ôh, drei mpŭ lu hĭn, leh anăn ti kdrêč drei mĭn amâo siam ôh, drei mprăp bi siam hĭn. 24Bi kdrêč siam leh, drei amâo ngă snăn ôh. Ƀiădah Aê Diê mkra leh asei mlei, brei klei mpŭ lu hĭn kơ kdrêč amâo siam ôh, 25čiăng kơ đăm mâo klei bi kah mbha ôh hlăm asei mlei, ƀiădah grăp kdrêč bi răng kriê hdơ̆ng găp. 26Tơdah sa kdrêč mâo klei knap mñai, jih jang kdrêč mâo klei knap mbĭt; tơdah sa kdrêč mâo klei mpŭ, jih jang kdrêč hơ̆k mơak mbĭt.
27Diih jing asei mlei Krist, leh anăn grăp čô jing kdrêč hlăm asei mlei Ñu. 28 Aê Diê mdưm hlăm Phung Sang Aê Diê tal êlâo hĭn phung khua ƀĭng kna, mrô dua phung khua pô hưn êlâo, mrô tlâo phung nai mtô, phung ngă klei yuôm bhăn, phung mâo klei dưi bi hlao, phung thâo đru, phung thâo kiă kriê, leh anăn phung dưi blŭ klei tue mdê mdê. 29Jih jang jing phung khua ƀĭng kna mơ̆? Jih jang jing phung khua pô hưn êlâo mơ̆? Jih jang jing phung nai mtô mơ̆? Jih jang ngă klei yuôm bhăn mơ̆? 30Jih jang mâo klei dưi bi hlao mơ̆? Jih jang blŭ klei tue mdê mdê mơ̆? Jih jang dưi mblang klei tue mơ̆? 31Ƀiădah brei diih čiăng snăk kơ klei brei yuôm hĭn.
 Ară anei kâo srăng bi êdah sa êlan jăk hĭn kơ diih.