1

1Petus uas yog Yexus Khetos tus tubtxib hais mus rau cov uas khiav mus nyob ua lwm haiv neeg rau txhua qhov hauv lub xeev Phauthia, lub xeev Kalatia, lub xeev Khapadaukia, lub xeev Axia thiab lub xeev Npithinia, yog cov uas Vajtswv xaiv cia lawd, 2raws li leej Txiv Vajtswv tau teem cia ua ntej lawd, thiab Vaj Ntsuj Plig tau muab cais ua tus dawb huv kom mloog Yexus Khetos lus thiab raug Yexus cov ntshav nchos rau. Thov Vajtswv txojkev hlub thiab txojkev siab tus tsav ntxiv rau nej ntau zuj zus.

Kev vam uas ruaj khov

3Qhuas Vajtswv uas yog peb tus Tswv Yexus Khetos leej Txiv. Vim Vajtswv txojkev khuvleej uas loj kawg, nws thiaj pub peb yug dua tshiab koom txojkev vam uas ciaj sia nyob mus ib txhis, vim qhov uas Yexus Khetos ciaj sawv hauv qhov tuag rov los, 4thiab koom tej qub txeeg qub teg uas tsis txawj lwj, tsis muaj qhov phem qhov qias thiab tsis txawj ploj uas twb khaws cia rau saum ntuj rau nej lawm. 5Vim nej ntseeg, Vajtswv lub hwjchim twb tsom kwm nej kom tau txojkev dim uas npaj txhij yuav tshwm los rau hnub kawg. 6Nej xyiv fab kawg rau tej no, txawm yog nimno nej raug ntau yam kev sim siab ib nyuag ntu kuj xij. 7Tej kev sim siab ntawd sim nej txojkev ntseeg saib puas muaj tseeb. (Nej txojkev ntseeg muaj nqes dua kub uas txawj ploj tag los tseem raug hluavtaws sim.) Peb thiaj yuav raug qhuas thiab tau meej mom thiab koob meej rau thaum Yexus Khetos rov los. 8Nws yog tus uas nej tsis tau pom dua los nej tseem hlub nws. Txawm yog nimno nej tsis pom nws los nej tseem ntseeg thiab muaj kev zoo siab xyiv fab heev kawg uas piav tsis txawj tag, 9vim nej txais yam uas nej txojkev ntseeg vam ntsoov, yog qhov uas nej tus ntsuj plig tau txojkev dim.
10Cov xibhwb cev Vajtswv lus uas hais txog Vajtswv txojkev hlub uas yuav tshwm los rau nej twb nrhiav thiab xawb txhua zog txojkev dim no. 11Lawv tshawb nrhiav tus neeg thiab lub sijhawm uas Khetos tus ntsuj plig uas nyob hauv lawv qhia rau lawv, rau thaum nws hais ua ntej txog qhov uas Khetos yuav raug kev tsim txom thiab hais txog lub hwjchim ci ntsa iab uas yuav tshwm los tom qab ntawd. 12Vajtswv qhia lawv paub hais tias lawv tsis yog tu lawv tus kheej tiamsis tu nej rau tej uas lawv hais no, yog tej uas nimno cov uas tshaj tawm txoj xov zoo twb tshaj tawm rau nej ntawm Vaj Ntsuj Plig dawb huv uas raug txib saum ntuj los lawm, yog tej uas cov tubtxib saum ntuj xav pom.

Ua lub neej dawb huv

13Vim li no nej lub siab cia li npaj kom txhij, paub tswj nej tus kheej thiab cia li vam tag nrho rau txojkev hlub uas yuav pub rau nej rau thaum Yexus Khetos rov los. 14Ib yam li tus menyuam uas mloog lus, tsis txhob xyaum raws li nej tej kev ntshaw uas nej muaj thaum ub uas nej tsis paub qabhau dabtsi li. 15Tiamsis tus uas hu nej dawb huv li cas, nej yuav tsum ua neeg dawb huv rau txhua yam uas nej ua ib yam li ntawd, 16rau qhov muaj lus sau cia hais tias, “Nej yuav tsum ua neeg dawb huv, vim kuv yog tus dawb huv.”
17Vim nej thov hu leej Txiv uas txiav txim rau txhua tus raws li lawv tau ua los lawd tsis saib leejtwg ntsej muag, nej cia li ua nej lub neej ntshai rwg rau thaum nej ua qhua nyob hauv ntiajteb no. 18Nej kuj paub tias nej raug txhiv dim hauv lub neej uas tsis muaj qabhau uas nej saws ntawm nej tej poj koob yawm txwv los. Yam uas txhiv nej los ntawd tsis yog yam uas txawj puam tsuaj yam li nyiaj thiab kub, 19tiamsis yog Khetos cov ntshav muaj nqes, ib yam li tus menyuam yaj uas tsis muaj chaw thuam thiab tsis muaj ib qho phem cov ntshav. 20Twb muab Yexus npaj tseg cia thaum tsis tau tsim ntuj tsim teb lawm, tiamsis nws tshwm los rau tiam kawg no pab nej. 21Vim muaj Yexus nej thiaj tso siab rau Vajtswv uas tsa Yexus ciaj sawv hauv qhov tuag rov los thiab pub hwjchim ci ntsa iab rau nws, nej thiaj muaj kev ntseeg thiab kev vam rau hauv Vajtswv.
22Vim nej ua raws li txojkev tseeb thiaj ntxuav tau nej lub siab kom dawb huv lawm, nej thiaj muaj lub siab txawj sib hlub tuaj nruab siab tiag tiag, nej cia li siv zog sib hlub ntawm lub siab dawb paug. 23Nej twb yug dua tshiab lawm, tsis yog lub noob uas txawj lwj tag tiamsis yog lub noob uas tsis txawj lwj, vim Vajtswv txojlus uas muaj txojsia thiab nyob mus li. 24Rau qhov,
  “Ib tsoom neeg zoo yam li tej nroj tsuag,
   thiab lawv lub meej mom
   tsuas zoo li tej paj nroj.
  Tej nroj tsuag tuag tshav qhuav,
   tej paj kuj zeeg,
  25tiamsis tus Tswv tej lus
   yuav nyob ruaj mus ib txhis.”
Tej lus no yog txoj xov zoo uas twb piav tag rau nej lawm.