1

1Kâo gơ̆ Y-Simôn Pêtrôs, sa čô dĭng buăl leh anăn khua ƀĭng kna Yêsu Krist, čih mơĭt kơ phung mă tŭ leh klei đăo yuôm mđơr hŏng klei hmei đăo hlăm klei kpă ênô Aê Diê leh anăn Pô Bi Mtlaih drei, Yêsu Krist.
2Brei klei pap leh anăn klei êđăp ênang bi bŏ diih hlăm klei thâo kral Aê Diê leh anăn Yêsu Khua Yang drei.

Klei Aê Diê Iêu leh anăn Ruah

3Klei myang Aê Diê brei leh kơ drei jih jang klei djŏ kơ klei hdĭp leh anăn kơ klei thâo mpŭ kơ Aê Diê, hlăm klei thâo kral Pô iêu leh drei kơ klei guh kơang leh anăn klei jăk Ñu pô. 4Hŏng klei anăn Ñu brei leh kơ drei klei Ñu ƀuăn yuôm leh anăn prŏng snăk, čiăng kơ hŏng klei ƀuăn anăn diih dưi tlaih mơ̆ng klei rai luč hlăm lăn ala kyua klei tluh, leh anăn dưi jing phung mă tŭ knuih Aê Diê. 5Kyua klei anăn hŏng jih ai tiê brei diih thiăm klei jăk kơ klei diih đăo, klei thâo săng kơ klei jăk, 6klei djŏ hnơ̆ng kơ klei thâo săng, klei dôk kjăp kơ klei djŏ hnơ̆ng, klei thâo mpŭ kơ Aê Diê kơ klei dôk kjăp, 7klei khăp hdơ̆ng ayŏng adei kơ klei thâo mpŭ kơ Aê Diê, leh anăn ai tiê khăp kơ klei khăp hdơ̆ng ayŏng adei. 8Kyuadah tơdah diih mâo jih klei anăn leh anăn jing êbeh dlai, klei anăn amâo brei ôh diih jing hơăi mang amâodah amâo mâo boh hlăm klei thâo kral Khua Yang drei Yêsu Krist. 9Kyuadah hlei pô kƀah klei anăn jing mnuih bum ală, amâo dưi ƀuh kbưi ôh, leh anăn wơr bĭt hĕ Aê Diê bi doh ñu leh mơ̆ng klei soh êlâo. 10Snăn Ơ phung ayŏng amai adei, brei diih hur har hĭn bi sĭt klei Aê Diê iêu leh anăn ruah diih, kyuadah tơdah diih ngă snăn, diih amâo srăng lĕ ôh. 11Snăn yơh Aê Diê srăng brei diih mŭt ênưih pưih hlăm ƀuôn ala mtao hlŏng lar Yêsu Krist, Khua Yang leh anăn Pô Bi Mtlaih drei.
12Kyuanăn kâo čiăng lŏ bi hdơr nanao klei anăn kơ diih, wăt tơdah diih thâo leh klei anăn leh anăn dôk kjăp hlăm klei sĭt nik diih mă tŭ leh. 13Kâo mĭn jing djŏ êjai kâo dôk hlăm klei hdĭp anei hưn čiăng lŏ bi êrâo diih hŏng klei kâo lŏ mñă kơ diih. 14Kyuadah kâo thâo amâo sui ôh kâo srăng kbiă mơ̆ng klei hdĭp anei, tui si Khua Yang drei Yêsu Krist bi êdah leh kơ kâo. 15Leh anăn kâo srăng răng čiăng kơ tơdah leh kâo đuĕ mơ̆ng diih, diih dưi hdơr nanao klei anei.

Phung Ƀuh leh anăn Hưn Bi Sĭt Klei Guh Kơang Krist

16Kyuadah hmei amâo tui hlue ôh klei yăl dliê đưm amâo sĭt arăng mkra hŏng klei mčeh mă tơdah hmei bi êdah kơ diih klei myang Khua Yang drei Yêsu Krist leh anăn klei Ñu srăng lŏ hriê, ƀiădah hmei ƀuh leh klei guh kơang Ñu hŏng ală hmei pô. 17 Kyuadah tơdah Ñu mă tŭ leh klei mpŭ leh anăn klei guh kơang mơ̆ng Aê Diê Ama hlăk anăn asăp mơ̆ng Pô Guh Kơang Hĭn lač, “Pô anei jing Anak kâo khăp êdimi; hlăm Ñu kâo mâo klei mơak snăk,” 18hmei hmư̆ leh asăp anei kbiă mơ̆ng adiê, kyuadah hmei dôk leh mbĭt hŏng Ñu ti dlông čư̆ doh jăk. 19Snăn hmei thâo klei phung khua pô hưn êlâo blŭ mâo klei jing sĭt hĭn. Jăk snăk tơdah diih răng kơ klei anăn msĕ si kơ pui kđen mtrang hlăm anôk mmăt, tơl aguah mngač truh leh anăn mtŭ tŭr ƀlĕ mtrang hlăm ai tiê diih. 20Êlâo hĭn kơ jih jang, brei diih thâo săng klei anei: amâo mâo sa čô dưi mblang hjăn tui si klei mĭn ñu pô klei hưn êlâo hlăm Klei Aê Diê Blŭ, 21kyuadah amâo tuôm mâo ôh sa mta klei hưn êlâo kbiă hriê mơ̆ng klei mnuih mĭn, ƀiădah Yang Mngăt Jăk mtrŭt mnuih blŭ klei kbiă mơ̆ng Aê Diê.