9

Anpimelej

1Yelunpa‑aa tug tub Anpimelej txawm moog cuag nwg nam cov neej tsaa huv lub moos Sekhee mas has rua puab hab puab cum suavdawg tas, 2“Thov mej moog has tej lug nuav rua cov tuabneeg Sekhee suavdawg nov has tas, ‘Yuav ca Yelunpa‑aa xyaa caum tug tub kaav mej txhad zoo los yuav ca ib tug kaav xwb txhad zoo?’ Thov mej ncu tas kuv yog mej nqaj xeeb tawv hlaav.” 3Mas nwg nam tej neej tsaa txhad has tej lug nuav rua cov tuabneeg Sekhee noog. Tes puab txawm qaug sab hlo tuaj Anpimelej tog, tsua qhov puab has tas, “Nwg tub txheeb ze peb.” 4Puab txhad muab xyaa caum daim nyaj huv lub tsev daab Npa‑aa Npeli pub rua Anpimelej. Nwg coj moog ndav cov tuabneeg loj leeb tsw tsheej haaj tuaj nwg tog. 5Nwg txawm moog rua huv nwg txwv tsev huv lub moos Aufa hab tua nwg cov kwvtij kws yog Yelunpa‑aa xyaa caum tug tub rua sau tuab daim laag zeb. Tsuas yog tshuav Yauthaa kws yog Yelunpa‑aa tug tub ntxawg xwb vem nwg moog tswv nraim lawm. 6Cov tuabneeg Sekhee hab cov tuabneeg Npemilau suavdawg sau zog tuaj ua ke. Puab moog tsaa Anpimelej ua vaajntxwv rua ntawm tug ncej zeb kws nyob ntawm ib saab tug ntoo qheb huv Sekhee.
7Thaus muaj tuabneeg moog has rua Yauthaa paub mas nwg kuj moog rua sau lub ncov roob Kelixi qw nrov nrov has rua puab tas, “Cov tuabneeg Sekhee, mej ca le noog kuv has, sub Vaajtswv txhad yuav noog mej lub suab. 8Muaj ib zag cov ntoo tau moog tsaa ib tug ntoo ua vaajntxwv kaav puab. Puab has rua tsob txwv aulib tas, ‘Koj ca le lug ua vaajntxwv kaav peb.’ 9Tassws tsob txwv aulib teb puab tas, ‘Yuav ca kuv muab kuv cov roj kws swv rua tej timtswv hab tuabneeg tau meej mom tso tseg es moog yoj yuj yeev sau tej ntoo huvsw lov?’ 10Mas cov ntoo tsua has rua tsob txwv cua tas, ‘Koj ca le lug kaav peb.’ 11Tassws tsob txwv cua teb puab tas, ‘Yuav ca kuv muab kuv cov txwv qaab zwb zoo tso tseg es moog yoj yuj yeev sau tej ntoo huvsw lov?’ 12Cov ntoo tsua has rua tsob txwv maab tas, ‘Koj ca le lug kaav peb.’ 13Tassws tsob txwv maab teb tas, ‘Yuav ca kuv muab kuv cov cawv txwv maab kws ua rua tej timtswv hab tuabneeg zoo sab tso tseg es moog yoj yuj yeev sau tej ntoo huvsw lov?’ 14Cov ntoo suavdawg tsua has rua tsob xuav paug tas, ‘Koj ca le lug kaav peb.’ 15Tsob xuav paug has rua cov ntoo hov tas, ‘Yog mej muaj sab yuav tsaa kuv ua vaajntxwv kaav mej tag tag mas mej ca le lug nyob huv qaab kuv tej ntxoov ntxoo. Yog tsw ua le hov mas ca suavtawg tawm huv tsob xuav paug lug kub cov ntoo cab huv Lenpanoo huvsw pov tseg.’
16“Qhov kws mej tsaa Anpimelej ua vaajntxwv hov, yog mej ua tuaj nruab sab hab ua ncaaj nceeg tag, hab yog mej tau ua zoo rua Yelunpa‑aa tsev tuabneeg hab ua rua nwg kuas tswm nyog le kws nwg tau ua zoo ca lawd, 17(tsua qhov kuv txwv tub ua rog paab mej, tso nyog nwg txujsa paab mej dim huv cov Mintee txhais teg. 18Tassws nub nua mej sawv twv kuv txwv tsev tuabneeg, mej tua kuv txwv xyaa caum leej tub rua sau tuab daim laag zeb hab mej tsaa kuv txwv tug nam nkauj qhev tug tub Anpimelej ua vaajntxwv kaav cov tuabneeg Sekhee tsua qhov yog nwg txheeb ze mej) 19yog nub nua mej ua tuaj nruab sab hab ua ncaaj rua Yelunpa‑aa hab nwg tsev tuabneeg, kuj ca le zoo sab xyiv faab rua Anpimelej hab ca nwg zoo sab xyiv faab rua mej. 20Yog qhov kws mej ua le hov tsw ncaaj mas ca suavtawg tawm huv Anpimelej lug kub cov tuabneeg Sekhee hab cov tuabneeg Npemilau pov tseg. Hab ca suavtawg tawm huv cov Sekhee hab cov Npemilau kub Anpimelej pov tseg.” 21Yauthaa txhad le tswv moog nyob rua ntawm Npe‑aw vem yog ntshai nwg tijlaug Anpimelej.
22Anpimelej kaav cov Yixayee tau peb xyoos. 23Yawmsaub tshoov sab rua Anpimelej hab cov tuabneeg Sekhee kuas tsw sws hum. Cov Sekhee txhad faav xeeb rua Anpimelej, 24txhad ua pauj tsua qhov kws puab ua limham rua Yelunpa‑aa xyaa caum leej tub, hab lub txem kws tua cov tuabneeg hov poob rua Anpimelej kws tua puab hab poob rua cov tuabneeg Sekhee kws cuab zug rua Anpimelej tua nwg cov kwvtij pov tseg. 25Cov Sekhee sawv twv Anpimelej hab tso tuabneeg moog zuv kev sau lub ncov roob lws txhua tug kws taug txujkev hov. Mas muaj tuabneeg moog has rua Anpimelej paub.
26Mas Enpe tug tub Ka‑aa hab nwg cov kwvtij tswv moog nyob huv lub moos Sekhee, mas cov tuabneeg Sekhee tso sab rua nwg. 27Puab moog de txwv maab coj lug tsuj tsuam kua hab paam noj haus rua huv puab lub tsev daab, puab txhad noj haus tshev foom Anpimelej. 28Mas Enpe tug tub Ka‑aa txhad has tas, “Anpimelej yog leejtwg hab peb cov Sekhee tsua yog leejtwg es yuav moog ua koom rua nwg? Yelunpa‑aa tug tub hab Xenpu kws ua nwg tim xyoob tub txeev ua koom rua Sekhee txwv Hamau los tsw yog? Peb tseed yuav ua koom rua nwg ua daabtsw? 29Yog ca kuv kaav cov tuabneeg nuav mas kuv yuav muab Anpimelej thuam tseg. Kuv yuav twv ntxhas Anpimelej tas, ‘Koj ca le tsaav ntxwv tub rog hab tawm tuaj.’ ”
30Thaus tug tim xyoob Xenpu huv lub moos Sekhee tau nov tej lug kws Enpe tug tub Ka‑aa has nwg chim heev. 31Nwg txhad tso tuabneeg xaa xuv moog rua Anpimelej huv lub moos Aluma has tas, “Saib maj, Enpe tug tub Ka‑aa hab nwg cov kwvtij tuaj rua huv lub moos Sekhee mas tshaum cov tuabneeg Sekhee sawv twv koj. 32Mas koj hab koj cov tuabneeg ca le sawv tseeg mo ntuj moog zuv tog tom teb. 33Mas pigkig thaus nub chiv tawm koj ca le sawv ntxuv txeem plawg tuaj ntaus lub moos. Mas thaus Ka‑aa hab nwg cov tub rog tawm tuaj tiv mej, koj ca le ntaus puab lawv le kws zoo swjhawm.”
34Anpimelej hab cov tuabneeg suavdawg kws nrug nwg txhad le tuaj mo ntuj, muab faib ua plaub paab zuv ntaus lub moos Sekhee. 35Thaus Enpe tug tub Ka‑aa tawm moog sawv ntawm txujkev kws nkaag rua huv rooj loog, mas Anpimelej hab nwg cov tub rog txawm sawv tseeg ntawm lub chaw zuv tuaj. 36Thaus Ka‑aa pum cov tuabneeg hov nwg has rua Xenpu tas, “Saib maj, muaj tuabneeg nqeg peg roob tuaj.” Xenpu teb nwg tas, “Koj pum lub roob tug duab zoo le tuabneeg kab.” 37Ka‑aa rov has dua tas, “Saib maj, muaj ib paab tub rog saamswm tawm tom plawv tuaj, hab muaj ib paab tawm ntawm cov txwv neeb txwv yaig tug ntoo qheb tuaj hab.” 38Xenpu txhad has rua Ka‑aa tas, “Koj lub qhov ncauj dua twg lawm? Koj tub has tas, ‘ Anpimelej yog leejtwg es peb yuav ua koom rua nwg?’ Cov tuabneeg nuav tub yog cov kws koj saib tsw taug nev. Ca le tawm moog ua rog rua puab.” 39Mas Ka‑aa txhad ua ntej coj cov tuabneeg Sekhee moog nrug Anpimelej ua rog. 40Anpimelej muab Ka‑aa lawv tswv moog hab muaj tuabneeg raug mob qaug coob kawg taug kev lug txug ncua rooj loog. 41Anpimelej kuj nyob huv Aluma, mas Xenpu muab Ka‑aa hab nwg cov kwvtij lawv tswv moog, puab txhad nyob tsw tau huv lub moos Sekhee lawm.
42Nub tom qaab muaj tuabneeg has rua Anpimelej tas cov tuabneeg huv moos tawm moog tom tej teb, 43tes nwg txawm muab nwg cov tub rog faib ua peb paab zuv tom tej teb. Nwg saib pum cov tuabneeg tawm huv lub moos tuaj tes nwg txawm sawv tseeg muab tua kag tuag. 44Anpimelej hab paab tub rog kws nrug nwg txawm txeem plawg moog nyob ntawm rooj loog, mas ob paab tub rog kws nyob ib caag kuj dha moog tua cov kws nyob tom tej teb tuag taag huvsw. 45Anpimelej tua lub moos hov ib nub tsaus ntuj mas txeeb tau lub moos hab tua cov pejxeem huv lub moos hov tuag taag huvsw. Nwg muab lub moos tsoo puam tsuaj taag hab w ntsev rua huv lub moos.
46Thaus cov tuabneeg kws nyob ntawm lub chaw faaj seeb huv Sekhee tau nov tej xwm nuav puab tswv nkaag rua huv lub chaw ruaj khov kws yog tsev daab Eenpeli. 47Muaj tuabneeg has rua Anpimelej tas cov tuabneeg kws nyob ntawm lub chaw faaj seeb huv Sekhee tau sau zog ua ke. 48Anpimelej txhad coj nwg cov tuabneeg nce moog sau lub roob Xamoo, hab Anpimelej coj taus moog txav ib tsuag tawg kwv rua sau xub pwg. Nwg has rua cov tuabneeg kws nrug nwg ua ke tas, “Mej pum kuv ua daabtsw mej kawgkag ua le hov hab.” 49Yog le hov cov tuabneeg suavdawg txhad txav tawg kwv lawv Anpimelej qaab moog tib ua ib pawg rua ntawm lub chaw ruaj khov hov, mas puab rauv tawg hlawv lub chaw ruaj khov, tes cov tuabneeg kws nyob huv lub chaw faaj seeb ntawm Sekhee kuj tuag taag, quaspuj quasyawg huvsw kwvlaam ib txheeb leej.
50Anpimelej txawm moog rua ntawm lub moos Thenpes, moog ua yeej vej lub moos hab txeeb tau lub moos hov. 51Tassws muaj ib lub chaw faaj seeb ruaj khov huv lub moos hov, mas cov pejxeem quaspuj quasyawg huvsw txhad tswv moog nkaag rua huv lub chaw faaj seeb kaw qhov rooj. Puab nce moog rua sau lub hauv chaw faaj seeb. 52Anpimelej txhad tuaj txug hab ua rog rua lub chaw faaj seeb hov. Nwg moog ze lub qhov rooj yuav muab suavtawg hlawv. 53Mas muaj ib tug quaspuj muab txhwb zeb txwv tso lug tsoo Anpimelej taubhau ua nwg taubhau tawg rhe. 54Nwg txhad qw ceev ceev rua tug hluas kws coj nwg cuab yeej tas, “Rhu hlo koj raab ntaaj tua kuv, sub luas txhad tsw has txug kuv tas yog ib tug quaspuj tua tau kuv.” Tug hluas hov txhad le nkaug nwg tshaab plhawv nwg txhad tuag. 55Thaus cov Yixayee pum tas Anpimelej tuag lawm puab nyag taug nyag rov qaab moog tsev. 56Qhov nuav yog Vaajtswv pauj taub tej kev phem kws Anpimelej ua rua nwg txwv kws yog nwg tua nwg xyaa caum leej kwvtij. 57Vaajtswv muab tej kev phem kws cov tuabneeg Sekhee ua nuav coj rov lug poob rua sau cov Sekhee taubhau, hab tej lug kws Yelunpa‑aa tug tub Yauthaa foom kuj poob raug puab.