7

Kinte‑oo kov yeej cov Mintee

1Yelunpa‑aa kws yog Kinte‑oo hab cov tuabneeg suavdawg kws nrug nwg sawv ntxuv moog ua yeej rua ntawm qhov dej txhawv Halau. Cov Mintee lub yeej kuj nyob ntawm puab saab peg huv lub haav kws ze lub roob Maule.
2Yawmsaub has rua Kinte‑oo tas, “Cov tuabneeg kws nrug koj moog nuav coob dhau kws kuv yuav muab cov Mintee rua huv puab txhais teg, ntshai tsaam cov Yixayee yuav khaav theeb has tas, ‘Yog peb txhais teg cawm tau peb dim.’ 3Yog le hov ca le tshaaj tawm rua suavdawg tas, ‘Leejtwg ntshai hab tshee kuj ca tug hov tawm ntawm lub roob Kile‑a rov moog tsev.’ ” Mas muaj ob vaam ob txheeb leej rov moog lawm, tshuav ib vaam leej nyob xwb.
4Yawmsaub has rua Kinte‑oo tas, “Cov tuabneeg tseed coob dhau. Ca le coj puab nqeg moog nraag haav dej mas kuv yuav swm puab rua koj hov ntawd. Tug kws kuv has rua koj tas, ‘Tug nuav nrug koj moog,’ mas tug hov yuav nrug koj moog. Tug kws kuv has rua koj tas, ‘Tug nuav tsw xob nrug koj moog,’ tug hov yuav tsum tsw xob moog.” 5Nwg txhad coj cov tuabneeg nqeg moog nraag haav dej. Yawmsaub has rua Kinte‑oo tas, “Txhua tug kws xuas nplaig yaim dej yaam le dev muab cais rua ib qho. Txhua tug kws txhus caug ndua rua ncauj haus mas muab cais rua ib qho ib yaam nkaus.” 6Cov kws xuas teg ntaus dej lug yaim muaj peb puas leej, tassws dua le tej mas puavleej txhus caug rua ncauj haus. 7Yawmsaub has rua Kinte‑oo tas, “Kuv yuav swv peb puas leej kws yaim dej nuav cawm mej dim hab muab cov Mintee rua huv koj txhais teg. Dua le cov mas ca le tso suavdawg rov moog nyag vaaj nyag tsev.” 8Cov kws nyob txawm khaws cov kws moog tsev tej mov noj hab raaj kub yaaj ca. Dua le cov mas Kinte‑oo has kuas suavdawg nyag rov moog rua nyag vaaj nyag tsev, tassws ca peb puas leej hov nrug Kinte‑oo nyob. Cov Mintee lub yeej nyob ntawm puab lawm nraag haav.
9Mo ntawd Yawmsaub has rua Kinte‑oo tas, “Ca le sawv tseeg moog ntaus puab lub yeej, tsua qhov kuv tub muab puab rua huv koj txhais teg lawm. 10Tassws yog koj ntshai moog ntaus mas koj ca le coj koj tug qhev Pula nrug koj moog kuas txug puab lub yeej. 11Koj yuav nov puab has daabtsw mas dhau hov koj txhais teg yuav muaj zug moog ntaus puab lub yeej.” Kinte‑oo txhad coj nwg tug qhev Pula nrug nwg moog txug ntawm cov tub rog kws zuv khuav saab nrau lub yeej. 12Mas cov Mintee hab cov Amalej hab cov tuabneeg kws nyob saab nub tuaj suavdawg pw thoob plawg lub haav coob yaam nkaus le tej nam paab kooj ntaas. Puab tej ntxhuav kuj suav tsw txheeb, coob yaam nkaus le tej xuab zeb ntawm ntug havtxwv. 13Thaus Kinte‑oo ob tug tuaj txug muaj ib tug yawm txawm pav nwg zaaj npau suav rua ib tug noog has tas, “Kuv ua ib zaaj npau suav pum ib lub ncuav qeb ndog lug rua huv cov Mintee lub yeej, lug txug ib lub tsev ntaub txawm raug ua rua lub tsev ntaub qaug ntxeev zuav zog rua huv aav lawm.” 14Nwg tug kwvluag txawm teb tas, “Tej nuav yeej yog Yau‑as tug tub Kinte‑oo kws yog tuabneeg Yixayee raab ntaaj xwb lauj! Vaajtswv tub muab cov Mintee hab tej paab tub rog huvsw cob rua huv Kinte‑oo txhais teg lawm.”
15Thaus Kinte‑oo nov ob tug pav zaaj npau suav hab lub ntsab npau suav hov lawm, nwg txawm pe hawm Yawmsaub, hab rov moog rua huv cov Yixayee lub yeej hab has tas, “Ca le sawv tseeg, Yawmsaub tub muab Mintee cov tub rog rua mej txhais teg lawm.” 16Kinte‑oo txhad muab peb puas leej hov faib ua peb paab, hab muab ib leeg ib lub raaj kub yaaj hab ib leeg ib lub hub aav, muaj ib teg tsau nyob huv txhua lub hub hov. 17Hab nwg has rua puab tas, “Mej saib ntsoov kuv hab ua ib yaam le kuv. Thaus kuv moog txug puab lub yeej saab nrau, kuv ua le caag, mej ua ib yaam le hov. 18Thaus kuv hab paab kws nrug kuv ua ke tshuab raaj kub yaaj, mej ca le tshuab raaj kub yaaj puag ncig puab lub yeej hab qw has tas, ‘Peb ua rua Yawmsaub hab ua rua Kinte‑oo.’ ”
19Kinte‑oo hab ib puas leej tub rog kws nrug nwg txhad tuaj txug saab nrau puab lub yeej rua thaus ib taag mo, cov Mintee nyav hloov cov tuabneeg zuv khuav. Kinte‑oo puab txawm tshuab raaj kub yaaj hab tsoo tej hub aav ntawm puab txhais teg tawg. 20Peb paab tub rog txawm tshuab raaj kub yaaj hab tsoo tej hub aav tawg, puab saab teg txhum phem tuav teg tsau, saab teg xws tuav raaj kub yaaj yuav tshuab hab puab qw tas, “Yawmsaub raab ntaaj hab Kinte‑oo raab ntaaj tuaj lawm lauj!” 21Puab nyag sawv nyag qhov chaw vej thoob plawg lub yeej ntawd, mas cov Mintee paab tub rog suavdawg qw ntsug qeeg dha tswv. 22Thaus peb puas leej hov tshuab raaj kub yaaj Yawmsaub ua rua Mintee cov tub rog suavdawg rov sws tua ib leeg tua ib leeg, mas puab cov tub rog txhad le tswv moog rua lub moos Xelela hab moog txug Npesitha hab moog txug Anpee Mehaula nrwm teb kws nyob ze lub moos Thanpa. 23Cov Yixayee raug hu tawm huv Nathali hab Asaw hab thoob plawg Manaxe tebchaws tuaj, mas puab lawv cov Mintee qaab moog.
24Kinte‑oo khaiv tuabneeg moog thoob plawg peg toj sab Efa‑i tebchaws has tas, “Ca le nqeg lug ua rog rua cov Mintee hab txeeb txhua ntu dej ndav moog txug ncua lub moos Npenpala hab tug dej Yalatee huvsw.” Puab kuj hu Efa‑i cov tub rog suavdawg tuaj. Cov Efa‑i txeeb txhua ntu dej ndav moog txug ncua lub moos Npenpala hab tug dej Yalatee huvsw. 25Puab nteg tau cov Mintee ob tug thawj, yog Aulej hab Xe‑ev. Puab muab Aulej tua rua ntawm lub pob zeb Aulej hab muab Xe‑ev tua rua ntawm lub qhov tsuam txwv maab Xe‑ev, hab lawv cov Mintee moog. Puab coj Aulej lub taubhau hab Xe‑ev lub taubhau lug rua Kinte‑oo ntawm tug dej Yalatee saab nub tuaj.