10

Thaula hab Ya‑i

1Dhau Anpimelej lawm muaj dua ib tug sawv lug paab cov Yixayee dim yeeb ncuab, yog Pu‑a tug tub Thaula. Nwg yog Ntauntau tug xeeb ntxwv yog xeem Ixakha nyob lub moos Sami peg toj sab Efa‑i tebchaws. 2Nwg ua thawj kaav cov Yixayee tau neeg nkaum peb xyoos, nwg le tuag mas puab muab nwg log rua huv lub moos Sami.
3Dhau hov Ya‑i kws yog tuabneeg Kile‑a tsua sawv ua thawj kaav cov Yixayee tau neeg nkaum ob xyoos. 4Nwg muaj peb caug tug tub kws caij peb caug tug neeg luav. Puab muaj peb caug lub moos hu ua Havauya‑i lug txug naj nub nwgnuav rua huv Kile‑a tebchaws. 5Ya‑i tuag mas muab log rua huv lub moos Khamoo.

Cov Aamoo tswm txom cov Yixayee

6Cov Yixayee rov ua tej kws Yawmsaub pum tas phem. Puab moog teev tej daab Npa‑aa hab tej daab Athalau, hab Alaa cov daab, Xaintoo cov daab, Mau‑a cov daab hab cov Aamoo hab cov Filixatee tej daab. Puab tso Yawmsaub tseg tsw ua koom rua Yawmsaub. 7Mas Yawmsaub npau tawg rua cov Yixayee, nwg txhad muab puab tso rua huv cov Aamoo hab cov Filixatee txhais teg. 8Luas txhad tswm txom quab yuam cov Yixayee rua xyoo hov. Luas quab yuam cov Yixayee kws nyob saab dej Yalatee nub tuaj huv cov Amaulai tebchaws kws yog Kile‑a tau kaum yim xyoo. 9Cov Aamoo kuj hlaa tug dej Yalatee moog ua rog rua cov Yuta hab Npeeyamee hab Efa‑i. Cov Yixayee txhad raug kev txom nyem heev kawg le.
10Cov Yixayee txhad quaj thov Yawmsaub tas, “Peb tau ua txhum rua koj vem yog peb tau tso peb tug Vaajtswv tseg moog ua koom rua tej daab Npa‑aa.” 11Mas Yawmsaub has rua cov Yixayee tas, “Kuv tsw tau paab mej dim huv cov Iyi hab cov Amaulai hab cov Aamoo hab cov Filixatee lov? 12Hab cov Xaintoo, cov Amalej hab cov Ma‑oo tau quab yuam mej mas mej tau quaj thov kuv, tes kuv tub paab mej dim huv puab txhais teg. 13Txawm yog le hov los mej tseed tso kuv tseg moog ua koom rua luas tej daab. Vem le nuav kuv yuav tsw paab mej dim dua le lawm. 14Ca le moog quaj thov tej daab kws mej xaiv lug hov. Ca cov daab hov paab mej dim huv mej tej kev txom nyem nuav.” 15Mas cov Yixayee has rua Yawmsaub tas, “Peb tau ua txhum lawm, thov koj ua rua peb lawv le koj pum zoo. Peb thov koj paab peb dim nub nua xwb.” 16Ua le hov mas puab txhad muab lwm haiv tuabneeg tej daab tso pov tseg lug ua koom rua Yawmsaub. Mas Yawmsaub txhad mob sab tsua qhov kws cov Yixayee raug kev txom nyem lwj sab hov.
17Cov Aamoo txhad le raug sau ua tub rog hab ua lub yeej ua rog rua huv Kile‑a. Cov Yixayee kuj sau zog tuaj ua ke ua yeej rua ntawm Mixapa. 18Cov tuabneeg Kile‑a cov thawj has tas, “Leejtwg ua thawj txeem moog ntaus cov Aamoo? Tug hov yuav tau ua cov tuabneeg Kile‑a suavdawg tug thawj.”