2

1Yie oix meih mbuo hiuv duqv yie weic meih mbuo caux Lau^ndi^sie Mienh caux yietc zungv maiv buatc jiex yie nyei hmien nyei mienh zoux gong ndongc haaix kouv. 2Yie hnangv naaiv nor zoux weic tengx ninh mbuo zungx qaqv, horpc fim dongh eix nyei laanh hnamv laanh, ziouc bun ninh mbuo haih sienx dingc, za'gengh bieqc hnyouv nzengc, hiuv duqv Tin-Hungh bun mbiaangx yaangh cuotv daaih nyei sic, se Giduc ganh. 3Tin-Hungh jaaix nyei cong-mengh caux hnyouv-zoih yaac gem jienv yiem Giduc gu'nyuoz.
4Yie hnangv naaiv nor gorngv weic maiv bun nzuih mbiaangc nyei mienh gorngv kuh muangx nyei waac nduov meih mbuo. 5Weic zuqc maiv gunv yie nyei sin maiv caux meih mbuo yiem, yie nyei hnyouv caux meih mbuo yiem nyei. Buatc meih mbuo yiem duqv sung-saangv nyei yaac sienx wuonv Giduc, yie ziouc a'hneiv nyei.

Giduc Bun Mienh Maaih Dunh Yunh Nyei Maengc

6Weic naaiv, meih mbuo hnangv haaix nor zipv liuz Giduc Yesu zoux Ziouv, ziouc oix zuqc hnangv wuov nor caux ninh juangc maengc ziangh jienv. 7Oix zuqc yiem ninh gu'nyuoz hnangv njiec nzungh nor, ceix jiez daaih sienx duqv wuonv, hnangv mienh njaaux jiex meih mbuo nor. Yaac oix zuqc zanc-zanc laengz zingh Tin-Hungh.
8Oix zuqc faix fim, maiv dungx bun haaix dauh longc baamh mienh nyei cong-mengh hnamv cuotv daaih nyei leiz fai kungx-waac wakc meih mbuo. Se nduov meih mbuo gan baamh mienh nyei eih douh caux yiem gunv ndaamv-lungh nyei mienv daaih nyei leiz, maiv zeiz yiem Giduc daaih. 9Weic zuqc Tin-Hungh nyei fiem-fingx yiem Giduc nyei sin nzoih nzengc, 10meih mbuo caux Giduc juangc maengc ziangh ziouc nyungc-nyungc maaih nzoih. Giduc yaac gunv yietc zungv yiem ndaamv-lungh maaih lingc maaih qaqv gunv sic wuov deix.
11Meih mbuo caux Giduc juangc maengc ziangh ziouc jiex liuz gaatv nyei leiz aqv. Maiv zeiz mienh nyei buoz gaatv, se Giduc ganh tengx meih mbuo gaatv weic bun meih mbuo jaiv ndutv meih mbuo baamz zuiz nyei sin. 12Meih mbuo ⟨jiex wuom nyei leiz⟩ wuov zanc, meih mbuo se caux Giduc juangc biopv, aengx caux ninh nangh daaih, weic zuqc meih mbuo sienx kaux Tin-Hungh nyei qaqv, dongh Yesu daic mingh mv baac bun ninh nangh daaih wuov dauh nyei qaqv. 13Zinh ndaangc laaix meih mbuo baamz zuiz, yaac laaix meih mbuo maiv ⟨jiex wuom nyei leiz⟩ guangc baamz zuiz nyei fiem-fingx, meih mbuo se dorngx daic mi'aqv. Mv baac ih zanc Tin-Hungh bun meih mbuo caux Giduc nangh daaih yaac guangc mbuo nyei yietc zungv zuiz. 14Ninh betv guangc dingc mbuo nyei zuiz nyei zaeqv-daan, dongh fiev jienv caux mbuo doix-dekc nyei leiz-latc. Ninh zorqv mingh ding jienv ziepc nzaangc jaax mi'aqv. 15Yiem ziepc nzaangc jaax Giduc hingh jiex yiem ndaamv-lungh maaih lingc maaih qaqv gunv sic wuov deix, aengx dorng zuangx dorh ninh mbuo mingh hnangv zuqc caangv nyei mienh nor, bun cing Giduc hingh mi'aqv.

Maiv Dungx Longc Loz-Leiz

16Weic naaiv maiv dungx bun haaix dauh weic meih mbuo nyanc nyei hopv nyei, fai jiex zipv nyei leiz, fai bieqc Siang-Hlaax nyei leiz, fai Dingh Gong Hnoi nyei leiz, daanh meih mbuo. 17Naaiv deix sic kungx zoux dongh linh biux mengh nqa'haav oix daaih nyei sic hnangv. Mv baac zien nyei se Giduc. 18Maaih deix mienh zoux eix leiz hnangv nyiemc ganh zoux faix, baaix fin-mienh. Kungx nzamc ninh mbuo buatc hinc yaangh nyei sic hnangv, yaac ei baamh mienh nyei eix ceng ganh hlo. Maiv dungx bun naaiv nyungc mienh nduov meih mbuo, bun meih mbuo nyei zingh nyeic ndortv. 19Wuov nyungc mienh yaac maiv kaux Giduc zoux m'nqorngv. M'nqorngv zoux gorn yungz sin bun sin daaux duqv horpc, nyatv daaux nyatv, jaan daaux jaan, ziangh sin ziouc ei Tin-Hungh nyei za'eix hlo daaih.

Caux Giduc Daic Aengx Nangh Daaih Nyei Ziangh Maengc

20Meih mbuo caux Giduc daic, leih ndutv gunv ndaamv-lungh nyei mienv mi'aqv. Wuov nyungc, meih mbuo weic haaix diuc corc hnangv guei baamh gen nyei mienh yiem? Meih mbuo weic haaix diuc gan baamh mienh liepc daaih nyei leiz? 21Ninh mbuo gorngv, “Maiv dungx muoqv, maiv dungx ndiemv mueix, maiv dungx hluo.” 22Mv baac naaiv deix yietc zungv ga'naaiv se longc liuz ziouc baac mi'aqv. Naaiv deix leiz kungx benx baamh mienh liepc daaih nyei leiz caux njaaux nyei waac hnangv. 23Mienh buatc hnangv maaih cong-mengh weic zuqc bun mienh ei gan hnamv cuotv nyei za'eix baaix, yaac zoux hnangv nyiemc ganh zoux faix, yaac zoux hoic ganh nyei sin. Mv baac naaiv deix leiz yietc zungv maiv lamh longc. Maiv tengx mienh gunv duqv sin zaangc hanc oix zoux nyei.