7

Tât Nglĕ Dŭt-Nau Mbơh Lor Tâm Rdâng Ma N'gor Israel

1Yêhôva ngơi ma gâp: Bi may, 2Hơi kon bunuyh, pô aơ nau Yêhôva Brah Ndu ngơi ma n'gor bri Israel: Nau tât nglĕ dŭt! Nau tât nglĕ dŭt hŏ tât jêh ma puăn njônh bri! 3Aƀaơ aơ, jêng nau tât nglĕ dŭt ma may, jêh ri gâp mra nkhŭt nau gâp ji nuih ma may, jêh ri phat dôih may tĭng nâm trong may chuat hăn; jêh ri gâp mra tâm rmal may yor lĕ nau mhĭk gâp tâm rmot may hŏ ƀư jêh. 4Măt gâp uănh mâu nhhuach ôh ma may; mâu lĕ gâp mra geh nau yô̆ ma may; ƀiălah gâp tâm rmal may yor ma trong may hăn, dôl nau mhĭk gâp tâm rmot gŭ ta nklang may. Khân may mra gĭt gâp jêng Yêhôva.
5Pô aơ Yêhôva Brah Ndu lah: Du nau rêh ni, geh kanŏng du nau rêh ni! Aơ, nau nây tât jêh. 6Nau nglĕ dŭt tât jêh, nau nglĕ dŭt aơ tât jêh; păng dâk tâm lơh đah may, aơ, nau nây tât jêh! 7Nau rêh ni tât jêh ma may, Hơi phung gŭ tâm n'gor bri, nau roh yot nal ăn may lĕ tât, rô̆ hŏ tât, nar hŏ dăch jêh, jêng nar geh nau uh ah, mâu hôm geh ôh nau troh hâk răm kalơ yôk. 8Hôm jê̆ lê̆ gâp mra nkhŭt nau gâp ji nuih ma may, jêh ri ăn mpay nau gâp nuih ma may, jêh ri phat dôih may tĭng nâm trong may chuat hăn; jêh ri gâp mra tâm rmal may yor lĕ rngôch nau gâp rmot may hŏ ƀư jêh. 9Măt gâp uănh mâu nhhuach ôh ma may, mâu lĕ gâp mra geh nau yô̆ ma may; gâp tâm rmal may tĭng trong may chuat hăn, nau gâp rmot may gŭ ta nklang may. Rnôk nây khân may mra gĭt gâp jêng Yêhôva, jêng Nơm dong khân may.
10Aơ nar nây tât! Aơ păng tât jêh! Nau rêh ni ma may tât jêh; nau kue hŏ luh kao jêh, nau sưr lĕ chăt nse jêh. 11Nau ƀư mhĭk văch ma toyh jêh jêng mâng nau ƀai; mâu geh du huê bunuyh tâm phung khân păng hôm e, ndô ndơ âk rmeh khân păng jêh ri nau ndrŏng kuăng khân păng kŏ mâu hôm lĕ, mâu lĕ hôm geh nơm khlay ta nklang khân păng. 12Rô̆ nây tât jêh, nar nây dăch jêh. Lơi ăn nơm rvăt hâk răm ôh, mâu lĕ ăn nơm tăch klâng ndrê, yorlah nau ji nuih tât jêh ma lĕ rngôch phung âk khân păng. 13Yorlah nơm tăch mâu mra plơ̆ tay ma ndơ păng hŏ tăch jêh ôh, dôl khân păng gŭ rêh. Yorlah nau ji nuih hŏ tât jêh ma phung âk khân păng; jêh ri mâu mra plơ̆ rŭch ôh. Yorlah nau kue khân păng, mâu geh du huê dơi prăp nau rêh păng ôh.
14Khân păng hŏ uh jêh nŭng, jêh ri ndrăp jêh ma nau tâm lơh; ƀiălah mâu geh nơm hăn ma nau tâm lơh ôh, yorlah nau gâp nuih gŭ ta lĕ rngôch phung âk khân păng.
15Mpeh padih geh tak đao, mpeh tâm trôm geh nau ji tưp nkhĭt jêh ri sa sât ji ngot! Mbu moh bunuyh gŭ tâm mir mra khĭt ma tak đao; mbu nơm gŭ tâm trôm ƀon, khĭt nau sa sât ji ngot jêh ri nau tưp nkhĭt. 16Ƀiălah đơ phung dơi du mra klaih, jêh ri khân păng gŭ ta ka lơ yôk nâm bu plŭk gŭ tâm rlŭng, lĕ rngôch khân păng nhĭm vơl, ăp nơm yor nau kue khân păng ƀư jêh. 17Lĕ rngôch ti jêng ra-ai jêh, jêh ri lĕ rngôch kômâk jêng rbăn huơi nâm bu dak! 18Khân păng mra nsoh ƀau, jêh ri nau krit put nklâm khân păng; lĕ rngôch muh măt prêng da dê, jêh ri lĕ rngôch bôk jêng plưn da dê. 19Khân păng mƀăr lơi prăk khân păng tâm trong toyh, jêh ri mah khân păng jêng ndơ ƀơ̆ ƀơch; prăk jêh ri mah khân păng mâu dơi tâm rklaih khân păng ôh tâm nar Yêhôva ji nuih; khân păng mâu dơi mpay ôh ma ndơ nây gay hơm bêng ndŭl khân păng. Yorlah ndơ nây jêng ndơ ƀư chêh prah tâm nau kue khân păng! 20Lĕ rngôch ndơ nkrơ̆ săk khân păng hŏ jêng nau sưr ma păng jêh ri khân păng sŏk dŏng ndơ nây khân păng nkra rup trah gâp rmot jêh ri ndơ mhĭk ƀa ƀă. Yor nây, gâp mra ăn ndơ nây jêng ndơ ƀơ̆-ƀơch ma khân păng! 21Gâp mra jao ndơ nây tâm ti phung bu năch jêng ndơ pit in tâm ban lĕ; jêh ri khân păng mra ƀư bơ̆ ndơ nây. 22Gâp mra pôn ndâp muh măt gâp ma khân păng, gay ma khân păng dơi ƀư bơ̆ lơi ntŭk khlay gâp; phung ntŭng mra lăp jêh ri ƀư ƀơ̆ ôbăl.
23Ndrăp hom rse rvăk! Yorlah n'gor bri bêng ma nau ƀư pling mham, jêh ri ƀon bêng ma nau tih mhĭk, 24gâp mra njŭn leo phung ntil mpôl bunuyh mhĭk lơn ŭch pit in ngih khân păng; gâp mra ăn tât nau nglĕ dŭt ma nau sưr khân păng, jêh ri ntŭk kloh ueh khân păng mra ƀư ƀơ̆ lơi. 25Tơlah nau ƀư rai tât! Khân păng mra joi nau đăp mpăn, ƀiălah mâu dơi geh ôh. 26Du nau rêh ni êng đŏng tĭng ndô̆. Lư nau mhĭk jêh ri nau mhĭk êng tĭng ndô̆, khân păng joi du nau tâm saơ tă bơh kôranh nơm mbơh lor, ƀiălah phung kôranh ƀư brah mâu hôm geh nti nau vay ôh, jêh ri phung bu bŭnh buranh mâu hôm dơi kơl nau mĭn ôh. 27Hađăch mra klân rvê phung kôranh chiă uănh bêng ma nau rdja nuih, jêh ri ti phung ƀon lan tâm n'gor bri sâr râm yor nau klach. Tĭng nâm trong khân păng chuat hăn, gâp mra ƀư ma khân păng, jêh ri tĭng nâm nau khân păng mĭn gâp mra phat dôih khân păng; jêh ri khân păng mra gĭt ma gâp jêng Yêhôva.