7

Hnub Kawg Los Txog Cov Yixalayees Lawm

1Tus TSWV hais rau kuv hais tias, 2“Tub noobneej, kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam, kuv hais tej lus no rau cov Yixalayees lub tebchaws: Hnub kawg los txog lub tebchaws lawm!
3“Cov Yixalayees, hnub kawg twb los txog nej lawm. Nej yuav raug kuv txojkev chim, rau qhov kuv yuav txiav txim rau nej pauj tej kev phem kev qias uas nej tau ua tas los lawm. 4Kuv yuav tsis tseg nej thiab tsis hlub nej li. Kuv yuav rau txim rau nej vim tej kev phem kev qias uas nej tau ua, nej thiaj paub hais tias kuv yog tus TSWV.”
5Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, “Yuav muaj kev siv kev npog los raug nej ib yam tas ib yam tuaj. 6Hnub kawg los txog lawm, hnub kawg los txog lawm. Kev siv kev npog zaum kawg los tawmtsam nej lawm. Nws los txog lawm. 7Hnub kawg los txog rau nej cov neeg uas nyob hauv lub tebchaws no lawm. Lub sijhawm los txog lawm, yuav tsis muaj pe mlom thiab kev lomzem nyob saum tej roob, tiamsis tsuas muaj kev nyuaj siab lawm xwb.
8“Tshuav tsis ntev lawm nej yuav raug kuv txojkev chim. Kuv yuav rau txim pauj tej kev phem kev qias uas nej tau ua los lawm. 9Kuv yuav tsis tseg nej thiab tsis hlub nej li. Kuv yuav rau txim rau nej vim tej kev phem kev qhia uas nej tau ua, nej thiaj paub hais tias kuv yog tus TSWV thiab yog tus uas rau txim rau nej.”
10Hnub uas muaj kev puastsuaj los txog lawm. Kev siv kev npog tabtom huam loj zuj zus. Thiab kev khavtheeb muaj tshwm tuaj. 11Kev siv kev npog huam loj zuj zus mus ua kev phem kev qias. Lawv tej kev muaj txiag npluanuj, kev ua nom ua tswv thiab kev muaj koob muaj meej yuav ploj mus tas.
12Lub sijhawm los txog lawm. Tus uas muag khoom los tsis txhob tu siab, tus uas yuav khoom los tsis txhob zoo siab, rau qhov Vajtswv txojkev txiav txim yuav los raug txhua tus huv tibsi. 13Yam uas tej tub lag tub luam muab muag lawm, lawv yeej muab tsis tau rov los tas lawv simneej, rau qhov Vajtswv yuav txiav txim rau txhua tus tsis zam li. Cov neeg uas ua phem ua qias yuav tsis muaj ib tug muaj sia nyob. 14Thaum luag tshuab xyu sawvdaws yeej npaj txhij lawm, tiamsis tsis muaj leejtwg kam mus ntaus rog, vim li ntawd Vajtswv txojkev chim thiaj yuav los raug txhua tus huv tibsi.

Rau Txim rau Cov Yixalayees Tej Kev Txhaum

15Nyob sab nraud muaj kev sib ntaus sib tua txhua qhov, nyob sab hauv muaj kev mob kev nkeeg thiab kev tshaib kev nqhis. Tus uas nyob tom teb yuav tuag rau hniav ntaj hniav riam, thiab tus uas nyob hauv nroog los yuav tuag rau kev mob kev nkeeg thiab kev tshaib kev nqhis. 16Muaj ibtxhia yuav khiav dim mus rau saum tej hauv roob ib yam li tej nquab uas ntshai thiab ya hauv hav los. Lawv yuav quaj tu siab rau lawv tej kev txhaum. 17Lawv tej cajnpab yuav tsaug leeg, thiab lawv tej hauvcaug yuav tshee tsis muaj zog. 18Lawv yuav muab ntaubtsaj los npua thiab quaj tshee hnyo. Lawv yuav muab lawv tej plaubhau chais, thiab lawv yuav raug kev txajmuag. 19Lawv yuav muab lawv tej nyiaj tej kub povtseg rau hauv plawv kev ib yam li tej liamsim, vim tej nyiaj tej kub ntawd pab tsis tau lawv dim ntawm tus TSWV txojkev chim uas loj kawg nkaus. Tej nyiaj tej kub uas lawv muaj los yeej daws tsis tau lawv txojkev tshaib nqhis thiab pab tsis tau kom lawv muaj kev txaus siab. Tej nyiaj tej kub ntawd tsuas yog ua kom lawv mus ua kev txhaum xwb. 20Lawv khavtheeb rau lawv tej saw nyiaj saw kub uas zoo nkauj, tiamsis lawv siv tej ntawd nchuav ua tej mlom uas phem qias. Vim li ntawd tus TSWV thiaj muab lawv tej nyiaj tej kub tig mus ua kev phem tawmtsam lawv.
21Tus TSWV hais tias, “Kuv yuav cia lwm haivneeg tuaj huab ib puas tsav yam uas lawv muaj. Cov neeg uas tsis ncaj ncees yuav tuaj txeeb lawv tej nyiaj txiag thiab coj mus siv ua kev phem kev qias. 22Thaum tubsab tuaj tsoo nkag mus ua tsis huv rau lub Tuamtsev thiab nqa tej khoom tsim txiaj mus ua kev phem kev qias los kuv yeej yuav tsis quavntsej lawv li.
23“Muaj kev kub ntxhov, kev sib ntaus sib tua thoob lub tebchaws, thiab kev siv kev npog nyob hauv txhua lub nroog. 24Kuv yuav coj lwm haivneeg uas ua phem kawg nkaus tuaj rau hauv nej lub tebchaws, thiab cia lawv txeeb nej tej vajtse. Thaum uas kuv tso lwm haivneeg tuaj ua tsis huv rau nej lub Tuamtsev, nej cov neeg uas muaj zog heev yuav ua tsis tau dabtsi. 25Kev txhawj kev ntshai los txog lawm. Nej yuav nrhiav kev thajyeeb tiamsis yuav nrhiav tsis tau li. 26Kev siv kev npog ib yam tas ib yam tuaj, thiab yuav muaj xaiv muaj lus hais tsis paub tas. Nej yuav thov cov cev Vajtswv lus kom cev Vajtswv lus rau nej, tiamsis Vajtswv tsis los qhia rau lawv lawm. Cov povthawj yuav tsis muaj lus dabtsi qhia rau cov neeg, thiab cov txwjlaug los yuav tsis muaj tswvyim tuavxam lawm. 27Vajntxwv yuav quaj ntsuag, tej nomtswv yuav tas kev cia sab, thiab cov pejxeem yuav ntshai tshee hnyo. Kuv yuav rau txim rau nej vim tej uas nej tau ua tas los lawm, thiab kuv yuav txiav txim rau nej ib yam li nej tau txiav txim rau lwm tus lawm. Nej thiaj paub hais tias kuv yog tus TSWV.”