7

Klei Knhal Tuč Truh

1Yêhôwa blŭ kơ kâo: 2“Bi ih, Ơ anak mnuih, snei klei Yêhôwa Aê Diê blŭ kơ čar Israel: ‘Klei knhal tuč truh! Klei knhal tuč truh leh kơ pă ƀĭt kiêng čar. 3Ară anei klei knhal tuč truh kơ ih, leh anăn kâo srăng tuh klei kâo ăl kơ ih, leh anăn phat kđi ih tui si êlan ih êbat; leh anăn kâo srăng bi kmhal ih kyua jih klei jhat kâo bi êmut kheh ih ngă leh. 4Ală kâo amâo srăng hơưi kơ ih ôh, kăn kâo srăng mâo klei pap kơ ih rei; ƀiădah kâo srăng bi kmhal ih kyua êlan ih êbat, êjai klei jhat kâo bi êmut kheh dôk ti krah ih. Hlăk anăn ih srăng thâo kơ kâo jing Yêhôwa.’
5Snei Yêhôwa Aê Diê lač: ‘Sa klei knap mñai, knŏng sa klei knap mñai! Nĕ anei, klei anăn truh leh. 6Klei knhal tuč truh leh, klei knhal tuč truh leh; klei anăn kgŭ ngă kơ ih. Nĕ anei, klei anăn truh leh. 7Klei knap mñai truh leh kơ ih, Ơ phung dôk hlăm čar; ênuk truh leh, hruê giăm leh, sa hruê klei rŭng răng, leh anăn amâo djŏ klei ur driâo hơ̆k mơak ti dlông čư̆ ôh. 8Ƀiă riă kâo srăng tuh klei kâo ngêñ ti dlông ih yơh, leh anăn bi hrăp ai kâo ăl kơ ih, leh anăn phat kđi ih tui si êlan ih êbat; leh anăn kâo srăng bi kmhal ih kyua jih jang klei kâo bi êmut ih ngă leh. 9Ală kâo amâo srăng hơưi kơ ih ôh, kăn kâo srăng mâo klei pap kơ ih rei; kâo srăng bi kmhal ih tui si êlan ih êbat, êjai mnơ̆ng kâo bi êmut kheh dôk ti krah ih. Hlăk anăn diih srăng thâo kơ kâo jing Yêhôwa, pô čăm diih.
10Nĕ anei, hruê anăn truh! Nĕ anei, ñu truh leh! Klei knap mñai kơ ih truh leh, klei wê bi mnga leh, klei mgao bi knăt leh. 11Klei ngă jhat hriê kơ prŏng leh jing giê klei ƀai; amâo mâo sa čô hlăm phung diñu srăng ăt dôk, mnơ̆ng êbeh dlai diñu leh anăn klei mdrŏng diñu kăn adôk rei, kăn srăng lŏ mâo pô yuôm rei ti krah diñu. 12Ênuk anăn truh leh, hruê anăn giăm leh. Đăm brei pô blei hơ̆k mơak ôh, kăn brei pô čhĭ kơŭ kyăm rei, kyuadah klei ngêñ truh leh kơ jih jang phung lu diñu. 13Kyuadah pô čhĭ amâo srăng lŏ wĭt kơ mnơ̆ng ñu čhĭ leh ôh êjai diñu dôk hdĭp. Kyuadah klei ngêñ truh leh kơ jih jang phung lu diñu; leh anăn amâo srăng lŏ kdŭn ôh. Kyuadah klei wê ñu, amâo mâo sa čô dưi pioh klei hdĭp ñu ôh.
14Diñu ayŭ leh ki leh anăn mkra leh kơ klei bi blah; ƀiădah amâo mâo pô nao kơ klei bi blah ôh, kyuadah klei kâo ngêñ dôk ti jih jang phung lu diñu. 15Đao gưm dôk ti tač, klei ruă bi mdjiê leh anăn klei ư̆ êpa dôk hlăm lam; hlei pô dôk hlăm hma djiê hŏng đao gưm; leh anăn hlei pô dôk hlăm ƀuôn djiê hŏng klei ư̆ êpa leh anăn klei ruă bi mdjiê. 16Tơdah mâo phung tlaih ăt hdĭp, diñu srăng dôk ti čư̆, jing msĕ si mgăm hlăm tlung, jih jang diñu krao, grăp čô kyua klei wê ñu ngă leh. 17Jih jang kngan jing êdu leh, leh anăn jih jang kơŭt jing awăt msĕ si êa. 18Diñu hơô klŭng, leh anăn klei bi huĭ guôm diñu; klei hêñ bi êdah ti jih jang ƀô̆ mta, leh anăn jih jang kŏ diñu jing kla. 19Diñu hwiê hĕ prăk diñu hlăm êlan dơ̆ng, leh anăn mah diñu jing msĕ si mnơ̆ng čhŏ mrŏ; prăk leh anăn mah diñu amâo dưi bi mtlaih diñu ôh hlăm hruê Yêhôwa ngêñ; diñu amâo dưi bi hrăp klei diñu êpa amâodah bi bŏ tian diñu hŏng dŏ anăn ôh. Kyuadah dŏ anăn jing mnơ̆ng bi têč hnêč hlăm klei wê diñu. 20Diñu yua kdrăp siam diñu kơ klei mgao, leh anăn hŏng dŏ anăn diñu mkra rup krah kâo bi êmut kheh leh anăn mnơ̆ng jhat mkăn; kyuanăn kâo srăng brei dŏ anăn jing mnơ̆ng čhŏ kơ diñu. 21Kâo srăng jao dŏ anăn kơ kngan phung tue jing mnơ̆ng plah mă, leh anăn kơ phung ƀai hlăm lăn ala jing mnơ̆ng plah mă mơh; leh anăn diñu srăng bi čhŏ dŏ anăn. 22Kâo srăng wir mdăp hĕ ƀô̆ kâo kơ diñu, čiăng kơ diñu dưi bi čhŏ hĕ anôk dưm dŏ yuôm kâo; phung knĕ srăng mŭt leh anăn bi čhŏ gơ̆.
23Mprăp bĕ klei săng đai, kyuadah čar bŏ hŏng klei soh tuh êrah, leh anăn ƀuôn bŏ hŏng klei jŭ jhat, 24kâo srăng atăt ba phung găp djuê mnuih jhat hĭn čiăng plah mă sang diñu; kâo srăng bi truh klei knhal tuč kơ klei mgao diñu, leh anăn anôk doh jăk diñu arăng srăng bi čhŏ hĕ. 25Tơdah klei bi huĭ truh, diñu srăng duah klei êđăp ênang, ƀiădah amâo srăng mâo ôh hơăi. 26Sa klei knap mñai truh leh anăn klei knap mñai mkăn tui hlue. Sa klei hmư̆ hing tui hlue klei hmư̆ hing mkăn; diñu duah sa klei bi ƀuh mơ̆ng khua pô hưn êlâo, ƀiădah phung khua ngă yang amâo lŏ mtô klei bhiăn ôh, leh anăn phung khua mduôn amâo lŏ dưi bi kčĕ ôh. 27Mtao kơŭ kyăm, anak mtao bŏ hŏng klei êdu ai, leh anăn kngan phung ƀuôn sang hlăm čar ktư̆ yơ̆ng kyua klei bi huĭ. Tui si êlan diñu êbat, kâo srăng ngă kơ diñu, leh anăn tui si klei diñu mĭn kâo srăng phat kđi diñu; leh anăn diñu srăng thâo kơ kâo jing Yêhôwa.’ ”