2

Máh Ramứh Cũai Ca Píh Chu Loah Pỡ Vil Yaru-salem

(Nê-hamia 7:4-73)

1Nâi la máh cũai puo Nabũ-canêt-sa cỗp dững pỡ cruang Ba-bulôn. Alới ỡt tarôq tâng cruang Ba-bulôn, ma sanua alới píh chu loah pỡ vil tiaq dống sũ alới bữm tâng vil Yaru-salem cớp cruang Yuda. 2Máh cũai ayông alới bữn ramứh neq: Saru-babel, Yê-sua, Nê-hamia, Sê-raya, Rê-laya, Mô-dacai, Bil-san, Mit-par, Bic-vai, Rê-hum, cớp Banah.
 Máh ramứh sâu tỗp I-sarel, dếh thrỗq cũai tễ dũ sâu ca píh chu loah tễ cruang Ba-bulôn bữn neq:
  3sâu Parôt 2,174 náq;
  4sâu Sê-patia 372 náq;
  5sâu Aráh 775 náq;
  6sâu Pahat Mô-ap (tễ tŏ́ng toiq Yê-sua cớp Yô-ap) 2,812 náq;
  7sâu E-lam 1,254 náq;
  8sâu Satu 945 náq;
  9sâu Sacai 760 náq;
  10sâu Bani 642 náq;
  11sâu Bê-bai 623 náq;
  12sâu At-cat 1,222 náq;
  13sâu Adô-ni-cam 666 náq;
  14sâu Bic-vai 2,056 náq;
  15sâu Adin 454 náq;
  16sâu Atê (tễ tŏ́ng toiq Hê-sakia) 98 náq;
  17sâu Be-sai 323 náq;
  18sâu Yô-ra 112 náq;
  19sâu Hasum 223 náq;
  20cớp sâu Ki-bar 95 náq.
21Máh cũai ca bữn achúc achiac khoiq ỡt nhũang tâng máh vil nâi, alới píh chu loah pỡ vil ki neq:
  tễ vil Bet-lahem, 123 náq;
  22tễ vil Nê-tô-pha, 56 náq;
  23tễ vil Ana-thôt, 128 náq;
  24tễ vil At-mavet, 42 náq;
  25tễ vil Ki-riat Yê-arim, vil Khê-phi-ra, cớp vil Bê-rôt 743 náq;
  26tễ vil Rama cớp vil Kê-ba, 621 náq;
  27tễ vil Mic-mat, 122 náq;
  28tễ vil Bet-el cớp vil A-ai, 223 náq;
  29tễ vil Ni-bô, 52 náq;
  30tễ vil Mac-bit, 156 náq;
  31tễ vil E-lam, 1,254 náq;
  32tễ vil Harim, 320 náq;
  33tễ vil Lôt, vil Hadit, cớp vil Ô-nô, 725 náq;
  34tễ vil Yê-ri-cô, 345 náq;
  35cớp tễ vil Sê-nah, 3,630 náq.
36Nâi la máh ramứh sâu tỗp tễng rit sang ca píh chu loah tễ cruang Ba-bulôn, bữn neq:
  sâu Yê-daya (tễ tŏ́ng toiq Yê-sua), 973 náq;
  37sâu I-mêr, 1,052 náq;
  38sâu Pasur, 1,247 náq;
  39cớp sâu Harim, 1,017 náq.
40Máh sâu tỗp Lê-vi ca píh chu loah pỡ cruang alới bữm la neq: Sâu Yê-sua cớp Cat-miel tễ tŏ́ng toiq Hô-davia, la 74 náq;
41tỗp tapáih crơng lampỡiq tâng Dống Sang Toâr tễ tŏ́ng toiq Asap, la 128 náq;
42máh cũai kĩaq ngoah toong Dống Sang Toâr tễ tŏ́ng toiq Salum, Atê, Tal-môn, Acup, Hati-ta, cớp Sô-bai, la 139 náq.
43Máh sâu cũai táq ranáq tâng Dống Sang Toâr ca píh chu loah, bữn neq:
 Sâu Si-ha, Ha-supha, Taba-ôt;
44Sâu Kê-rôt, Sia-ha, Padôn,
45Sâu Lê-banah, Ha-cabah, Acup,
46Sâu Hacap, Sam-lai, Hanan,
47Sâu Kit-dêl, Cahar, Rê-aya,
48Sâu Rê-sin, Nê-cô-da, Casam,
49Sâu Usa, Pasia, Be-sai,
50Sâu At-na, Mê-unim, Nê-phi-sim,
51Sâu Bac-buc, Ha-cupha, Har-hur,
52Sâu Bat-lut, Mê-hi-da, Harsa,
53Sâu Bar-côt, Si-sara, Tê-mah,
54Sâu Nê-sia cớp Hati-pha.
55Máh sâu cũai rachuai ranáq puo Sa-lamôn ca píh chu loah tễ cruang Ba-bulôn bữn neq: Sô-tai, Hasô-pharet, Pê-ruda, 56Yala, Dar-côn, Kit-dêl, 57Sê-patia, Hatil, Pô-kê-rêt Hat-sê-bêm, cớp Ami.
58Nheq tữh nâi la cũai táq ranáq tâng Dống Sang Toâr cớp tŏ́ng toiq cũai táq ranáq puo Sa-lamôn, alới bữn píh chu loah pỡ cruang tiaq, la 392 náq.
59-60Nheq tữh cũai tễ sâu De-laya, Tô-bia, cớp Nê-cô-da bữn píh chu loah tễ máh vil Têl Mê-la, Têl Harsa, Chê-rup, Adôn, cớp I-mêr, la 652 náq; ma alới ŏ́q choâiq apáh alới la tễ tŏ́ng toiq cũai I-sarel.
61-62Nâi la máh sâu cũai tễng rit sang ca chuaq choâiq yỗn têq dáng achúc achiac alới ma tỡ ramóh, la sâu neq: Hô-baya, Hacôt, cớp Basi-lai tễ vil Ki-liat. (Tễ nhũang bữn manoaq samiang racoâiq cớp con mansễm Basi-lai, chơ ĩt puai loâng ramứh yacũn án). Cỗ tian tỗp nâi ŏ́q choâiq atỡng tễ achúc achiac alới, ngkíq alới tỡ têq cỡt cũai tễng rit sang. 63Cũai sốt tỗp I-sarel khoiq patâp tỡ yỗn tỗp alới cha sana khoiq chiau sang yỗn Yiang Sursĩ toau toâq cũai tễng rit sang ĩt Urim cớp Thumim chơ blớh Yiang Sursĩ.
64Nheq tữh cũai ca píh chu loah pỡ cruang alới bữm, la 42,360 náq. 65Máh cũai táq ranáq, samiang cớp mansễm, la 7,337 náq; 66máh cũai tapáih crơng lampỡiq, samiang cớp mansễm 200 náq; 67aséh 736 lám; aséh lai la 245 lám; lac‑da la 435 lám; cớp aséh dễn la 6,720 lám.
68Toâq máh cũai ki khoiq toâq pỡ dống sang Yiang Sursĩ tâng vil Yaru-salem, bữn cũai sốt máh sâu chiau sang crơng tam mứt alới sâng yoc, dŏq rachuai tễ ranáq táq loah Dống Sang Toâr bân ntốq tiaq. 69Tỗp alới yỗn máh léq alới bữn dŏq rachuai tễ táq ranáq nâi; bữn yễng sám 500 ki-lô, práq sám 2,900 ki-lô; cớp au tuar yỗn máh cũai tễng rit sang, 100 ploah.
70Máh cũai tễng rit sang, tỗp Lê-vi, máh cũai tapáih crơng lampỡiq, tỗp cũai kĩaq Dống Sang Toâr, cớp tỗp táq ranáq tâng Dống Sang Toâr, nheq tữh alới táq dống tâng vil alới bữm cheq vil Yaru-salem parnơi cớp cũai canŏ́h; ma máh cũai I-sarel canŏ́h táq loah dống tâng vil achúc achiac alới ỡt tễ nhũang.