1

1Cứq la Phau-lô chĩc choâiq thỡ nâi cơiq sa‑óh tỗp sa‑âm tâng vil Ê-phê-sô, alới ca puai samoât samơi Yê-su Crĩt. Cứq la cũai Yiang Sursĩ rưoh yỗn táq ranáq ayững atĩ Yê-su Crĩt. 2Cứq sễq Yiang Sursĩ, Mpoaq hái, cớp Yê-su Crĩt, Ncháu hái, chuai miat anhia, cớp yỗn anhia ỡt bán sũan ien khễ níc.

Máh Ŏ́c Bốn Yiang Sursĩ Chuai Miat

3Cóq hái khễn Yiang Sursĩ, la Mpoaq Yê-su Crĩt, Ncháu hái. Yiang Sursĩ khoiq yỗn hái bữn nheq tữh ramứh o tâng paloŏng yỗn chuai mứt pahỡm hái, cỗ nhơ hái ỡt muoi mứt cớp Crĩt. 4Tễ tangái Yiang Sursĩ tỡ yũah tễng cốc cutễq nâi, án khoiq rưoh hái chơ yỗn cỡt cũai án. Án rưoh hái yỗn hái cỡt cũai miar táq ống ngê Yiang Sursĩ sâng, cớp yỗn hái tỡ bữn lôih ntrớu yáng moat án. Cỗ án ayooq hái, 5án khoiq anoat hái yỗn cỡt con acái án cỗ nhơ tễ Yê-su Crĩt. Mứt pahỡm án sâng yoc ngkíq, chơ lứq án táq ngkíq. 6Dŏq hái khễn Yiang Sursĩ, án ca chuai miat hái sa‑ữi lứq, yuaq hái ỡt muoi mứt cớp Con án ca án ayooq lứq.
7Cỗ nhơ tễ aham Crĩt, têq Yiang Sursĩ thái loah hái cớp táh lôih hái yuaq mứt pahỡm án sâng yoc ễ chuai miat hái sa‑ữi lứq. 8Ŏ́c chuai miat án yỗn clữi cliei, cớp án yỗn hái cỡt rangoaiq cớp dáng raloaih. 9Án yỗn hái dáng máh ngê án cutooq tễ nhũang, dũ máh ramứh án yoc ễ táq yỗn hái cỗ nhơ tễ Crĩt. 10Nỡ‑ra toâq ngư, Yiang Sursĩ táq moâm máh ramứh án khoiq tếng tễ nhũang, cớp án yỗn cỡt ratoi loah nheq máh ramứh tâng paloŏng cớp tâng cutễq. Chơ Crĩt táq sốt nheq máh ramứh ki.
11Máh ramứh ntrớu Yiang Sursĩ anoat, lứq cỡt nheq máh ramứh ki tâng cốc cutễq nâi. Cớp án anoat yỗn hái cỡt con án lứq samoât nhơ Crĩt. 12Án táq ngkíq dŏq hếq ca cỡt cũai dâu lứq ngcuang tễ Crĩt, cóq hếq khễn chớc ang‑ữr Yiang Sursĩ.
13Cớp anhia ễn, toâq anhia tamứng parnai pĩeiq, la parnai Yiang Sursĩ chuai amoong cũai, anhia khoiq sa‑âm tê. Cớp Yiang Sursĩ táq tếc anhia la cũai án toâq án yỗn anhia bữn Raviei án, ariang án khoiq ữq tễ nhũang. 14Yiang Sursĩ yỗn hái bữn Raviei án, dŏq cỡt tếc pỡ hái, la nỡ‑ra án toâq ĩt hái yỗn hái ỡt cớp án. Chơ hái bữn khễn chớc ang‑ữr tễ án sa‑ữi lứq ễn.

Phau-lô Câu

15Tữ cứq sâng anhia sa‑âm lứq Yê-su, Ncháu hái, cớp anhia ayooq lứq nheq máh cũai sa‑âm, 16ngkíq cứq tỡ bữn rlu noâng sa‑ỡn Yiang Sursĩ cỗ tễ anhia, cớp tỡ nai khlĩr câu yỗn anhia. 17Cứq sễq Yiang Sursĩ, án ca Yê-su Crĩt, Ncháu hái, sang, án ca Mpoaq toâr lứq cớp bữn chớc ang‑ữr, cứq sễq án yỗn anhia bữn Raviei án, dŏq anhia cỡt rangoaiq, cớp sapáh ngê Yiang Sursĩ yỗn anhia dáng sa‑ữi lứq ễn. 18Cứq sễq án pớh pahỡm anhia yỗn cỡt poang. Ngkíq têq anhia dáng máh ramứh ntrớu têq anhia ngcuang cỗ Yiang Sursĩ arô anhia. Cớp têq anhia dáng sa‑ữi ramứh án chuai yỗn anhia. Án yỗn anhia cớp nheq tữh cũai sa‑âm canŏ́h chống parnơi mun án. 19Cớp têq anhia dáng maléq toâr chớc án chuai yỗn hái sa‑âm án. Chớc Yiang Sursĩ chuai yỗn hái la toâr lứq cớp rêng lứq, 20machớng chớc án chuai yỗn Crĩt tamoong loah tễ cuchĩt cớp ỡt parnơi coah atoam án tâng paloŏng. 21Án yỗn Crĩt cỡt sốt hỡn tễ nheq ramứh sốt, ramứh toâr, ramứh bán rêng, cớp nheq ramứh canŏ́h cũai dốq yám tâng dỡi nâi cớp toâq dỡi ntun hỡ. 22Yiang Sursĩ dŏq dũ ramứh ỡt pưn talang ayững Yê-su, cớp án yỗn Yê-su cỡt samoât plỡ yỗn tỗp sa‑âm. 23Tỗp sa‑âm la samoât riang tỗ án. Plỡ cóq bữn tỗ nŏ́q têq cỡt cũai. Machớng ki tê Yê-su cóq bữn tỗp sa‑âm. Ma nheq tữh máh ramứh ki cóq bữn Yê-su.