1

Parnai Yiang Sursĩ Cỡt Sac Sâiq Machớng Cũai Tê

1Tễ dâu lứq, bo Yiang Sursĩ tỡ yũah tễng muoi ramứh ntrớu, Parnai Yiang Sursĩ khoiq bữn chơ. Án ỡt níc cớp Yiang Sursĩ. Án la lứq Yiang Sursĩ. 2Án ỡt cớp Yiang Sursĩ tễ dâu lứq. 3Nhơ án, Yiang Sursĩ tễng túc culám khám ramứh tâng pưn cớp tâng pỡng. Tỡ bữn muoi ramứh ntrớu Yiang Sursĩ tễng ma tỡ bữn nhơ tễ án. 4Nhơ tễ án yuaq bữn ŏ́c tamoong, cớp ŏ́c tamoong ki la ŏ́c poang yỗn nheq tữh cũai. 5Ŏ́c poang claq tâng ntốq canám, cớp ŏ́c canám tỡ riap pupât ŏ́c poang nâi.
6-7Bữn manoaq samiang Yiang Sursĩ ớn toâq atỡng tễ ŏ́c poang nâi. Ramứh án la Yang. Án yoc dũ náq cũai têq sâng tễ ŏ́c poang nâi cớp sa‑âm. 8Yang la tỡ cỡn ŏ́c poang nâi, ma án toâq atỡng tễ ŏ́c poang nâi. 9Ŏ́c poang nâi la Yê-su Crĩt. Án la ŏ́c poang lứq samoât. Án toâq táq ranáq án tâng cốc cutễq nâi. Án aclaq poang tâng mứt pahỡm dũ náq cũai.
10Án ỡt tâng cutễq nâi. Cutễq nâi la án toâp tễng, ma cũai tâng cutễq nâi tỡ bữn sacoal án. 11Án toâq pỡ cruang cutễq án bữm, ma cũai ki tỡ bữn roap án. 12Ma cũai aléq roap cớp sa‑âm án, án yỗn cũai ki bữn chớc têq cỡt con acái Yiang Sursĩ. 13Alới cỡt con acái Yiang Sursĩ cỗ nhơ Yiang Sursĩ tễng. Tỡ cỡn ariang mansễm canỡt con, tỡ la apu amia, tỡ la puai ngê cũai chanchớm.
14Parnai Yiang Sursĩ cỡt sac sâiq machớng cũai tê. Án ỡt parnơi cớp hái. Hái khoiq hữm án bữn chớc sốt toâr lứq machớng chớc Con Yiang Sursĩ. Án bữn mứt pahỡm yoc ễ chuai miat máh cũai, cớp bữn mứt pahỡm pĩeiq níc.
15Yang pỡq pau atỡng tễ Yê-su neq: “Cũai nâi la cứq khoiq atỡng anhia neq: ‘Án toâq ntun cứq, ma án bữn chớc hỡn tễ cứq. Yuaq tễ nhũang cứq tỡ yũah cỡt, án khoiq bữn chơ tâng paloŏng.’ 16Nheq tữh hái khoiq bữn sa‑ữi ŏ́c bốn, cỗ nhơ án chuai miat hái. 17Yiang Sursĩ khoiq yỗn tỗp I-sarel bữn phễp rit án na Môi-se, ma ŏ́c chuai miat cớp ŏ́c pĩeiq toâq na Yê-su Crĩt. 18Tỡ bữn cũai aléq bữn hữm Yiang Sursĩ. Ma Con Yiang Sursĩ khoiq atỡng yỗn máh cũai dáng tễ Yiang Sursĩ. Yiang Sursĩ bữn ống muoi lám Con sâng. Án lĩ-ralĩ cớp Yiang Sursĩ, cớp án bữn muoi mứt cớp Mpoaq án.”

Yang La Cũai Ca Táq Batễm

(Mathia 3:1-12; Mac 1:1-8; Luca 3:1-18)

19Nâi la parnai Yang atỡng bo tỗp I-sarel tâng vil Yaru-salem ớn bar pái náq tễ tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ cớp tễ tỗp Lê-vi toâq blớh Yang neq: “Thâi la noau?”
20Yang ngin tễ máh ranáq án táq. Án tỡ bữn cakéq ntrớu. Án ta‑ỡi alới neq: “Cứq tỡ cỡn Crĩt.”
21Chơ alới blớh án sĩa neq: “Khân ngkíq, thâi la noau? Thâi la Ê-li tỡ?”
 Yang ta‑ỡi: “Cứq tỡ cỡn Ê-li.”
 Alới blớh sĩa: “Thâi la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ ca hếq ngcuang tỡ?”
 Yang ta‑ỡi alới: “Tỡ cỡn.”
22Alới blớh sĩa: “Khân ngkíq, thâi la noau? Sễq mới atỡng hếq, dŏq hếq chu atỡng loah cũai ca ớn hếq toâq pỡ nâi. Sễq mới atỡng hếq, mới la noau?”
23Yang ta‑ỡi alới machớng parnai Ê-sai, la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, khoiq atỡng neq:
  “Cứq la ‘sưong sabau casang tễ ntốq aiq neq:
Cóq anhia cháh báng yỗn tanoang rana yỗn Ncháu hái.’”
24-25Bữn cũai tễ tỗp Pha-rasi toâq blớh sĩa Yang neq: “Khân mới tỡ cỡn Crĩt, tỡ la Ê-li, tỡ la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ ca hếq ngcuang, nŏ́q mới táq batễm yỗn cũai?”
26-27Yang ta‑ỡi loah neq: “Cứq táq batễm na dỡq sâng, ma bữn manoaq toâq ntun cứq. Sanua án tayứng mpứng dĩ anhia, ma anhia tỡ bữn sacoal án. Cứq tỡ bữn dũ chớc dếh leh cansái cỡp tễ ayững án, yuaq cứq la chớc cacớt lứq.”
28Máh ranáq nâi cỡt tâng vil Bê-thani, yáng tooh crỗng Yôr-dan pỡ ntốq Yang dốq táq batễm.

Yang Atỡng Tễ Yê-su

29Máh tangái parnỡ ễn, Yang hữm Yê-su toâq pỡ án. Yang pai neq: “Tíh! Anhia nhêng! Án la Cữu Con tễ Yiang Sursĩ. Án la riang charán noau kiac sang yỗn Yiang Sursĩ, dŏq Yiang Sursĩ táh lôih nheq tữh cũai. 30Cứq khoiq atỡng chơ tễ án neq: ‘Bữn manoaq toâq ntun cứq, ma án bữn chớc toâr hỡn tễ cứq. Tễ nhũang cứq tỡ yũah cỡt, án khoiq bữn chơ tâng paloŏng.’ 31Tễ nhũang, cứq tỡ bữn dáng án la Crĩt. Ma cứq khoiq táq batễm toâq dỡq yỗn tỗp I-sarel têq dáng án la noau.”
32Yang atỡng loah máh ranáq án khoiq hữm chơ neq: “Cứq khoiq hữm Raviei Yiang Sursĩ sễng tễ paloŏng ariang chớm tariap. Chơ Raviei Yiang Sursĩ ỡt loâng cớp án. 33Tangái ki cứq tỡ yũah dáng tê tễ máh ranáq Yê-su yoc ễ táq, ma Yiang Sursĩ ớn cứq táq batễm toâq dỡq atỡng cứq neq: ‘Tữ mới hữm manoaq ca bữn Raviei Yiang Sursĩ sễng ỡt, lứq án nâi la cũai táq batễm toâq Raviei Yiang Sursĩ.’ 34Lứq cứq khoiq hữm chơ ŏ́c nâi. Cứq atỡng anhia samoât lứq, Yê-su nâi la lứq Con Yiang Sursĩ.”

Cũai Ca Rien Tễ Yê-su Nhũang Lứq

35Tangái parnỡ ễn, Yang ca táq ranáq batễm ỡt loah tâng ntốq ki parnơi cớp bar náq rien tễ án. 36Tữ án hữm Yê-su pỡq pha, án nhêng chu Yê-su, cớp án pai neq: “Ki! Anhia nhêng! Án toâp la Cữu Con tễ Yiang Sursĩ.”
37Tữ bar náq rien tễ Yang sâng án pai ngkíq, alới puai Yê-su. 38Yê-su luliaq cớp hữm alới bar náq puai án, chơ án blớh alới neq: “Ntrớu anhia ễ bữn, anhia puai cứq?”
 Alới ta‑ỡi: “Thâi ỡt nléq?”
39Yê-su ta‑ỡi alới neq: “Anhia toâq nhêng.”
 Ngkíq bar náq ki puai Yê-su cớp alới hữm ntốq Yê-su ỡt. Chơ alới ỡt cớp Yê-su nheq muoi tangái ki, yuaq khoiq toâq mandang ralóh chơ.
40Anrê, a‑ễm Si-môn Phi-er, la manoaq tễ alới bar náq ca khoiq sâng Yang atỡng, chơ alới puai Yê-su. 41Anrê pỡq toâp ramóh Si-môn, ai án, chơ atỡng án neq: “Hếq khoiq ramóh chơ Me-sia, án ca Yiang Sursĩ rưoh dŏq chuai amoong cũai.” (Tâng parnai Créc noau dŏq án la Crĩt.)
42Anrê dững Si-môn toâq pỡ Yê-su. Yê-su nhêng chu Si-môn cớp atỡng án neq: “Mới la ramứh Si-môn, con samiang Yô-na. Ma sanua cứq amứh mới ramứh tamái ễn la Sê-pha.” (Ramứh Sê-pha tâng parnai Créc la Phi-er, cớp Phi-er parlong loah la ‘tamáu’.)
43Máh tangái parnỡ ễn Yê-su chanchớm ễ pỡq chu cruang Cali-lê. Tữ án pỡq, án ramóh Phi-lip, cớp atỡng án neq: “Cóq mới puai cứq!”
44Phi-lip ỡt muoi vil cớp Anrê cớp Phi-er. Ramứh vil ki la Bet-sada. 45Chơ Phi-lip ramóh Na-thanĩal cớp atỡng án neq: “Hếq khoiq ramóh chơ án ca Môi-se khoiq chĩc tâng Tâm Saráq Phễp Rit tỗp I-sarel. Cớp máh cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q atỡng tễ cũai nâi tê. Ramứh án la Yê-su, con samiang Yô-sep tễ vil Na-sarễt.”
46Ma Na-thanĩal blớh neq: “Loŏh lưr ntrớu tễ vil Na-sarễt?”
 Phi-lip ta‑ỡi: “Âu mới pỡq nhêng salĩq voai.”
47Tữ Yê-su hữm Na-thanĩal toâq pỡ án, ki Yê-su atỡng tễ Na-thanĩal neq: “Án nâi la cũai I-sarel lứq samoât. Án tỡ bữn bữn loâng ngê tỡ o.”
48Na-thanĩal blớh Yê-su: “Nŏ́q thâi dáng tễ mứt cứq?”
 Yê-su ta‑ỡi án neq: “Tễ nhũang Phi-lip tỡ yũah arô mới, bo mới ỡt nhưp nỡm tarúng, cứq khoiq dáng chơ mới.”
49Na-thanĩal pai ễn neq: “Thâi ơi! Thâi la lứq Con Yiang Sursĩ. Cớp thâi la lứq Puo cũai I-sarel.”
50Yê-su pai neq: “Cứq mbỡiq pai, ‘Cứq khoiq dáng chơ mới bo mới ỡt nhưp aluang ki,’ ma nŏ́q mới sa‑âm toâp? Nỡ‑ra mới bữn hữm ranáq toâr clữi tễ nâi ễn!”
51Yê-su pai ễn: “Cứq atỡng anhia samoât lứq, nỡ‑ra anhia bữn hữm ranễng Yiang Sursĩ chỗn sễng tễ paloŏng cỗ nhơ tễ Con Yiang Cỡt Cũai.”