1

El-cana Cớp Dống Sũ Án Tâng Vil Si-lô

1Bữn muoi noaq samiang ramứh El-cana tễ tỗp Ep-ra-im. Án ỡt tâng vil Rama, la vil tâng máh dũal cớp cóh Ep-ra-im. Án la con samiang Yê-rô-ham, châu E-li-hu, tŏ́ng toiq To-hu, sâu Sup, tỗp Ep-ra-im. 2El-cana bữn bar lám lacuoi, ramứh Hana cớp Pê-ni-na. Pê-ni-na bữn con; ma Hana ŏ́q con. 3Tâng dũ cumo El-cana loŏh tễ vil Rama chỗn pỡ vil Si-lô dŏq rôm sang toam Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq, cớp chiau crơng sang yỗn án. Bar náq con samiang Hê-li, ramứh Hô-phani cớp Phi-niat, alới cỡt cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ tâng vil ki. 4Tâng dũ trỗ El-cana dững sâiq chiau sang, án tampễq sâiq ki yỗn Pê-ni-na cớp con án dũ náq. 5Ma Hana, tam án ayooq lứq, mŏ cỗ Hana ống muoi noaq sâng, ngkíq El-cana tampễq yỗn án ống muoi pún sâng, yuaq Yiang Sursĩ tỡ yỗn Hana bữn con. 6Pê-ni-na táq yỗn Hana cỡt a‑ĩ tâng mứt cớp sâng casiet táq hỡ, yuaq Yiang Sursĩ tỡ bữn yỗn án bữn con. 7Ranáq nâi cỡt níc sa‑ữi cumo. Dũ trỗ toâq alới chỗn pỡ dống sang Yiang Sursĩ, Pê-ni-na dốq táq níc yỗn Hana sâng ngua tâng mứt pahỡm, toau án nhiam cớp tỡ ễq cha ntrớu. 8El-cana, cayac án, blớh án neq: “Hana ơi! Nŏ́q mới nhiam cớp tỡ bữn cha ntrớu? Cỗ nŏ́q mới sâng ngua níc? Khân lứq mới bữn muoi chít náq con la tỡ bữn li mới khoiq bữn cứq.”

Hana cớp Hê-li

9-10Bữn muoi trỗ tâng dống sang Yiang Sursĩ pỡ vil Si-lô, toâq moâm El-cana cớp dống sũ án cha dỗi, Hana yuor tayứng. Án sâng túh arức lứq tâng mứt pahỡm. Án pỡq câu manoaq án, dếh án nhiam hỡ chu Yiang Sursĩ, ma bo ki Hê-li, la cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ, ỡt tacu bân ntốq án cơi tacu cheq ngoah toong dống sang. 11Hana thễ dũan samoât samơi neq: “Ơ Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq ơi! Sễq anhia nhêng salĩq chu ŏ́c túh ngua cứq, la cũai táq ranáq anhia. Sễq anhia chỗi khlĩr cứq! Khân anhia yỗn cứq bữn con samiang, cứq sễq parkhán samoât lứq ễ chiau con ki yỗn anhia toau sốt dỡi tamoong án, cớp tỡ bữn cứt sóc plỡ án.”
12Bo Hana noâng câu sễq tễ Yiang Sursĩ, Hê-li ỡt cloân níc chu bỗq án. 13Hana câu sễq tâng mứt; bỗq án chỡp-pachỡp ma tỡ bữn luoh sưong. Ngkíq Hê-li chanchớm án bũl blŏ́ng. 14Chơ Hê-li pai chóq án neq: “Chỗi cỡt cũai bũl blŏ́ng; táh chíq blŏ́ng nho!”
15Hana ta‑ỡi án: “Tỡ cỡn, achuaih ơi! Cứq tỡ bữn nguaiq blŏ́ng. Ma cứq sâng túh ngua lứq tâng mứt pahỡm; ngkíq cứq câu sễq tễ Yiang Sursĩ dŏq án viei ŏ́c ngua tễ mứt pahỡm. 16Sễq achuaih chỗi chanchớm cứq la mansễm tỡ o. Cứq câu sễq níc ngkíq la cỗ cứq sâng ngua lứq tâng mứt.”
17Chơ Hê-li pai neq: “Mới chu ien khễ! Sễq Yiang Sursĩ ca tỗp I-sarel sang, chuai mới yỗn mới bữn ariang mới câu sễq tễ án.”
18Hana ta‑ỡi án: “Sễq achuaih sâng sarũiq táq chóq cứq mantái níc!”
 Chơ án loŏh tễ Hê-li. Ngkíq án cha loah sana, cớp tỡ bữn ngua noâng.

Canỡt Samu-ễl Cớp Chiau Sang

19Toâq tarưp parnỡ, El-cana cớp nheq dống sũ án tamỡ tễ cláih. Toâq moâm alới rôm sang toam Yiang Sursĩ, alới píh chu loah pỡ vil Rama. Chơ, El-cana bếq parnơi cớp Hana, lacuoi án, cớp Yiang Sursĩ ta‑ỡi santoiq Hana câu sễq. 20Chơ Hana ỡt mumiaq cớp bữn muoi lám con samiang, án amứh con ki Samu-ễl; cớp án pai neq: “Bữn carnễn nâi la cỗ cứq sễq tễ Yiang Sursĩ.”
21Cumo ntun El-cana cớp nheq dống sũ án ễ chỗn chu vil Si-lô sĩa, dŏq chiau sang crơng yỗn Yiang Sursĩ. Cớp án ễ chiau sang crơng miar, riang án khoiq parkhán chơ. 22Trỗ nâi Hana tỡ bữn pỡq nứng. Án atỡng cayac án neq: “Toâq Samu-ễl khoiq táh tóh, cứq ễ dững án chu dống sang Yiang Sursĩ, cớp án cóq ỡt loâng tâng ntốq ki toau sốt dỡi tamoong.”
23El-cana pai neq: “Táq ariang mới hữm o. Ỡt acoan toau án táh tóh. Sễq Yiang Sursĩ yỗn ŏ́c mới parkhán cỡt ŏ́c lứq.”
 Ngkíq, Hana ỡt ndống bán con.
24Toâq con ki táh tóh, Hana thrũan muoi lám ntroŏq tôl bỡiq pái cumo, bỗt racáu muoi chít ki-lô, cớp blŏ́ng nho muoi tũi ngcâr. Chơ án dững carnễn ki chu dống sang Yiang Sursĩ pỡ vil Si-lô. 25Toâq moâm kiac ntroŏq, chơ alới dững carnễn ki toâq ramóh Hê-li. 26Hana atỡng Hê-li neq: “Sễq lôih achuaih! Achuaih sacoal cứq, ma tỡ bữn? Cứq la mansễm achuaih khoiq hữm tayứng tâng ntốq nâi dŏq câu sễq tễ Yiang Sursĩ. 27Cứq câu sễq tễ Yiang Sursĩ yỗn cứq bữn con, cớp án yỗn cứq bữn riang cứq khoiq sễq. 28Yuaq ngkíq, cứq sễq chiau con nâi yỗn Yiang Sursĩ. Án cóq cỡt khong Yiang Sursĩ nheq dỡi tamoong.”
 Chơ tỗp alới rôm sang toam Yiang Sursĩ.