1

1Cứq Phau-lô, la ayững atĩ Yê-su Crĩt, yuaq Yiang Sursĩ cớp Yê-su Crĩt ớn cứq táq ranáq ki. Yiang Sursĩ lứq chuai amoong hái. Cớp hái ngcuang níc Yê-su Crĩt toâq loah pỡ cutễq nâi. 2Cứq chĩc choâiq thỡ nâi cơiq sa‑óh Ti-muthê. Mới la samoât con cứq tê, yuaq mới sa‑âm Yê-su Crĩt cỗ nhơ cứq atỡng mới. Cứq sễq Yiang Sursĩ, Mpoaq hái, cớp Yê-su Crĩt, Ncháu hái, chuai miat mới, cớp ayooq táq mới, cớp yỗn mới ỡt bán sũan ien khễ níc.

Bữn Cũai Atỡng Tễ Ngê Yiang Sursĩ, Ma Tỡ Bữn Pĩeiq

3Cứq yoc mới ỡt loah tâng vil Ê-phê-sô voai, riang cứq khoiq ớn mới chơ bo cứq ễ pỡq chu cruang Ma-sadôn. Bữn cũai ỡt tâng vil ki atỡng ngê tỡ pĩeiq. Cóq mới sưoq alới chỗi yỗn alới atỡng noâng ngkíq. 4Cớp sưoq alới chỗi atỡng noâng parnai nsũar tỡ bữn pĩeiq. Alới dốq rien níc tễ choâiq noau chĩc ramứh achúc achiac alới, ma lứq ŏ́c ki tỡ bữn chuai yỗn alới dáng tễ ngê Yiang Sursĩ. Ŏ́c ki táq yỗn noau yoc ralỗih sâng. Ma cũai aléq yoc ễ dáng tễ ngê Yiang Sursĩ, cóq cũai ki sa‑âm. 5Cứq yoc mới patâp yỗn alới bữn mứt pahỡm ayooq tâng pái ramứh neq: Muoi la mứt pahỡm tỡ bữn lôih ntrớu, bar la sarnớm bráh o, pái la sa‑âm Yiang Sursĩ samoât samơi. 6Ma bữn cũai cỡt samoât án clŏ́c rana, chơ án nguai chíq tễ pái ramứh ki. Alới ki dốq táq ntỡng tỡ cỡt ŏ́c. 7Alới yoc lứq cỡt thâi atỡng tễ phễp rit Môi-se. Ma alới tỡ bữn dáng ntrớu máh ŏ́c alới pai. Alới chanchớm máh ŏ́c ki la pĩeiq, ma máh ŏ́c ki tỡ bữn pĩeiq ntrớu.
8Hái dáng phễp rit nâi la lứq o, ma cũai atỡng tễ phễp rit, cóq án atỡng pĩeiq. 9Ma Yiang Sursĩ tỡ bữn tễng phễp rit nâi yỗn cũai táq ranáq tanoang o. Ma lứq án táq yỗn cũai neq: Alới ca tỡ ễq trĩh phễp rit; alới ca tỡ ễq noau cỡt sốt alới; alới ca tỡ bữn yám noap Yiang Sursĩ; alới ca táq ranáq lôih; alới ca bữn mứt tỡ ngcŏh; alới ca puai ngê tỡ bữn cỡt kia ntrớu; alới ca cachĩt mpiq mpoaq tỡ la cũai canŏ́h; 10alới ca tỡ bữn lacuoi cayac ma bếq parnơi; mansễm ca ễ bữn ratuaq mansễm, samiang ca ễ bữn ratuaq samiang; alới ca tuoiq cớp chếq cũai; alới ca táq ntỡng lauq; alới ca rathễ tỡ bữn lứq; cớp alới ca táq ranáq raclaiq tễ ŏ́c pĩeiq Yiang Sursĩ. 11Ŏ́c pĩeiq nâi la parnai o tễ Yiang Sursĩ. Yiang Sursĩ bữn chớc sốt toâr lứq, cớp án la nỡm ŏ́c bốn. Yiang Sursĩ toâp yỗn cứq atỡng parnai o tễ án yỗn cũai canŏ́h dáng.

Phau-lô Sa‑ỡn Yiang Sursĩ Ayooq Án

12Cứq sa‑ỡn Yê-su Crĩt, Ncháu hái, án noap cứq cỡt cũai táq ranáq án, cớp án yỗn cứq rơi táq ranáq ki. 13Bo nhũang cứq dốq acrieiq ramứh Yê-su, cớp cứq táq túh coat lứq máh cũai puai ngê án; cứq la cũai tachoât lứq. Ma Yiang Sursĩ noâng sarũiq táq cứq, yuaq cứq la cũai sacũl, cớp tỡ yũah sa‑âm án. 14Yiang Sursĩ chuai miat cứq la‑ỡq chơ, dŏq cứq têq sa‑âm Yê-su Crĩt cớp dáng ŏ́c ayooq tễ án. 15Yê-su Crĩt toâq pỡ cốc cutễq nâi cỗ án yoc ễ chuai amoong máh cũai ca bữn lôih. Santoiq nâi la lứq pĩeiq. O yỗn dũ náq cũai roap ĩt santoiq nâi. Dũ náq cũai bữn lôih, ma lôih cứq ntâng hỡn tễ cũai canŏ́h. 16Ma Yiang Sursĩ noâng sarũiq táq cứq, dŏq yỗn Yê-su Crĩt apáh án bữn mứt tanhĩr chóq máh cũai lôih, yuaq cứq táq lôih sa‑ữi hỡn tễ cũai canŏ́h. Ngkíq, cứq la samoât ngôl dŏq paryỗng máh cũai sa‑âm Yê-su thrap ntun, yỗn têq alới táq riang cứq tê, chơ alới bữn tamoong mantái. 17Yiang Sursĩ la Puo tỡ nai pứt. Tỡ nai noau hữm roâp án. Cớp án tỡ nai cuchĩt. Ống manoaq án toâp lứq Yiang Sursĩ. Cóq hái yám noap cớp khễn án sốt dỡi lơi cumo. Amen.

Phau-lô Patâp Ti-muthê

18Ti-muthê ơi, mới la samoât con ramia cứq tê. Ngkíq cứq yoc yỗn mới dáng cóq mới táq ntrớu. Bữn cũai tang bỗq Yiang Sursĩ khoiq atỡng santoiq o tễ mới. Cóq mới ĩt loah máh santoiq alới atỡng, yỗn santoiq ki cỡt samoât crơng choac, dŏq têq mới riap chíl máh ngê sâuq. 19Cóq mới yống pacái níc ŏ́c sa‑âm Yê-su. Cớp cóq mới táq o níc yỗn mứt pahỡm mới tỡ têq tếq tỗ mới bữm. Bữn cũai táq ranáq, ma mứt pahỡm alới dáng alới táq lôih. Cũai ki samoât talốh bữm mứt alới sa‑âm Yê-su Crĩt. 20Bữn bar náq cũai táq ngkíq, la Hi-manê cớp Alec-sandơ. Cứq khoiq chiau alới pỡ atĩ yiang Satan, yỗn yiang ki ễn sốt alới, dŏq alới lap cớp tỡ bữn pai noâng tễ Yiang Sursĩ tỡ o.