Parnai Yiang Sursĩ


PAR-ỮQ TIAQ

SỠNG PƠ SARÁQ MÔI-SE CHĨC

Saráq Tễ Dâu
Loŏh Tễ Ê-yip-tô
Lê-vi
Ngih Proai
Patâp Loah

MÁH SARÁQ RUAIH LOAH

Yô-sũa
Cũai Rasữq
Rutỡ
Samu-ễl Muoi
Samu-ễl Bar
Puo Muoi
Puo Bar
Ruaih Loah Muoi
Ruaih Loah Bar
Ê-sara
Nê-hamia
Ê-satơ

MÁH SARÁQ PATOI CỚP SANTOIQ RANGOAIQ

Yop
Pali Panha
Santoiq Rangoaiq
Cansái Ũat

MÁH SARÁQ CŨAI TANG BỖQ CHĨC

Yê-ramia
Santoiq Cuclỗiq
Ê-sakiel
Daniel
Hô-sĩa
Yô-el
Amôt
Ô-badia
Yô-na
Mi-ca
Nahum
Ha-bacúc
Sê-phania
Hacai
Sa-chari
Ma-laki

PAR-ỮQ TAMÁI

Mathia
Mac
Luca
Yang
Ranáq Táq
Rô-ma
Côr-ntô Muoi
Côr-ntô Muoi Bar
Ca-lati
Ê-phê-sô
Phi-lip
Cô-lusê
Tê-salô-naca Muoi
Tê-salô-naca Bar
Ti-muthê Muoi
Ti-muthê Bar
Atĩt
Phi-lamôn
Hê-brơ
Yacỡ
Phi-er Muoi
Phi-er Bar
Yang Muoi
Yang Bar
Yang Pái
Yude
Sapáh Baih

©
Xuất bản năm 2014 .