1

1Cứq la Phau-lô chĩc choâiq thỡ nâi. Cứq la cũai táq ranáq yỗn Yiang Sursĩ, cớp cứq la ayững atĩ Yê-su Crĩt. Yiang Sursĩ ớn cứq pỡq atỡng máh cũai án khoiq rưoh yỗn mứt pahỡm alới cỡt sa‑âm samoât lứq ễn. Cứq yoc atỡng alới ŏ́c pĩeiq tễ Yiang Sursĩ dŏq alới puai ngê Yiang Sursĩ nheq rangứh rahỡ. 2Hái ngcuang bữn tamoong mantái ariang Yiang Sursĩ, án ca tỡ nai táq ntỡng lauq, khoiq par‑ữq bo án tỡ yũah tễng cốc cutễq nâi. 3Chơ toâq ngư, Yiang Sursĩ khoiq atỡng parnai án yỗn cũai dáng. Yuaq Yiang Sursĩ dáng cứq atỡng pĩeiq lứq parnai án, ngkíq án ớn cứq atỡng. Yiang Sursĩ la Yiang ca chuai amoong hái. 4Cứq chĩc choâiq thỡ nâi cơiq sa‑óh Atĩt. Mới la ariang con cứq, yuaq mới sa‑âm Yiang Sursĩ machớng cứq. Cứq sễq Yiang Sursĩ, Mpoaq hái, cớp Yê-su Crĩt, án ca chuai amoong hái, chuai miat mới cớp yỗn mới ỡt bán sũan ien khễ níc.

Ranáq Atĩt Táq Tâng Cruang Crêt

5Bo ki cứq khoiq yỗn mới ỡt loah tâng cỗn Crêt dŏq mới táq yỗn moâm máh ranáq hái táq tỡ yũah moâm. Cứq yoc mới rưoh cũai táq sốt tâng tỗp sa‑âm dũ vil tâng cruang ki. Ngkíq cứq khoiq patâp mới tễ nhũang chơ. 6Cứq yoc mới rưoh cũai tỡ bữn noau têq tếq alới. Cũai ki cóq bữn ống muoi lám lacuoi. Con acái án cóq sa‑âm Yê-su tê, cớp con acái án tỡ têq táq yúh-yúh cớp tỡ trĩh. 7Yuaq cũai ki táq ranáq Yiang Sursĩ, ngkíq cóq án táq yỗn cũai canŏ́h tỡ têq tếq án. Cóq án tỡ bữn ỗt; tỡ bữn coâp nsóq; tỡ bữn ham blŏ́ng; tỡ bữn tachoât; cớp tỡ bữn ham práq. 8Ma cũai ca radững tỗp sa‑âm cóq roap chỗm o tamoi, cóq bữn mứt pahỡm ayooq ŏ́c o, cóq ót pian tỡ bữn nsóq chóq cũai canŏ́h, cóq táq tanoang o yáng moat cũai, cóq bữn mứt bráh o yáng moat Yiang Sursĩ, cớp cóq dáng rabán o tỗ bữm. 9Cóq án yống pacái níc máh ŏ́c án khoiq sâng tễ Yiang Sursĩ. Ngkíq án têq atỡng ŏ́c pĩeiq tễ Yiang Sursĩ yỗn cũai canŏ́h yống pacái ŏ́c ki tê. Cớp têq án atỡng raloaih lứq ễn chóq cũai ễ catáng parnai Yiang Sursĩ, dŏq cũai ki tỡ têq pai ntrớu noâng.

Atĩt Sưoq Cớp Catoaih Atỡng Máh Cũai Crêt

10Bữn sa‑ữi náq cũai sa‑âm tễ tỗp I-sarel tỡ ễq trĩh sốt alới. Alới dốq atỡng bambar, cớp dốq ễ táq ntỡng lauq. Alới atỡng cóq táq rit cứt puai phễp rit I-sarel. 11Cóq hái cupât bỗq alới, yuaq alới yoc ễ paroâi máh dống sũ tỗp sa‑âm na atỡng ŏ́c tỡ bữn pĩeiq, dŏq chuaq lơi na ŏ́c tỡ bữn tanoang. 12Bữn manoaq tễ cũai Crêt cỡt cũai tang bỗq yiang alới. Án khoiq atỡng neq: “Cũai Crêt dốq lứq táq ntỡng lauq. Cớp alới táq tachoât lứq. Alới yoc ễ cha pasâi, ma alới aloah táq ranáq.”
13Máh santoiq cũai nâi pai la lứq pĩeiq. Ngkíq cóq mới sưoq alới ca sa‑âm chỗi táq ngkíq, dŏq mứt pahỡm alới sa‑âm pacái lứq. 14Sưoq alới chỗi tamứng parnai tỡ pĩeiq ariang máh cũai I-sarel dốq táq ntỡng, tỡ la cũai ca khoiq táh ŏ́c pĩeiq ca patâp anhia. 15Khân cũai bữn mứt pahỡm tỡ bữn lôih, lứq ranáq alới táq la o. Ma khân cũai bữn mứt pahỡm lôih cớp tỡ bữn sa‑âm, nheq ranáq alới táq la lứq tỡ bữn pĩeiq ntrớu, yuaq sarnớm alới chanchớm tỡ bữn o, cớp mứt pahỡm alới loâi lứq. 16Bỗq alới pai alới dáng Yiang Sursĩ, ma ranáq alới táq la mpha tễ ngê Yiang Sursĩ. Cũai canŏ́h kêt lứq alới. Alới tỡ bữn trĩh cớp tỡ têq táq ranáq o ntrớu.