13

Lub neej kws hum Vaajtswv sab

1Ca le sws hlub yaam le kwvtij moog le. 2Tsw xob tseg qhov kws txais tej qhua txawv ntsej muag, qhov kws ua le nuav qee leej txhad txais tubkhai ntuj los tub tsw paub. 3Ca le ncu ntsoov cov kws raug kaw ib yaam le yog mej nrug puab raug kaw hab. Hab ncu ntsoov cov kws raug ua nruj ua tswv ib yaam le yog mej lub cev raug hab. 4Mej txhua tug yuav tsum saib taug qhov kws sws yuav, hab tsw xob ua qas puag tsuas mej lub cev txwj nkawm, tsua qhov Vaajtswv yuav txav txem rua cov kws ua nkauj ua nraug hab deev luas quaspuj quasyawg. 5Mej tsw xob xaam pum nyaj txag xwb, ca le txaus sab rua tej kws mej muaj vem Vaajtswv has tas, “Kuv yuav tsw ncaim koj hab yuav tsw tso koj tseg hlo le.” 6Vem le nuav peb txhad ruaj sab has tau tas,
  “Tug Tswv yog tug paab kuv, kuv tsw ntshai le.
   Tuabneeg yuav ua le caag tau rua kuv?”
7Ca le ncu txug cov kws coj mej, yog cov kws has Vaajtswv txujlug rua mej. Ca le tshuaj saib puab lub neej thaus kawg hab yoog lawv le puab txujkev ntseeg. 8Yexu Kheto zoo ib yaam le qub, naag hab nub nua hab moog ib txhws. 9Tsw xob yuam kev lawv txhua yaam lug qha txawv txawv. Qhov kws zoo, yuav tsum ca txujkev hlub txhawb yug lub sab tsw yog qhov kws coj lawv le tej kaab ke kev noj kev haus kws tsw muaj qaabhau rua cov kws ua lawv le ntawd. 10Peb muaj ib lub thaaj xyeem mas cov kws ua num huv lub tsev ntaub tsw muaj feem noj yaam kws nyob sau lub thaaj hov. 11Tej tsaj kws tug tuam pov thawj hlub coj cov ntshaav moog xyeem daws txem rua huv chaav Dawb Huv Kawg Nkaus, tej tsaj hov lub cev muab hlawv rua nrau lub zog. 12Vem le nuav Yexu txhad le raug tswm txom saab nrau lub rooj loog ib yaam nkaus sub nwg cov ntshaav txhad cais tau tuabneeg kuas dawb huv. 13Vem le nuav peb ca le tawm moog cuag nwg saab nrau lub zog hab rws txujkev txaaj muag kws nwg raug. 14Vem tas peb tsw muaj lub nroog kws ruaj khov nyob ntawm nuav tassws peb nrhav lub nroog kws yuav lug. 15Vem le nuav ca peb muab tej lug qhuas ua yaam kws xyeem rua Vaajtswv moog tsw tu le rua huv Yexu, yog xyeem tej lug ntawm lub qhov ncauj kws leeg yuav nwg lub npe. 16Tsw xob tseg qhov kws ua zoo hab qhov kws muab hov txhua chaw faib rua luas, vem tej kws muab xyeem le nuav hum Vaajtswv lub sab.
17Ca le noog cov kws coj mej lug hab nyob huv qaab puab kev tswjfwm, vem puab yog cov kws zuv tu mej tug ntsuj plig hab puab yuav tsum qha puab teg num rua Vaajtswv. Ca ua rua puab ua num xyiv faab hlo tsw yog ua nyuaj sab quas ntsuav kws yuav tsw muaj qaabhau rua mej hlo le.
18Ca le thov Vaajtswv paab peb, vem peb ruaj sab tas peb muaj lub sab dawb paug, xaav xyum zoo rua txhua faab. 19Kuv thov thov mej swv zug thov Vaajtswv le nuav sub kuv txhad tau rov lug nrug mej nyob sai kawg.

Tej lug foom koob moov

20Nwgnuav kuv thov Vaajtswv kws pub txujkev sab tug hab tsaa peb tug Tswv Yexu kws yog tug tswv yug yaaj luj kawg caj sawv huv qhov tuag rov lug, ntawm cov ntshaav kws cog tseg moog ib txhws, 21pub kuas mej muaj txhua yaam zoo txhwj zog sub mej txhad ua lawv le Vaajtswv lub sab nyam, hab thov nwg ua tej kws nwg pum zoo rua huv peb, rua huv Yexu Kheto. Thov nwg tau koob meej ci tsaa ab moog ib txhws tsw kawg. Amee.

22Cov kwvtij, kuv thov mej ua sab ntev noog tej lug ntuag nuav, tsua qhov kuv sau tsw ntau pes tsawg rua mej xwb. 23Kuv xaav kuas mej paub tas peb tug kwv Timaute tub raug tso dim lawm. Yog nwg tuaj txug sai kuv yuav nrug nwg tuaj saib mej. 24Kuv thov has lug ncu txug rua mej cov thawj hab Vaajtswv cov xuv dawb suavdawg. Cov kwvtij kws tuaj ntawm Ithali tebchaws tuaj kuj has lug ncu txug mej hab. 25Thov Vaajtswv txujkev hlub nrug nraim mej txhua tug.