12

Ua kevcai ntxuav cov quaspuj kws yug mivnyuas

1Yawmsaub has rua Mauxe tas, 2“Ca le has rua cov Yixayee tas, ‘Yog tug quaspuj twg xeeb mivnyuas hab yug tau ib tug tub, mas nwg yuav qas tsw huv xyaa nub ib yaam nkaus le thaus nwg ua quaspuj hab. 3Mas nub kws yim muab tug mivtub hov ua kevcai txav tawv noov. 4Tes leej nam yuav tog peb caug peb nub ntxwv txhad ua tau kevcai ntxuav nwg lub cev kws lug ntshaav. Nwg tsw xob kov ib yaam daabtsw kws dawb huv hab tsw xob moog rua huv lub chaw pe Vaajtswv moog txug thaus puv swjhawm kws nwg ua kevcai ntxuav lub cev tsaiv. 5Yog tug puj twg yug tau ntxhais tes nwg yuav qas tsw huv ob lub chib su ib yaam nkaus le thaus ua quaspuj, hab nwg yuav tsum tog rau caum rau nub ntxwv txhad ua tau kevcai ntxuav nwg lub cev kws lug ntshaav.
6“ ‘Thaus puv swjhawm kws ua kevcai ntxuav lawd, txawm yog yug tub yug ntxhais los nwg yuav coj ib tug mivnyuas yaaj noob nyoog ib xyoos moog rua tug pov thawj ntawm qhov rooj tsev ntaub sws ntswb ua kevcai hlawv huvsw xyeem, hab coj ib tug rhaws nquab nyeg lossws ib tug nquab taug moog ua kevcai xyeem daws txem. 7Mas tug pov thawj yuav muab xyeem rua ntawm Yawmsaub xubndag hab ua kevcai ntxuav nwg kev qas kev txhum mas nwg lub cev kws lug ntshaav txhad huv. Nuav yog tej kevcai kws has txug tug quaspuj kws yug mivnyuas, tsw has yug tub los ntxhais. 8Yog nwg nrhav tsw taug ib tug mivnyuas yaaj, tes ca nwg coj ob tug nquab taug lossws ob tug rhaws nquab nyeg muab ib tug ua kevcai hlawv huvsw xyeem, muab ib tug ua kevcai xyeem daws txem. Tug pov thawj yuav ua kevcai ntxuav nwg kev qas kev txhum mas nwg txhad le huv.’ ”