18

Txwv tsw xob ua dev

1Yawmsaub has rua Mauxe tas, 2“Ca le has rua cov Yixayee tas, ‘Kuv yog Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv. 3Mej tsw xob ua lawv le kws luas ua huv Iyi tebchaws kws mej txeev nyob. Hab mej tsw xob ua lawv le kws luas ua huv Khana‑aa tebchaws kws kuv saamswm coj mej moog nyob. Tsw xob xyum lawv le puab tej kaab ke. 4Mej yuav tsum ua lawv le kuv tej kevcai hab tuav rawv kuv tej kaab ke hab ua lawv nraim. Kuv yog Yawmsaub, yog mej tug Vaajtswv. 5Vem le nuav mej yuav tsum tuav rawv kuv tej kaab ke hab kuv tej kevcai, yog ua lawv nraim le ntawd tuabneeg txhad le muaj txujsa nyob tau. Kuv yog Yawmsaub.
6“ ‘Tsw xob kheev leejtwg moog ze tej kws txheeb txheeb nwg es thws nwg qhov chaw txaaj muag. Kuv yog Yawmsaub. 7Koj tsw xob thws koj nam qhov chaw txaaj muag vem yog thws koj txwv chaw txaaj muag. Nwg yog koj nam, koj tsw xob thws nwg qhov chaw txaaj muag. 8Koj tsw xob thws koj txwv quaspuj qhov chaw txaaj muag vem yog thws koj txwv chaw txaaj muag. 9Koj tsw xob thws koj tug muam qhov chaw txaaj muag kws yog koj txwv le ntxhais lossws yog koj nam le ntxhais tsw has tug kws yug huv tsev lossws coj saab nrau lug. 10Koj tsw xob thws koj tug tub le ntxhais qhov chaw txaaj muag lossws thws koj tug ntxhais le ntxhais qhov chaw txaaj muag, vem puab qhov chaw txaaj muag kuj yog koj chaw txaaj muag ntaag. 11Koj tsw xob thws koj nam tshab le ntxhais qhov chaw txaaj muag kws tub yog koj txwv yug, vem nwg kuj yog koj le muam. 12Koj tsw xob thws koj puj nyaaj qhov chaw txaaj muag vem nwg tub yog txheeb ze koj txwv. 13Koj tsw xob thws koj nam tug nam hluas lossws tug tais laug qhov chaw txaaj muag vem nwg tub yog txheeb ze koj nam. 14Koj tsw xob thws koj tug yawm laug lossws koj tug txwv ntxawm qhov chaw txaaj muag es moog ze puab quaspuj vem tub yog koj puj laug lossws koj le nam ntxawm. 15Koj tsw xob thws koj tug nyaab qhov chaw txaaj muag vem nwg tub yog koj tug tub quaspuj, tsw xob thws nwg qhov chaw txaaj muag hlo le. 16Koj tsw xob thws koj tug nam tij lossws koj tug nam ntxawm qhov chaw txaaj muag vem tub yog koj kw koj tig qhov chaw txaaj muag. 17Koj tsw xob thws ib tug puj qhov chaw txaaj muag hab thws nwg tug ntxhais qhov chaw txaaj muag, hab tsw xob thws nwg tug tub le ntxhais qhov chaw txaaj muag lossws thws nwg tug ntxhais le ntxhais qhov chaw txaaj muag vem puab yog ib co txheeb ze, yog ua le hov mas phem kawg le. 18Koj tsw xob thws koj quaspuj tug tais laug lossws tug nam hluas qhov chaw txaaj muag coj lug sws tw rua thaus koj quaspuj tseed muaj txujsa nyob.
19“ ‘Thaus tug quaspuj twg saamswm ua quaspuj kws nwg qas tsw huv mas koj tsw xob moog ze nwg thws nwg qhov chaw txaaj muag. 20Koj tsw xob moog nrug kwvtij zej zog tej quaspuj pw, txhad ua rua koj qas tsw huv. 21Koj tsw xob muab koj tej mivnyuas hlawv xyeem rua daab Maulej es ua puag tsuas koj tug Vaajtswv lub npe poob koob. Kuv yog Yawmsaub. 22Koj tsw xob nrug tej txwvneej pw ua nam txwv yaam le tej quaspuj, yog yaam kws qas vuab tsuab kawg le. 23Koj tsw xob nrug tej tsaj txhu pw ua nam txwv ua rua koj qas tsw huv, hab tej quaspuj tsw xob nrug tsaj txhu pw ua nam txwv. Ua le nuav yog kev txhum kev qas kawg le.
24“ ‘Mej tsw xob ua tej kev phem kev qas nuav puag tsuas mej qas tsw huv, vem yog tej haiv tuabneeg kws kuv saamswm lawv tswv ntawm mej hauv ntej moog ua tej kev phem kev qas nuav puag tsuas puab qas tsw huv. 25Mas lub tebchaws txhad le qas tsw huv, kuv txhad le rau txem rua lub tebchaws hov tej kev txhum, lub tebchaws txhad le muab cov tuabneeg ntuav pov tseg. 26Mas mej yuav tsum tuav rawv kuv tej kaab ke hab kuv tej kevcai hab tsw xob ua tej kev qas vuab tsuab hov, tsw has mej haiv tuabneeg lossws lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob, 27tsua qhov cov tuabneeg huv lub tebchaws nuav kws xub nyob ua mej ntej ua tej kev qas vuab tsuab nuav mas puag tsuas lub tebchaws qas tsw huv. 28Ntshai tsaam mej ua puag tsuas lub tebchaws qas tsw huv es lub tebchaws yuav muab mej ntuav pov tseg ib yaam le kws lub tebchaws tub muab haiv tuabneeg kws xub nyob ua mej ntej ntuav pov tseg. 29Yog leejtwg ua tej kev qas vuab tsuab hov mas tug hov yuav raug muab txav tawm huv nwg haiv tuabneeg moog. 30Vem le nuav mej yuav tsum ua lawv nraim le kuv has, tsw xob ua lawv le tej kev lis kev cai kws qas vuab tsuab nuav kws cov xub nyob ua mej ntej lawd ua, hab tsw xob ua tej yaam nuav puag tsuas mej qas tsw huv. Kuv yog Yawmsaub yog mej tug Vaajtswv.’ ”