12

Kevcai Ntxuav Cov Pojniam Tom Qab Yug Menyuam Tas

1Tus TSWV hais rau Mauxes 2kom hais rau cov Yixalayees hais tias, tus pojniam uas yug tau ib tug tub, ces nws lub cev tsis huv xya hnub ib yam li nws coj khaubncaws ua rau nws lub cev tsis huv. 3Thiab hnub yim, cia li muab tus metub ntawd ua kevcai txiav tawv. 4Ces tus pojniam ntawd yuav tsum tau caiv peb caug peb hnub ntxiv mam li ua kevcai ntxuav qhov uas nws nchuav cev ntawd; tiamsis nws yuav tsum tsis txhob kov tej yam uas dawbhuv lossis tsis txhob mus rau hauv lub Tsevntaub uas dawbhuv mus txog thaum uas nws ua kevcai ntxuav tas tso.
5Tiamsis yog tus pojniam ntawd yug tau ib tug txhais, ces nws lub cev yuav tsis huv kaum plaub hnub, ib yam li nws coj khaubncaws ua rau nws lub cev tsis huv; ces nws yuav tsum tau caiv rau caum rau hnub mam li ua kevcai ntxuav qhov uas nws nchuav cev ntawd.
6Thaum tus pojniam ntawd yug tau tub lossis tau ntxhais, thiab thaum nws ua kevcai ntxuav tas lawm, nws yuav tsum tau coj ib tug thav yaj hnubnyoog ib xyoos mus rau tus povthawj ntawm tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib lub qhovrooj, muab tua hlawv ua khoom fij thiab coj ib tug nquab liabrwg lossis ib tug nquab nyeg mus fij daws txim. 7Tus povthawj yuav muab tus pojniam ntawd tej khoom fij rau tus TSWV thiab ua kevcai ntxuav tus pojniam ntawd tej kev tsis huv povtseg, nws lub cev thiaj rov huv. Qhov no, yog ib txoj kevcai rau tus pojniam yuav tsum coj tom qab uas yug menyuam tas, tsis hais tub lossis ntxhais.
8Yog tus pojniam ntawd txomnyem coj tsis tau ib tug yaj mus, nws coj ob tug nquab liabrwg lossis ob tug nquab nyeg mus xwb los tau, muab ib tug tua hlawv ua khoom fij thiab muab ib tug fij daws txim, thiab kom tus povthawj ua kevcai ntxuav nws tej kev tsis huv povtseg, nws lub cev thiaj rov huv.