8

Kevcai tsaa Aloo hab nwg cov tub ua pov thawj

(Ts.D. 29:1-37)

1Yawmsaub has rua Mauxe tas, 2“Coj Aloo hab nwg cov tub tuaj hab tej tsoog meej mom hab cov roj kws swv ua kevcai tsaa hab tug txwv nyuj kws ua kevcai xyeem daws txem hab ob tug txwv yaaj hab lub tawb ncuav kws tsw xyaw keeb, 3hab hu taag nrho ib tsoom pejxeem tuaj ua ke rua ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sws ntswb.” 4Mauxe kuj ua lawv le Yawmsaub has rua nwg, ib tsoom pejxeem txhad tuaj ua ke ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sws ntswb.
5Mauxe has rua cov pejxeem tas, “Nuav yog tej kws Yawmsaub has tas yuav tsum ua.” 6Mauxe txawm coj Aloo hab nwg cov tub tuaj mas muab dej ntxuav puab. 7Nwg muab lub tsho rua Aloo naav, muab hlaab rua sa hab muab lub tsho ntev rua naav hab muab lub tsho efauj rua naav. Nwg muab txuj hlaab sa kws ntus zoo zoo sa lub tsho efauj rua ntawm duav, txhad khi tau lub tsho efauj. 8Mauxe muab lub awv rua Aloo coj hab muab Uli hab Thumi tso rua huv lub awv. 9Hab nwg muab phuam ua rua Aloo ntoo hab muab pluaj kub kws dawb huv lug sa txuj phuam ntawm hauv plaj, lawv le Yawmsaub has rua Mauxe lawd.
10Mauxe muab cov roj kws swv ua kevcai tsaa lug laub ywg Yawmsaub lub tsev ntaub sws ntswb hab txhua yaam kws nyob huv lub tsev txhad ua tau kevcai tu kuas dawb huv rua Yawmsaub. 11Hab nwg muab cov roj ib qho nchus rua sau lub thaaj xyaa zag, muab laub ywg lub thaaj hab tej pestwj kws swv ntawm lub thaaj huvsw hab lub phaaj hab lub chaw kws txawb lub phaaj txhad ua tau kevcai tu kuas dawb huv rua Yawmsaub. 12Nwg muab cov roj kws swv ua kevcai tsaa ib qho laub ywg rua sau Aloo taubhau ua kevcai tsaa tau nwg hab tu kuas nwg dawb huv rua Yawmsaub. 13Mauxe txawm coj Aloo cov tub lug mas muab tej tsho rua puab naav, muab txuj hlaab rua puab sa hab muab phuam ua rua puab ntoo, lawv le Yawmsaub has rua Mauxe lawd.
14Mauxe txawm coj tug txwv nyuj kws ua kevcai xyeem daws txem tuaj mas Aloo hab nwg cov tub muab teg npuab rua sau tug nyuj kws ua kevcai xyeem daws txem taubhau. 15Mauxe muab tug nyuj hov tua kag hab muab ntiv teg raus huv cov ntshaav ib qho lug pleev cov kub thaaj ua kevcai ntxuav lub thaaj kuas dawb huv hab laub cov ntshaav kws tshuav rua lub taw thaaj, mas txhad tu kuas dawb huv rua Yawmsaub hab ua kevcai ntxuav lub thaaj kev txhum. 16Nwg kuj muab cov npluag roj kws lu plaab nyuv huvsw hab cov npluag roj kws lu lub sab hab cov npluag roj kws lu ob lub raum hab ob lub raum huvsw lug mas Mauxe muab hlawv rua sau lub thaaj. 17Tassws tug nyuj hab daim tawv hab cov nqaj hab tej quav nwg muab hlawv huvsw rua saab nrau lub zog, lawv le Yawmsaub has rua Mauxe lawd.
18Mauxe txawm coj tug txwv yaaj kws ua kevcai hlawv huvsw xyeem tuaj, mas Aloo hab nwg cov tub muab teg npuab rua sau tug yaaj hov taubhau. 19Mauxe kuj muab tug yaaj hov tua kag muab cov ntshaav nchus lu puag ncig lub thaaj. 20Nwg muab tug txwv yaaj hov txav ua tej ywb yaav hab nwg muab lub taubhau hab tej ywb yaav hab cov npluag roj hlawv huvsw. 21Thaus nwg muab dej ntxuav tej plaab nyuv hab tej ceg Mauxe kuj muab tug txwv yaaj hlawv huvsw rua sau lub thaaj ua kevcai hlawv huvsw xyeem ua kuas muaj paa nchu tsw qaab, yog yaam kws muab hlawv kub nyab xyeem rua Yawmsaub, lawv le Yawmsaub has rua Mauxe lawd.
22Mauxe coj dua ib tug txwv yaaj lug yog tug yaaj kws swv ua kevcai tsaa pov thawj, mas Aloo hab nwg cov tub muab teg npuab rua sau tug txwv yaaj hov taubhau. 23Mauxe muab tug yaaj hov tua kag mas muab cov ntshaav ib qho lug pleev Aloo saab taub ntsej xws hab tug taub teg xws hab tug taub taw xws. 24Mauxe kuj coj Aloo cov tub lug mas nwg muab cov ntshaav ib qho lug pleev puab saab taub ntsej xws hab tug taub teg xws hab tug taub taw xws hab nwg muab cov ntshaav nchus kuas lu puag ncig lub thaaj. 25Nwg muab cov npluag roj hab tug kwtwv kws rog rog hab cov npluag roj kws lu plaab nyuv huvsw hab cov npluag roj kws lu lub sab hab cov npluag roj kws lu ob lub raum hab ob lub raum, hab saab ceg xws. 26Nwg txawm rhu ib lub ncuav kws tsw xyaw keeb hab ib lub ncuav ntse roj hab ib lub ncuav nyag nyag huv lub tawb kws muaj cov ncuav tsw xyaw keeb kws nyob ntawm Yawmsaub xubndag, tso rua sau cov npluag roj hab tso rua sau saab ceg xws. 27Nwg muab cov nuav huvsw tso rua huv Aloo hab Aloo cov tub txhais teg nqaa moog cev ua kevcai cev xyeem rua ntawm Yawmsaub xubndag. 28Mauxe tsua txais tej hov ntawm Aloo puab txhais teg muab hlawv rua sau lub thaaj ua ke nrug tug yaaj kws hlawv huvsw xyeem lawd ua kevcai tsaa ua pov thawj, ua kuas muaj paa nchu tsw qaab, yog yaam kws muab hlawv kub nyab xyeem rua Yawmsaub. 29Mauxe muab lub hauv nrob ua kevcai cev xyeem rua ntawm Yawmsaub xubndag. Lub hauv nrob nuav yog Mauxe le feem rhu ntawm tug yaaj kws ua kevcai tsaa pov thawj lug, lawv le Yawmsaub has rua Mauxe lawd.
30Mauxe coj cov roj kws swv ua kevcai tsaa ib qho hab cov ntshaav sau lub thaaj ib qho lug nchus rua Aloo hab Aloo cev tsoog meej mom hab nchus rua Aloo cov tub hab puab tej tsoog meej mom. Mauxe ua le nuav txhad tu tau Aloo hab nwg cev tsoog meej mom hab Aloo cov tub hab puab tej tsoog meej mom kuas dawb huv rua Yawmsaub.
31Mauxe has rua Aloo hab Aloo cov tub tas, “Muab cov nqaj hov hau ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sws ntswb hab noj hov ntawd ntxuag cov ncuav huv lub tawb kws xyeem ua kevcai tsaa ua pov thawj, lawv le kuv has rua mej lawd tas Aloo hab nwg cov tub yuav tsum noj. 32Tej nqaj hab tej ncuav kws noj tsw taag mas mej muab hlawv huvsw pov tseg. 33Xyaa nub mej tsw xob tawm ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sws ntswb moog hovtwg le moog txug nub kws ua kevcai tsaa mej ua pov thawj tav tsaiv. Txuj kevcai tsaa mej ua pov thawj yuav ua xyaa nub. 34Tej kws ua nub nua yog Yawmsaub has kuas ua lug ntxuav mej le kev txhum txem. 35Mej yuav tsum nyob ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sws ntswb xyaa nub nruab nub mo ntuj hab ua tej kws Yawmsaub has ca lawd tsaam tes mej tsua tuag, vem tej nuav yog Yawmsaub has rua kuv ntaag.” 36Aloo hab nwg cov tub kuj ua lawv le Yawmsaub has rua Mauxe lawd txhua yaam huvsw.