1

Xalaumoo zaj nkauj

1Xalaumoo tej nkauj uas zoo tshaj plaws.

Zaj nkauj ib

Tus hluas nkauj hais

  2Kuv xav kom nws nwj kuv,
   nwj kiag ntawm nws lub qhov ncauj.
  Rau qhov koj txojkev hlub
   zoo dua li cawv txiv hmab.
  3Koj cov roj pleev tsw qab ntxiag,
   koj lub moo nto lug
  yam nkaus li hwj roj tsw qab
   uas muab hliv nthwv.
   Vim li no tej hluas nkauj thiaj nyiam koj.
  4Thov coj kuv mus, cia wb maj nroos mus.
   Kuv tus vajntxwv kuj coj kuv
   mus rau hauv nws lub txaj pw.

Yeluxalees tej ntxhais

  Peb yuav zoo siab xyiv fab kawg rau koj.
  Peb yuav qhuas koj txojkev hlub
   heev dua li cawv txiv hmab.
  Qhov uas tej hluas nkauj nyiam koj
   yeej yog txaus nyiam lawm.

Tus hluas nkauj hais

  5Yeluxalees tej ntxhais 'e,
   kuv mas yog tawv dub tiamsis zoo nkauj,
  kuv dub yam li cov Kheda lub tsev ntaub,
   zoo nkauj yam li
   Xalaumoo tej ntaub tsuj ntaub npuag.
  6Tsis txhob saib tsis taus kuv
   rau qhov kuv dub doog
   vim yog tshav ntuj ziab kuv.
  Kuv niam cov tub chim rau kuv,
   lawv txib kuv kom tu tej vaj txiv hmab,
   tiamsis kuv lub vaj mas kuv tsis tu li.
  7Tus uas kuv lub siab nyiam,
   thov qhia rau kuv tias
   koj coj pab yaj mus yug rau qhovtwg,
  thaum tav su koj coj pab yaj
   mus pw so rau qhovtwg?
  Ua li cas kuv yuav tsum
   muab ntaub npog ntsej muag
   mus nrhiav hauv koj tej phoojywg pab yaj?

Tus hluas nraug hais

  8Au tus uas zoo nkauj
   tshaj plaws tej pojniam huvsi,
  koj tsis paub mas koj cia li taug tej neev yaj
   thiab coj koj tej menyuam tshis mus yug
   ze cov uas yug yaj tej tsev pheeb suab.
  9Tus uas kuv nyiam,
   kuv muab koj piv zoo yam nkaus li
   tus maum nees uas hai Falau lub tsheb.
  10Koj ob sab plhu zoo nkauj
   phim nyog dai tej saws nyiaj,
  koj lub caj dab zoo nkauj
   phim nyog tej hlaws ci.
  11Peb yuav ua tej saw kub
   uas lo npauj nyiag rau koj coj.

Tus hluas nkauj hais

  12Thaum vajntxwv zaum ntawm lub rooj,
   kuv tej roj tsw qab
   kuj tsw mus thoob plaws.
  13Tus uas kuv ntxim siab
   yog kuv hwj roj tsw qab
   uas nyob ntawm kuv ob lub mis.
  14Tus uas kuv ntxim siab
   yog kuv rev paj ntoo tsw qab
   uas tawg hauv lub vaj txiv hmab Eekedi.

Tus hluas nraug hais

  15Tus uas kuv nyiam,
   ua cas koj zoo nkauj ua luaj?
  Koj zoo nkauj kawg, koj ob lub qhov muag
   zoo tam tus nquab taug.

Tus hluas nkauj hais

  16Tus uas kuv ntxim siab,
   ua cas koj zoo nraug ua luaj?
  Koj ua rau kuv zoo siab tiag tiag li.
   Wb ob leeg lub chaw pw ntsuab tsaus nti,
  17wb ob leeg lub tsev tej dau
   yog ntoo ciab, tej qhab yog ntoo thuv.