146

Lời Ca Ngợi Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Rỗi

  1Ha-lê-lu-gia!
  Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi CHÚA.
   2Suốt đời, tôi sẽ ca ngợi CHÚA;
   Hễ tôi còn sống bao lâu, tôi sẽ hát ca ngợi Đức Chúa Trời tôi bấy lâu.
  3Chớ tin cậy vua chúa hay người phàm;
   Ở nơi họ không có sự cứu rỗi.
  4Khi tâm linh lìa khỏi thân xác thì nó trở về bụi đất;
   Ngay chính ngày ấy, các kế hoạch của nó đều tiêu tan.
  5Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ
   Và biết trông cậy nơi CHÚA, Đức Chúa Trời mình;
  6Là Đấng tạo nên trời, đất, biển
   Và muôn vật trong biển;
   Ngài gìn giữ sự chân thật đời đời.
  7Ngài xét xử công bình cho người bị áp bức,
   Ban bánh cho kẻ đói,
  CHÚA trả tự do cho người bị tù đày.
   8CHÚA mở mắt những kẻ mù;
  CHÚA nâng những kẻ phải cúi đầu đứng dậy;
   CHÚA yêu mến những người công chính.
  9CHÚA bảo vệ kiều dân;
   Nâng đỡ những cô nhi và quả phụ
   Nhưng bẻ gẫy đường lối những kẻ ác.
  10CHÚA sẽ cai trị muôn đời;
   Hỡi Si-ôn, Đức Chúa Trời ngươi sẽ cai trị đời đời.
  Ha-lê-lu-gia!