146

Ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài giúp đỡ nhiều

1 Ha-lê-lu-gia!
 Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!
2 Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va;
 Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.
3 Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa,
 Cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ.
4 Hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất mình;
 Trong chánh ngày đó các mưu mô nó liền mất đi.
5 Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình,
 Để lòng trông cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình!
6 Ngài là Đấng dựng nên trời đất,
 Biển, và mọi vật ở trong đó;
 Ngài giữ lòng thành thực đời đời,
7 Đoán xét công bình cho kẻ bị hà hiếp,
 Và ban bánh cho người đói.
 Đức Giê-hô-va giải phóng người bị tù;
8 Đức Giê-hô-va mở mắt cho người đui;
 Đức Giê-hô-va sửa ngay lại những kẻ cong khom;
 Đức Giê-hô-va yêu mến người công bình;
9 Đức Giê-hô-va bảo hộ khách lạ,
 Nâng đỡ kẻ mồ côi và người góa bụa;
 Nhưng Ngài làm cong quẹo con đường kẻ ác,
10 Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời;
 Ớ Si-ôn, Đức Chúa Trời ngươi làm Vua đến muôn đời!
 Ha-lê-lu-gia!