146

Qhuas Yawmsaub uas yog tus cawmseej

  1Cia li qhuas Yawmsaub.
   Kuv tus ntsuj plig 'e,
   cia li qhuas Yawmsaub lauj!
  2Kuv yuav qhuas Yawmsaub
   tag kuv sim neej,
  kuv yuav hu nkauj qhuas kuv tus Vajtswv
   rau thaum kuv tseem muaj txojsia nyob.

  3Tsis txhob tso siab rau cov thawj,
   lawv yog neeg xwb, tsis txawj pab.
  4Thaum lawv tsis ua pa lawm
   lawv kuj rov qab mus rau hauv av,
  tib hnub ntawd tej uas lawv npaj tseg lawd
   kuj puam tsuaj tag.

  5Tus uas Yakhauj tus Vajtswv pab,
   thiab nws lub chaw vam
  nyob hauv nws tus Vajtswv Yawmsaub,
   tus ntawd tau nyob kaj siab lug.
  6Vajtswv yog tus uas tsim ntuj tsim teb
   thiab dej hiavtxwv
   thiab txhua yam uas nyob hauv,
  nws yeej ua raws li nws tej lus cog tseg
   mus ib txhis.
  7Nws tu plaub ncaj
   rau cov uas raug quab yuam,
  nws pub zaub mov
   rau cov uas tshaib plab noj.
   Yawmsaub tso cov uas raug kaw dim.
  8Yawmsaub qheb cov uas dig muag
   lub qhov muag.
  Yawmsaub tsa cov uas poob thab sawv los.
   Yawmsaub hlub cov uas ncaj ncees.
  9Yawmsaub tsom kwm lwm haiv neeg
   uas nrog nej nyob,
  nws hwj cov poj ntsuam
   thiab cov menyuam ntsuag
   uas tsis muaj txiv,
  tiamsis nws ua rau cov neeg limhiam tej kev
   puam tsuaj mus.
  10Yawmsaub yuav ua vajntxwv mus ib txhis,
   Xi‑oo 'e, koj tus Vajtswv
   yuav kav txhua tiam mus li.

  Cia li qhuas Yawmsaub.