146

Qhuas Vajtswv uas Yog Tus Cawmseej

  1Cia li qhuas tus TSWV!
   Kuv lub siab, cia li qhuas tus TSWV!
  2Thaum kuv tseem ua neej nyob, kuv
   yuav qhuas tus TSWV,
  kuv yuav hu nkauj qhua kuv tus
   Vajtswv mus tas kuv simneej.

  3Tsis txhob tso siab rau tej nomtswv,
   lawv yog neeg xwb,
  lawv yeej pab tsis tau nej dim kev
   ploj kev tuag li.
  4Thaum lawv tuag, lawv yuav rov mus ua av;
  lawv tej tswvyim yuav kawg rau hnub ntawd.
  5Tus uas muaj kev kaj siab yog tus uas muaj Yakhauj
  tus Vajtswv pab thiab tso siab plhuav rau tus TSWV
   uas yog nws tus Vajtswv,
  6tus uas tsim lub ntuj, lub ntiajteb,
   hiavtxwv
  thiab ib puas tsav yam uas nyob saum ntuj,
  nyob hauv lub ntiajteb thiab nyob hauv hiavtxwv.
  Nws yeej ibtxwm uas raws li nws tej
   lus cog tseg;
  7nws tuaj cov neeg uas raug luag
   tsimtxom tog,
  thiab nws pub mov rau cov neeg uas tshaib nqhis noj.

  Tus TSWV tso cov neeg raug txim kom tau nyob ywj siab
  8thiab nws kho cov neeg digmuag
   kom pom kev.
  Nws tsa txhua tus uas ntog lawm sawv rov los,
  thiab nws hlub nws haivneeg uas ua
   ncaj ua ncees.
  9Nws tsomkwm lwm haivneeg uas
   nyob hauv peb lub tebchaws,
  nws pab cov pojntsuam thiab cov menyuam ntsuag,
  tiamsis nws rhuav tshem cov neeg
   uas siab phem tej haujlwm.

  10Tus TSWV yog tus Vajntxwv uas
   kav mus ibtxhis.
  Xi-oos, koj tus Vajtswv yuav kav mus ibtxhis li.

  Cia li qhuas tus TSWV!