16

Mnơ̆ng Myơr Kơ Phung Đăo

1 Bi kơ klei myơr čiăng đru phung doh jăk: msĕ si kâo mtă leh kơ Phung Sang Aê Diê ti čar Galati, brei diih ngă msĕ mơh. 2Ti hruê tal sa grăp hruê kăm, brei grăp čô diih mkăm pioh mdê tui si ñu dưi ƀơ̆ng đĭ leh, čiăng kơ diih myơr amâo guôn ôh tơl kâo truh. 3Leh anăn tơdah kâo truh, kâo srăng tiŏ nao mnuih diih hưn bi sĭt hŏng hră, čiăng ba mnơ̆ng diih myơr kơ ƀuôn Yêrusalem. 4Leh anăn tơdah yuôm wăt kâo pô srăng nao mơh, diñu srăng nao mbĭt hŏng kâo.

Hdră Y-Pôl Čiăng Ngă

5 Kâo srăng čhưn hŏng diih leh kâo găn čar jih Masêdôn, kyuadah kâo čiăng găn čar jih Masêdôn. 6Năng ai kâo srăng dôk bhiâo mbĭt hŏng diih, wăt êjai yan puih, čiăng kơ diih dưi đru klei kâo hiu ti anôk kâo srăng nao. 7Kyuadah kâo amâo čiăng ôh ƀuh diih knŏng êjai kâo găn; kâo čang hmăng dôk mbĭt hŏng diih sui ƀiă, tơdah Khua Yang brei. 8 Ƀiădah kâo srăng dôk ti ƀuôn Êphêsô tơl truh hruê knăm Pantơkôt, 9kyuadah mâo ƀăng bhă prŏng pŏk leh kơ kâo dưi mă bruă yuôm, wăt mâo lu phung bi kdơ̆ng dưn.
10 Tơdah Y-Timôthê truh, brei diih jum ñu hŏng klei jăk, kyuadah ñu dôk mă bruă kơ Khua Yang msĕ si kâo. 11Snăn đăm brei arăng bi êmut kơ ñu ôh. Đru klei ñu hiu hŏng klei êđăp ênang, čiăng kơ ñu dưi lŏ wĭt kơ kâo; kyuadah kâo dôk guôn ñu mbĭt hŏng phung ayŏng adei.
12Bi kơ adei drei Y-Apôlôs, kâo mtrŭt ñu ktang brei ñu nao čhưn kơ diih mbĭt hŏng phung ayŏng adei mkăn, ƀiădah amâo djŏ ôh Aê Diê čiăng ñu nao ară anei. Ñu srăng truh tơdah ñu wăn.
13Dôk răng nanao. Dôk kjăp bĕ hlăm klei đăo. Brei diih jing jhŏng leh anăn ktang. 14Jih jang klei diih ngă, ngă bĕ hŏng ai tiê khăp.
15 Ơ phung ayŏng adei, diih thâo leh kơ sang Y-Sêphanas jing boh hlâo hlang hlăm čar Akai, leh anăn diñu jao diñu pô čiăng mă bruă đru phung doh jăk. 16Kâo mtrŭt diih brei diih mpŭ kơ phung mnuih msĕ snăn, leh anăn kơ grăp čô găp mă bruă mbĭt hŏng diñu. 17Kâo mơak tơdah ƀuh Y-Sêphanas, Y-Pôrtunatus, leh anăn Y-Akaikus truh, kyuadah diñu hrô diih êkŭt. 18Kyuadah diñu bi mđĭ ai kâo leh msĕ si diñu bi mđĭ ai diih mơh. Brei diih mpŭ mni kơ phung mnuih snăn.
19 Phung Sang Aê Diê čar Asi mơĭt klei čhưn kơ diih. Y-Akilas leh anăn H'Prisil mbĭt hŏng Phung Sang Aê Diê hlăm sang diñu mơĭt klei čhưn hŏng klei khăp kơ diih hlăm Khua Yang. 20Jih jang phung ayŏng adei mơĭt klei čhưn. Brei diih bi kkuh čhưn hdơ̆ng diih hŏng klei čŭm doh jăk.
21Kâo gơ̆ Y-Pôl, čih klei čhưn anei hŏng kngan kâo pô. 22Tơdah arăng amâo khăp ôh kơ Khua Yang, brei ñu tŭ Anathem! Maranatha! 23Brei klei Khua Yang Yêsu pap dôk mbĭt hŏng diih. 24Klei kâo khăp dôk mbĭt hŏng jih jang diih hlăm Krist Yêsu. Amen.