14

Sang Pơtao Hăng Sang Anŏ Pơtao Dawid

(2 Samuêl 5:11-16)

1Tơdơi kơ pơtao Dawid nao dŏ pơ plei Yerusalaim, Hiram, jing pơtao lŏn čar Tir, pơkiaŏ nao ƀing ding kơna ñu pơ pơtao Dawid, hrŏm hăng khul tơmĕh kơyâo sar. Ñu ăt pơkiaŏ ƀing treh pơtâo laih anŭn ƀing trah kơyâo kiăng kơ pơkra sa boh sang pơtao kơ Dawid. 2Tui anŭn, Dawid thâo krăn Yahweh hơmâo pơkơjăp hĭ laih ñu jing pơtao kơ ƀing Israel laih anŭn lŏn čar ñu jing hing ang biă mă, yuakơ tơhơnal tơlơi ƀing ană plei Ñu ƀing Israel yơh.
3Amăng plei Yerusalaim, Dawid dŏ lu bơnai dơ̆ng laih anŭn ƀing gơñu tơkeng rai kơ ñu lu ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi. 4Anai yơh jing khul anăn ƀing ană bă tơkeng rai kơ ñu pơ anih Yerusalaim anŭn: Sammua, Sôbab, Nathan, Solomôn, 5Ibhar, Êlisua, Elphelet, 6Nôgah, Nepheg, Yaphia, 7Elisama, Eliada laih anŭn Eliphelet.

Pơtao Dawid Blah Dưi Hĭ Kơ Ƀing Philistia

(2 Samuêl 5:17-25)

8Tơdang ƀing Philistia hơmư̆ arăng trôč pơjing Dawid jing pơtao kơ abih bang ƀing Israel, ƀing gơñu đĭ rai hrŏm hăng abih bang ling tơhan gơñu kiăng hơduah kơsem mă gơ̆, samơ̆ tơdang Dawid hơmư̆ kơ tơlơi anŭn, ñu tơbiă nao bưp ƀing Philistia yơh. 9Hlak anŭn, ƀing ling tơhan Philistia hơmâo rai hăng blah mă hĭ laih khul plei pla amăng Dơnung Rephaim. 10Tui anŭn, Dawid hơduah tơña mơ̆ng Ơi Adai tui anai, “Ơ Khua ăh, kâo năng nao kơsung blah ƀing Philistia mơ̆? Ih či jao hĭ ƀing gơñu kơ kâo mơ̆?”
 Yahweh laĭ glaĭ kơ ñu tui anai, “Ơ, nao bĕ, Kâo či jao hĭ ƀing gơñu kơ ih yơh!”
11Tui anŭn, Dawid hăng ƀing ling tơhan ñu đĭ nao pơ anih Baal-Perazim, laih anŭn pơ anih anŭn yơh ñu blah dưi hĭ kơ ƀing Philistia. Ñu laĭ tui anai, “Kar hăng ia li̱ng tơlŭh tơbiă yơh, Ơi Adai hơmâo tơlŭh tơbiă pơkơdơ̆ng glaĭ hĭ laih hăng ƀing rŏh ayăt kâo hăng tơngan tơlơi dưi kâo.” Tui anŭn yơh, arăng iâu anih anŭn jing Baal-Perazim. 12Hloh kơ anŭn dơ̆ng, yuakơ ƀing Philistia đuaĭ hăng lui raih hĭ laih khul rup trah ƀing yang rơba̱ng gơñu pơ anih anŭn, tui anŭn Dawid pơđar kơ ƀing ling tơhan ñu čuh pơrai hĭ abih khul rup trah anŭn.
13Sa wơ̆t dơ̆ng ƀing Philistia rai blah mă hĭ khul plei pla amăng dơnung anŭn. 14Tui anŭn, Dawid hơduah tơña Ơi Adai dơ̆ng laih anŭn Ơi Adai laĭ glaĭ kơ ñu tui anai, “Anăm đĭ nao tơpă pơ anih anŭn dơ̆ng tah, samơ̆ wang dar hăng kơsung blah bĕ ƀing gơñu mơ̆ng gah adih khul kơyâo bakha. 15Ƀơi mông ih hơmư̆ dơnai ƀơi khul rơjŭng kơyâo anŭn kar hăng dơnai arăng kơsung tơbiă, ih khŏm tơbiă nao blah mơtam bĕ, yuakơ anŭn jing tơlơi gru kơnăl Ơi Adai hơmâo tơbiă nao hlâo kơ ih laih yơh kiăng pơrai hĭ ƀing ling tơhan Philistia.”
16Tui anŭn, Dawid ngă tui hăng tơlơi Ơi Adai pơđar kơ ñu laih anŭn ƀing gơñu pơrai hĭ ƀing ling tơhan Philistia čơdơ̆ng mơ̆ng anih Gibeôn hlŏng truh pơ anih Gezer yơh.
17Tui anŭn, tơlơi hing ang kơ Dawid lar hyu djŏp djang anih lŏn laih anŭn Yahweh ngă kơ ƀing ană plei amăng abih bang lŏn čar huĭ kơ ñu yơh.