14

Tavi tsev tuabneeg

(2Xmy. 5:11-16)

1Vaajntxwv Hilaa huv lub nroog Thailab tso tuabneeg xaa xuv tuaj cuag Tavi hab xaa ntoo cab hab cov Kws txhwm pob zeb hab cov Kws ntoo tuaj ua lub tsev rua Tavi nyob. 2Tavi paub tas Yawmsaub tau tsaa nwg ua vaajntxwv ruaj khov kaav cov Yixayee hab ua rua nwg lub tebchaws vaam meej vem yog saib rua nwg haiv tuabneeg Yixayee.
3Tavi yuav dua nam yau hab coj tej hluas nkauj lug kaav rua huv lub nroog Yeluxalee, hab yug dua tub hab ntxhais. 4Cov mivnyuas kws Tavi yug huv Yeluxalee le npe yog le nuav, yog Samu‑a, Saunpam, Nathaa, Xalaumoo, 5Iha, Elisu‑a, Eepele, 6Nauka, Nefe, Yafia, 7Elisama, Npe‑eeyanta hab Elifele.

Tavi kov yeej cov Filixatee

(2Xmy. 5:17-25)

8Thaus cov Filixatee nov tas Tavi raug tsaa ua vaajntxwv kaav cov Yixayee huvsw, cov Filixatee suavdawg txawm nce tuaj nrhav Tavi. Tavi nov le hov nwg txawm tawm moog tiv puab. 9Cov Filixatee tau tuaj lws huv lub haav Lefa‑i. 10Tavi txawm ua nug rua Vaajtswv tas, “Kuv yuav moog ntaus cov Filixatee lov? Koj yuav muab puab rua huv kuv txhais teg los tsw muab?” Yawmsaub teb Tavi tas, “Ca le moog, kuv yeej yuav muab puab rua huv koj txhais teg.” 11Tavi txhad moog rua ntawm lub moos Npa‑aa Pelaxi mas Tavi kov yeej puab hov ntawd, hab Tavi has tas, “Vaajtswv swv kuv txhais teg txeem plawg rua kuv cov yeeb ncuab yaam le dej txeem plawg moog nyaab.” Vem le hov lub chaw hov txhad hu ua Npa‑aa Pelaxi. 12Puab txhad muab puab tej txoov daab tso tseg rua hov ntawd mas Tavi has kuas muab tej txoov daab hov hlawv huvsw.
13Cov Filixatee rov qaab tuaj dua lws huv lub haav hov hab. 14Thaus Tavi rov qaab ua nug rua Vaajtswv dua ib zag Vaajtswv has rua nwg tas, “Koj tsw xob ncaaj moog, ca le zos moog ntaus puab ncaaj ntawm cov ntoo zaub kaab. 15Thaus koj nov suab nrov sau cov ntsws ntoo zaub kaab yaam le suab kws tub rog moog kev, koj ca le tawm moog ua rog, vem Vaajtswv tau ua koj ntej tawm moog ntaus Filixatee cov tub rog lawm.” 16Tavi ua lawv le Vaajtswv has rua nwg, mas ntaus cov Filixatee txwj ntawm lub moos Kinpe‑oo moog txug ncua lub moos Kexaw. 17Tavi lub moo nrov nchaa moog thoob txhua lub tebchaws, hab Yawmsaub ua rua txhua haiv tuabneeg ntshai Tavi.