11

Baulo Gorngv Jaav Nyei Gong-Zoh

1Yie tov meih mbuo longc noic diev jienv muangx yie gorngv deix baav ga'naaiv-hngongx waac. Mv baac meih mbuo zungv diev jienv nyei. 2Yie nzaeng jienv meih mbuo hnangv Tin-Hungh nzaeng jienv meih mbuo nor, weic zuqc meih mbuo se hnangv dauh cing-nzengc nyei sieqv yie laengz bungx bun yietc dauh dorn. Wuov dauh dorn se Giduc. 3Mv baac yie nzauh heix Haawaa hnangv haaix nor zuqc naang longc guv guaix nyei sic nduov, meih mbuo yaac hnangv wuov nor haih zuqc nduov. Meih mbuo nyei hnyouv ziouc pien mi'aqv, maiv cing-nzengc, maiv ziepc zuoqv nyei gan Giduc. 4Weic zuqc haaix dauh mingh meih mbuo naaic zunh ganh dauh Yesu, maiv zeiz yie mbuo zunh wuov dauh, meih mbuo a'hneiv muangx. Meih mbuo yaac zipv ganh dauh singx lingh caux ganh nyungc kuv fienx, se maiv fih hnangv yie mbuo bun meih mbuo zipv wuov dauh Singx Lingh caux wuov nyungc kuv fienx. 5Yie hnamv daaih yie maiv zeiz gauh faix yietc deix wuov deix domh ⟨gong-zoh.⟩ 6Maiv gunv yie maiv haih gorngv waac mbiaangc, yie maaih wuonh zaang. Naaiv deix jauv, yie mbuo yiem maanc sic biux mengh bun meih mbuo hiuv liuz aqv.
7Yie zunh Tin-Hungh nyei kuv fienx bun meih mbuo muangx yaac maiv heuc meih mbuo cuotv fin-kouv. Yie yaac zatv ganh zoux faix weic bouh meih mbuo faaux. Hnangv naaiv zoux, yie zoux dorngc fai? 8Yie yiem meih mbuo naaic zoux gong nyei ziangh hoc maaih ganh deix jiu-baang juang yie. Naaiv se hnangv yie luv ganh deix jiu-baang nyei nyaanh weic tengx meih mbuo nor. 9Yie caux meih mbuo yiem wuov zanc, yie qiemx zuqc haaix nyungc yie maiv feix luic meih mbuo haaix dauh. Yie qiemx zuqc nyei, se yiem Maa^si^ndo^nie daaih wuov deix gorx-youz tengx yie gaux longc. Zinh ndaangc yie maiv feix luic meih mbuo. Taux nqa'haav hingv yie yaac maiv feix luic meih mbuo aqv. 10Yie maaih Giduc nyei zien leiz yiem yie nyei hnyouv ziouc gaamv gorngv, yiem gormx Aa^kaa^yaa Saengv maiv maaih haaix dauh haih laanh duqv jienv yie bungx naaiv deix waac-maux. 11Yie weic haaix diuc hnangv naaiv nor gorngv? Yie maiv hnamv meih mbuo fai? Tin-Hungh hiuv duqv yie hnamv meih mbuo nyei.
12Yie ih zanc hnangv haaix nor zoux, yie yaac oix zoux jienv mingh weic maiv bun wuov deix “gong-zoh” maaih gorn-baengx bungx waac-maux gorngv ninh mbuo zoux nyei caux yie mbuo zoux nyei se fih hnangv. 13Wuov deix mienh zoux jaav gong-zoh, ninh mbuo zoux nyei gong kungx nduov mienh hnangv. Ninh mbuo yaac goiv nyungc zeiv zoux hnangv Giduc nyei gong-zoh nor. 14Mv baac naaiv maiv zeiz mbuoqc horngh nyei sic. Liemh Saadaan yaac haih goiv nyungc zeiv zoux hnangv dauh njang-laangc nyei fin-mienh. 15Hnangv naaic, Saadaan nyei bou goiv nyungc zeiv zoux hnangv baengh fim nyei Tin-Hungh nyei bou se maiv zeiz mbuoqc horngh nyei sic. Taux setv mueiz ei ninh mbuo zoux nyei ninh mbuo ziouc duqv siouc aqv.

Baulo Zoux Gong-Zoh Buangh Nyei Kouv Naanc

16Yie aengx gorngv nzunc, haaix dauh maiv dungx laaic yie zoux mienh hngongx mienh. Mv baac meih mbuo funx yie zoux mienh hngongx mienh nor, tov meih mbuo sueih yie zoux hnangv mienh hngongx mienh, yie ziouc haih bungx deix waac-maux. 17Yie ih zanc gorngv naaiv deix waac se maiv zeiz ei Ziouv Yesu oix yie gorngv. Se hnangv mienh hngongx mienh bungx waac-maux ceng ganh. 18Weic zuqc maaih mienh camv nyei ei baamh mienh nyei eix bungx waac-maux, yie oix fih hnangv nyei zoux aqv. 19Meih mbuo cong-mengh haic cingx daaih a'hneiv diev jienv muangx mienh hngongx mienh. 20Weic zuqc haaix dauh aapv meih mbuo bouc ninh, haaix dauh zoux bun meih mbuo zuqc kuei, haaix dauh pienx meih mbuo, fai taaih ninh ganh zoux hlo, fai mbaix meih mbuo nyei hmien, meih mbuo yaac diev jienv sueih ninh zoux. 21Yie nyaiv haic oix zuqc nyiemc yie mbuo daamv faix, maiv haih hnangv naaic nor zoux.
 Maiv gunv haaix dauh gaamv bungx waac-maux gorngv haaix nyungc, (yie gorngv hnangv mienh hngongx mienh gorngv nor), yie yaac gaamv bungx waac-maux gorngv wuov nyungc.
22Ninh mbuo zoux Hipv^lu Mienh fai? Yie yaac zeiz nyei. Ninh mbuo zoux I^saa^laa^en Mienh fai? Yie yaac zeiz. Ninh mbuo zoux Apc^laa^ham nyei zeiv-fun fai? Yie yaac zeiz. 23Ninh mbuo zoux Giduc nyei bou fai? Yie corc zoux bou gauh longx ninh mbuo. (Yie gorngv hnangv butv ndin mienh nyei waac nor.) Yie zoux gong gauh kouv, zuqc wuonx loh gauh camv ninh mbuo, zuqc biaav-bin mborqv gauh camv, yaac buangh ziex nzunc kaav deix daic mi'aqv. 24Yie zuqc Yiutai Mienh longc biaav-bin mborqv biaa nzunc, nzunc-nzunc faah ziepc juov bin. 25Yie zuqc Lomaa Janx longc biaav mborqv buo nzunc. Yie zuqc mienh longc la'bieiv zong yietc nzunc. Yie yiem nzangv zuqc nzangv waaic zemh buo nzunc. Aengx maaih nzunc yie mbiouh jienv koiv-minc yietc hnoi yietc muonz. 26Yie zanc-zanc oix zuqc cuotv jauv mingh, buangh hoic maengc nyei sic camv nyei. Buangh zuqc wuom hlo haih hoic maengc, zuqc janx-zaqc caangv, zuqc ganh nyei juangc fingx mienh yaac zuqc Janx haih hoic maengc. Yiem zingh, yiem lomc, yiem koiv zuqc buangh haih hoic maengc nyei sic, yaac zuqc jaav gorx-youz oix hoic maengc. 27Yie zoux gong kouv, diev kouv. Camv-nzunc yie maiv duqv m'njormh, hnyouv sie, jaang nqaatv. Camv-nzunc yie diev ngorc, maiv maaih haaix nyungc nyanc, diev juangv, maiv maaih lui-houx zuqv. 28Maiv daan naaiv deix sic hnangv. Yie hnoi-hnoi weic zuangx jiu-baang guaax hnyouv hnangv hniev nyei ga'naaiv ngatv jienv yie nor. 29Maaih haaix dauh mau, yie yaac haiz caux jienv mau aqv. Maaih haaix dauh zuqc nduov baamz zuiz yie yaac haiz hnyouv mun hnyouv nzauh.
30Se gorngv yie oix zuqc bungx waac-maux, yie oix bungx waac-maux gorngv bun cing yie mau wuov nyungc sic hnangv. 31Ziouv Yesu nyei Die, Tin-Hungh, dongh oix zuqc yietc liuz ceng nyei Tin-Hungh, hiuv duqv yie maiv gorngv-baeqc. 32Yie yiem Ndaa^matv^gatc Zingh wuov zanc, yiem Aa^le^tatv Hungh nyei buoz-ndiev nyei saengv-ziouv, paaiv baeng zuov zingh oix zorqv yie. 33Mv baac maaih deix mienh longc domh mbaatc bungx yie gan zingh laatc nyei fong muonh njiec, yie ziouc biaux ndutv ninh nyei buoz-ndiev mi'aqv.