2 Ko^lin^to

Baulo Fiev Bun Ko^lin^to Zingh Nyei Jiu-Baang Da'nyeic Zeiv Fienx

Biux Mengh Waac

 Baulo fiev naaiv da'nyeic zeiv fienx bun Ko^lin^to Zingh nyei jiu-baang wuov zanc, ninh caux wuov norm jiu-baang maaih deix sic. Maaih deix jiu-baang mienh gorngv doqc Baulo mv baac Baulo ndongc haaix oix caux wuov deix zoux longx. Za'gengh duqv caux ninh mbuo horpc wuov zanc, ninh a'hneiv haic.
 Yiem fienx-gorn Baulo gorngv mengh maaih deix jiu-baang mienh gorngv doqc caux ninh doix-dekc wuov zanc, ninh weic haaix diuc oix zuqc gorngv hniev nyei. Nqa'haav jiu-baang muangx ninh nyei waac, goiv hnyouv guangc zuiz, aengx caux Baulo zoux horpc daaih, ninh ziouc longx hnyouv haic.
 Fienx-dueiv Baulo tov jiu-baang cuotv fim gapv nyaanh tengx Yu^ndie Saengv sienx Yesu nyei mienh jomc mienh. Nqa'haav wuov deix buo zaang, Baulo gorngv mengh ninh zoux gong-zoh nyei jauv weic zuqc yiem Ko^lin^to Zingh nyei jiu-baang maaih deix gorngv ninh mbuo ganh se zien gong-zoh, Baulo jaav nyei.

Fienx Gorngv

1:1-11 Jiez gorn waac
1:12-7:16 Baulo caux Ko^lin^to Zingh nyei jiu-baang
8:1-9:15 Gapv nyaanh bun Yu^ndie Saengv sienx Yesu nyei mienh
10:1-13:10 Baulo gorngv ninh hnangv haaix nor duqv hatc maaz zoux gong-zoh
13:11-14 Setv mueiz waac