1

1Povlauj kws yog Yexu Kheto tug tubkhai lawv le Vaajtswv lub sab nyam hab peb tug kwv Timaute xaa moog rua Vaajtswv pawg ntseeg huv lub moos Khaulee hab rua txhua tug xuv dawb kws nyob thoob plawg lub xeev Akhaya. 2Thov txujkev hlub hab txujkev sab tug ntawm Vaajtswv kws yog peb leej Txwv hab ntawm tug Tswv Yexu Kheto nrug nraim mej nyob.

Povlauj ua Vaajtswv tsaug

3Qhuas Vaajtswv kws yog peb tug Tswv Yexu Kheto leej Txwv, yog leej Txwv kws muaj lub sab taab ncuab hab yog Vaajtswv kws txhawb sab txhua yaam. 4Nwg txhawb peb lub sab rua txhua yaam kev ceblaaj kws peb raug sub peb txhad muab qhov kws Vaajtswv txhawb peb lub sab hov moog txhawb tau cov kws raug ceblaaj lub sab tsw has yaam twg. 5Vem peb koom nrug Kheto tej kev txom nyem ntau npaum le caag, peb kuj koom kev txhawb sab rua huv Kheto ntau npaum le ntawd. 6Qhov kws peb raug ceblaaj kuj yog ua rua mej tau txais kev txhawb sab hab tau txujkev dim. Hab qhov kws peb tau txais kev txhawb sab kuj ua rua mej tau txais kev txhawb sab tsua qhov kws mej tiv kev txom nyem ib yaam le peb tiv ntawd. 7Peb yeej ca sab hlo rua mej, vem peb paub tas mej koom nrug peb raug kev txom nyem le caag, mej kuj koom nrug peb tau kev txhawb sab ib yaam le ntawd.
8Cov kwvtij, peb xaav kuas mej paub txug tej kev ceblaaj kws peb raug huv lub xeev Axia. Peb raug txujkev txom nyem nyaav kawg dhau peb tug zug ua rua peb taag kev vaam tas peb yuav tsw muaj txujsa nyob. 9Qhov tseeb peb xaav tas peb tub raug txav txem tuag lawm. Tej nuav ua rua peb tsw xob ca sab rua peb tug kheej tassws ca sab rua Vaajtswv kws tsaa cov tuabneeg tuag caj sawv rov lug. 10Vaajtswv cawm peb dim tej xwm txheej kev tuag lug lawm, hab nwg yuav cawm peb dua hab. Peb ca sab rua huv nwg tas nwg yuav cawm peb ntxwv moog, 11vem mej koom nrug peb ua num rua thaus mej thov Vaajtswv paab. Hab yuav muaj tuabneeg coob ua Vaajtswv tsaug txug peb vem yog txujkev hlub kws muab pub rua peb vem qhov kws tuabneeg coob coob tej lug thov.

Povlauj hloov swjhawm moog saib puab

12Peb khaav le nuav. Peb lub sab ua timkhawv tas peb muaj lub sab dawb huv hab lub sab dawb paug lug ntawm Vaajtswv txhad xyum zoo rua huv lub nplajteb, tsw yog xyum lawv le tuabneeg le tswvyim tassws xyum lawv le Vaajtswv txujkev hlub, hab peb yimfuab xyum zoo rua mej. 13Peb tsw sau dua lwm zaaj tuaj rua mej tsuas yog zaaj kws mej nyeem tau hab nkaag sab tau xwb. Kuv vaam tas mej yuav nkaag sab taag huvsw, 14ib yaam le mej tub nkaag sab ib txha lawm, mas txug tug Tswv Yexu nub mej yuav khaav tau txug peb ib yaam le kws peb khaav txug mej.
15Vem kuv ruaj sab le nuav kuv txhad xaav tuaj saib mej ua ntej, sub mej txhad tau koob moov ob zag. 16Thaus kuv taug kev moog rua lub xeev Makhentaunia, kuv xaav lug saib mej, hab thaus rov qaab ntawm Makhentaunia lug kuv yuav lug saib mej dua hab mej le xaa kuv moog rua lub xeev Yutia. 17Qhov kws kuv npaaj sab le nuav kuv tseed ua ywj faab ywj fwj lov? Kuv npaaj sab yaam le tuabneeg nplajteb kuv txhad has tas “Yog” hab “Tsw yog” ua ke lov? 18Muaj Vaajtswv kws tso sab tau pum, tej lug kws peb has rua mej tsw muaj lu kws has tas “Yog” hab “Tsw yog” ua ke. 19Tsua qhov Vaajtswv leej Tub kws yog Yexu Kheto kws kuv hab Xivana hab Timaute peb tshaaj tawm rua huv mej tsw yog “Yog” hab “Tsw yog” ua ke, tassws huv Tswv Yexu puavleej “yog” xwb. 20Vaajtswv tej lug cog tseg huvsw puavleej “Yog” huv Yexu. Vem le nuav peb txhad has tas “Amee” ntawm Yexu, txhad ua rua Vaajtswv tau koob meej. 21Tug kws ua rua peb nrug mej nyob ruaj rua huv Kheto hab tug kws tsaa peb yog Vaajtswv. 22Vaajtswv nas lub hom thawj rua peb hab pub Vaaj Ntsuj Plig rua huv peb lub sab ua puav pheej.
23Kuv thov Vaajtswv ua timkhawv txug kuv tas qhov kws kuv tsw tau rov moog rua lub moos Khaulee, tub yog kuv tsw xaav ca mej raug kev nyuaj sab. 24Peb tsw yog cov kws tswjfwm mej txujkev ntseeg, tassws peb nrug mej koom teg kuas mej tau txujkev xyiv faab, vem tas mej nyob ruaj khov huv txujkev ntseeg lawm.