1

1Kâo yơh, Paul, jing pô ding kơna pơjao Krist Yêsu yua mơ̆ng tơlơi kiăng Ơi Adai, laih anŭn Timothe ayŏng adơi ta,
 mơit kơ Sang Ơi Adai anŏ Ơi Adai pơ plei Korinthos, laih anŭn hrŏm hăng abih bang ƀing đaŏ amăng čar Akhaia tui anai:
2Rơkâo tơlơi khăp pap hăng tơlơi rơnŭk rơno̱m truh ƀơi ƀing gih mơ̆ng Ơi Adai Ama ta laih anŭn mơ̆ng Khua Yang Yêsu Krist.

Ơi Adai Jing Phŭn Kơ Abih Bang Tơlơi Pơjuh Pơalum

3Bơni hơơč kơ Ơi Adai laih anŭn kơ Ama Khua Yang ta Yêsu Krist. Ñu jing Ama thâo pap laih anŭn jing Ơi Adai kơ abih bang tơlơi pơtrŭt pơđu̱r. 4Ñu pơtrŭt pơđu̱r ƀing ta amăng abih bang tơlơi gleh tơnap ta, kiăng kơ ƀing ta dưi pơtrŭt pơđu̱r kơ ƀing mơnuih hlak dŏ amăng tơlơi gleh tơnap hăng tơlơi pơtrŭt ta pô hơmâo mă tŭ laih mơ̆ng Ơi Adai. 5Yuakơ anŭn jing kar hăng khul tơlơi gleh tơnap Krist rô bă blai amăng tơlơi hơdip ta, ăt tui anŭn mơ̆n mơ̆ng Krist yơh tơlơi pơtrŭt pơđu̱r ta hơmâo bă blai. 6Wơ̆t tơdah ƀing gơmơi tŭ tơnap tap mơ̆n thâo, anŭn jing yuakơ tơlơi pơtrŭt pơđu̱r hăng tơlơi pơklaih gih yơh. Tơdah ƀing gơmơi tŭ pơtrŭt pơđu̱r, anŭn jing yuakơ tơlơi pơtrŭt pơđu̱r gih, jing tơlơi pơtơbiă rai amăng ƀing gih tơlơi ư̆ añ gir run hrup hăng tơlơi gleh tơnap ƀing gơmơi tŭ yơh. 7Laih anŭn tơlơi čang rơmang gơmơi kơ ƀing gih jing kơjăp, yuakơ ƀing gơmơi thâo krăn kơ tơlơi tơdang ƀing gih tŭ gleh tơnap hrŏm amăng khul tơlơi gleh tơnap gơmơi, sĭt ƀing gih ăt tŭ mă amăng tơlơi pơtrŭt pơđu̱r gơmơi mơ̆n.
8Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, ƀing gơmơi ƀu kiăng kơ ƀing gih ƀu thâo krăn ôh kơ hơdôm tơlơi gleh tơnap ƀing gơmơi hơmâo tŭ laih amăng kwar Asia. Ƀing gơmơi dŏ gah yŭ tơlơi kơtraŏ prŏng, jing prŏng hloh kơ tơlơi ƀing gơmơi dưi tŭ yơh, tơl ƀing gơmơi ƀu čang rơmang kiăng kơ dŏ hơdip dơ̆ng tah. 9Sĭt yơh, amăng pran jua gơmơi, ƀing gơmơi pơmưn tŭ tơlơi arăng klă̱ kơđi kơ pơdjai yơh. Samơ̆ tơlơi anŭn truh laih kiăng kơ ƀing gơmơi ƀu dưi kơnang kơ gơmơi pô ôh samơ̆ kơnang kơ Ơi Adai yơh, jing Pô pơhơdip glaĭ ƀing mơnuih djai. 10Ñu hơmâo pơklaih hĭ laih ƀing gơmơi mơ̆ng tơlơi djai hyưt biă mă laih anŭn Ñu ăt či pơklaih hĭ ƀing gơmơi yơh. Amăng Ñu yơh ƀing gơmơi čang rơmang kơ tơlơi Ñu ăt či tŏ tui pơklaih ƀing gơmơi mơ̆n, 11jing kar hăng ƀing gih djru kơ ƀing gơmơi hăng tơlơi ƀing gih iâu laĭ pơala brơi yơh. Tui anŭn, hơmâo lu mơnuih yơh či bơni kơ Ơi Adai yuakơ ƀing gơmơi yua mơ̆ng tơlơi khăp pap Ơi Adai pha brơi laih kơ ƀing gơmơi kiăng kơ laĭ glaĭ kơ hơdôm tơlơi iâu laĭ lu mơnuih yơh.

Ơi Adai Pơplih Hĭ Hơdră Paul

12Anai yơh jing tơhơnal tơlơi ƀing gơmơi pơư pơang: Pran jua tơpă gơmơi ngă gơ̆ng jơlan kơ tơlơi ƀing gơmơi hơmâo git gai laih gơmơi pô amăng lŏn tơnah anai laih anŭn boh nik ñu amăng tơlơi pơgop pơlir ƀing gơmơi hăng ƀing gih, jing amăng tơlơi rơgoh hiam hăng tơlơi tơpă tơbiă rai mơ̆ng Ơi Adai yơh. Ƀing gơmơi hơmâo ngă laih kar hăng anŭn ƀu djơ̆ tui hăng tơlơi rơgơi lŏn tơnah ôh, samơ̆ tui hăng tơlơi khăp pap Ơi Adai yơh. 13Yuakơ ƀing gơmơi ƀu čih kơ ƀing gih khul tơlơi ƀing gih ƀu dưi đŏk ƀôdah ƀu thâo hluh ôh. Laih anŭn kâo čang rơmang kơ tơlơi ƀing gih či thâo hluh hlo̱m ƀo̱m, 14kar hăng tơdang ƀing gih hơmâo thâo hluh laih ƀing gơmơi wơ̆t tơdah kơnơ̆ng thâo hluh ƀơƀiă đôč ră anai, ƀing gih či dưi thâo hluh bă blai yơh kơ tơlơi ƀing gih dưi pơư pơang kơ ƀing gơmơi kar hăng ƀing gơmơi či pơư pơang ƀing gih amăng hrơi Khua Yang Yêsu yơh.
15Yuakơ kâo kơnang kơjăp kơ tơlơi anŭn, kâo pơmĭn laih kiăng kơ nao čuă ngui ƀing gih hlâo kiăng kơ ƀing gih dưi hơmâo tơlơi mơyŭn tal dua yơh. 16Kâo kiăng kơ nao čuă ngui ƀing gih ƀơi jơlan kâo nao pơ čar Makedonia laih anŭn wơ̆t glaĭ pơ ƀing gih mơ̆ng čar Makedonia, giŏng anŭn brơi kơ ƀing gih djru kơ kâo wơ̆t glaĭ pơ kwar Yudea. 17Tơdang kâo pơmĭn kơ tơlơi anŭn, hiư̆m ngă, kâo ƀu pơmĭn hlâo sĭt ôh hă? Ƀôdah hiư̆m ngă, kâo pơkra hơdră čuă ngui kâo tui hăng hơdră mơnuih lŏn tơnah kiăng kơ ăt amăng tơlơi suă jua hrup anŭn mơ̆n blung hlâo laĭ, “Ơ, Ơ” tơdơi kơ anŭn laĭ, “Ơ ơh, Ơ ơh” hrŏm hơbĭt hă?
18Samơ̆ tơdang Ơi Adai ăt dŏ tŏng ten, boh hiăp gơmơi kơ ƀing gih ƀu djơ̆ jing “Ơ” laih anŭn “Ơ ơh” ôh. 19Yuakơ Ană Ơi Adai, Yang Yêsu Krist yơh, jing Pô kâo, Silas hăng Timothe pơtô pơhaih laih amăng ƀing gih, ƀu djơ̆ jing “Ơ” laih anŭn “Ơ ơh” ôh, samơ̆ amăng Ñu jing hơmâo nanao tơlơi “Ơ” yơh. 20Yuakơ wơ̆t tơdah Ơi Adai hơmâo ƀuăn laih lu biă mă, samơ̆ hơdôm tơlơi ƀuăn anŭn jing “Ơ” yơh amăng Krist. Tui anŭn, mơ̆ng Yang Yêsu yơh ƀing ta dưi laĭ “Amen” kiăng kơ pơhiăp pơguh pơang kơ Ơi Adai. 21Sĭt Ơi Adai yơh jing Pô hơmâo pơkô̆ pơjing laih kơ ƀing gơmơi wơ̆t hăng ƀing gih dŏ kơjăp amăng Krist. Ñu trôč laih ƀing ta, 22jing Pô pioh gru kơđŏm lŏm kơ Ñu ƀơi ƀing ta laih anŭn Ñu pioh brơi Yang Bơngăt Ñu amăng pran jua ta jing kar hăng gơnam djă̱ kơnăl, pơkơjăp brơi kơ tơlơi bruă khŏm truh yơh.
23Kâo iâu kơ Ơi Adai jing Pô ngă gơ̆ng jơlan pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo kơ tơlơi kâo ƀu wơ̆t glaĭ pơ plei Korinthos ôh kiăng kơ ƀu pơruă hĭ ƀing gih hloh dơ̆ng ôh. 24Ƀu djơ̆ ƀing gơmơi kiăng kơ jing khua pơtă brơi kơ ƀing gih tơlơi ƀing gih khŏm đaŏ ôh, samơ̆ ƀing gơmơi mă bruă hrŏm hăng ƀing gih kiăng kơ pơmơak kơ ƀing gih, yuakơ mơ̆ng tơlơi đaŏ yơh ƀing gih dưi dŏ kơjăp.