Aamotv

Biux Mengh Waac

 Aamotv se zoux da'yietv dauh yiem Ging-Sou fiev ninh tengx Tin-Hungh douc nyei waac. Ninh nyei waac yaac muonc nyei. Maiv gunv ninh yiem naamh bung, Yu^ndaa Guoqv daaih, ninh yiem baqv bung, I^saa^laa^en Deic-Bung zunh doz. Ninh zunh nyei ziangh hoc se doix Yesu maiv gaengh cuotv seix 700 lengh hnyangx nyei dorngx. Wuov deix ziangh hoc deic-bung benx nyei, mienh jienh gan ninh mbuo sienx nyei jauv, yaac buatc hnangv deic-bung wuonv nyei, baengh orn nyei.
 Mv baac Aamotv buatc deic-bung benx nyei jauv se kungx laaix butv-zoih mienh. Naaiv deix mienh butv zoih weic zuqc ninh mbuo zeix mienh jomc mienh yaac zoux maiv baengh fim bun ninh mbuo. Mienh jienh ei ninh mbuo sienx nyei jauv zoux, mv baac zoux beih zaangc hnangv. Ninh mbuo laaic deic-bung wuonv nyei, baengh orn nyei, mv baac maiv zeiz.
 Aamotv jorm hnyouv bungx laangc zunh gorngv Tin-Hungh oix dingc I^saa^laa^en Mienh nyei zuiz. Ninh tov bun baengh fim nyei jauv hnangv wuom nor liouc cuotv daaih. Se gorngv hnangv naaic, “Nziex Ziouv, Nernh Jiex nyei Tin-Hungh, oix korv-lienh Yosepv zengc njiec nyei mienh.” (Aamotv 5: 15)

Sou gorngv

1:1-2:5 Ziouv dingc weih gormx I^saa^laa^en Deic-Bung wuov deix guoqv nyei zuiz
2:6-6:14 Ziouv dingc I^saa^laa^en nyei zuiz
7:1-9:15 Biaa nyungc hinc yaangh nyei sic