Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Amôs
Ƀing mă tŭ: Ƀing mơnuih rĭh răm sat ƀai amăng lŏn čar gah dư̱r, jing ƀing Israel yơh
Hrơi čih: Kơplăh wăh thŭn 760 truh thŭn 750 Hlâo Kơ Krist
Atŭt akŏ: Pô pơala Amôs iâu mơthưr kơ tơlơi tơpă hơnơ̆ng kơnŭk kơna jing kơ tơlơi pơrơđah ƀu thâo lui hĭ ôh kơ tơlơi đaŏ sĭt.

 Amôs jing pô pơala blung hlâo amăng Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam hơmâo čih lu. Wơ̆t tơdah ñu tơbiă rai mơ̆ng plei pơnăng amăng anih lŏn Yudah, samơ̆ ñu pơtô kơ ƀing ană plei Israel pơ gah dư̱r amăng rơnŭk kơplăh wăh tal sapăn rơnŭk rơtuh hlâo kơ Krist (8 H.K.). Anŭn jing amăng rơnŭk đĭ kơyar prŏng amăng tŏng krah tơlơi kơkuh pơpŭ kơ Ơi Adai laih anŭn tơlơi rơnŭk rơnua tŏng krah ƀing ană plei. Samơ̆ Amôs ƀuh tơlơi đĭ kơyar anŭn kơnơ̆ng hơmâo mă ƀiă đôč yơh yuakơ hơmâo ƀing pơdrŏng laih anŭn ƀing pơkŏn dơ̆ng mă yua tơlơi ƀu tơpă hơnơ̆ng hăng kơtư̆ juă ƀing kơƀah kơƀap. Tơlơi kơkuh pơpŭ ƀu ngă hăng pran jua sĭt ôh laih anŭn tơlơi rơnŭk rơno̱m kơnơ̆ng pơrơđah mă gah rơngiao đôč yơh. Amôs hăng tơlơi glưh pran jua laih anŭn tơlơi khĭn pơtô ƀuăh kơ tơlơi Ơi Adai či pơkơhma̱l hĭ lŏn čar ƀing Israel anai. Ñu kwưh rơkâo kơ tơlơi tơpă hơnơ̆ng kar hăng “hơnŏh ia rô” yơh laih anŭn ñu laĭ tui anai dơ̆ng, “Năng ai Khua Yang či pap khăp kơ đơđa ƀing ană plei amăng lŏn čar anai, jing ƀing dŏ so̱t glaĭ yơh” (5:15).

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi phat kơđi ƀơi ƀing lŏn čar re̱ng gah Israel (1:1–2:5)
Tơlơi phat kơđi ƀơi ƀing Israel (2:6–6:14)
Rơma tơlơi pơƀuh (7:1–9:15)