4

I^saa^laa^en Mienh Maiv Nzuonx Daaih Lorz Ziouv

  1Meih mbuo yiem Saa^maa^lie Mbong nyei m'sieqv dorn aah!
   Muangx naaiv deix waac maah!
  Meih mbuo se hnangv Mbaasaan nyei ngongh nyeiz.
   Meih mbuo zeix mienh jomc mienh yaac zatv dangx-donx mienh.
  Meih mbuo zunc meih mbuo nyei nqox gorngv,
   “Dorh a'ngunc diuv bun yie mbuo hopv maah!”
  2Ziouv Tin-Hungh se cing-nzengc nyei.
  Ninh houv jienv gorngv,
   “Meih mbuo nyei hnoi-nyieqc oix taux aqv,
  mienh oix longc ngau kuangx jienv meih mbuo mingh.
   Taux zengc njiec wuov dauh ninh mbuo oix longc diux kuangx jienv mingh.
  3Meih mbuo gorqv-mienh oix zuqc baeng zaqc gan
   gorqv-mienh nyei zingh laatc tong nyei kuotv cuotv.
   Meih mbuo yaac oix zuqc zoi bieqc Haamon.”
 Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.
  4“I^saa^laa^en Mienh aac, daaih taux Mbetc^en baamz zuiz,
   mingh taux Gin^gaan aengx jaa baamz zuiz.
  Gunv dorh meih mbuo ndorm-ndorm fongc horc ziec nyei ga'naaiv.
   Mouz buo hnoi dorh meih mbuo ziepc gouv nyei yietc gouv.
  5Gunv zorqv an ⟨bingv⟩ nyei njuov fongc horc ziec bun Tin-Hungh,
   yaac zunh meih mbuo cuotv fim fongc horc nyei ga'naaiv ceng mbuox mienh.
  O I^saa^laa^en Mienh aac, meih mbuo a'hneiv hnangv naaiv zoux.”
 Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac.
  6“Yiem meih mbuo nyei norm-norm zingh
   yie bun meih mbuo ngorc hnaangx.
  Norm-norm dorngx maiv maaih laangh ziqc,
   meih mbuo corc maiv nzuonx daaih lorz yie.”
 Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.
  7“Yiem meih mbuo maiv gaengh siou gaeng-zuangx buo hlaax nyieqc,
   yie bun lungh hlorngx maiv duih mbiungc.
  Yie bun mbiungc njiec naaiv norm zingh,
   maiv bun mbiungc njiec wuov norm zingh.
  Naaiv nzong ndeic duqv mbiungc,
   wuov nzong ndeic maiv duqv mbiungc ziouc nyaux nqaai nzengc.
  8I buo norm zingh nyei baeqc fingx youh jienv mingh ganh norm zingh
   lorz wuom hopv mv baac maiv duqv hopv beuv.
  Meih mbuo corc maiv nzuonx daaih lorz yie.”
 Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.
  9“Yie bun nziaaux-jorm buonc hoic mbiauh butv latc douz.
   Meih mbuo nyei huingx caux a'ngunc biouv,
  meih mbuo nyei ngongh nyorx biouv caux ga'lanv biouv
   zuqc jopv-nyeic nyanc nzengc.
  Meih mbuo corc maiv nzuonx daaih lorz yie.”
 Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.
  10“Yie bun zeqc naanc yiem meih mbuo mbu'ndongx
   hnangv zinh ndaangc yiem I^yipv nor.
  Yie longc nzuqc ndaauv daix meih mbuo nyei mienh lunx mienh,
   bun meih mbuo nyei maaz zuqc caangv mingh.
  Yie bun meih mbuo nyei ndopv-liuh ciangv zueix nyei qiex
   congx zuqc meih mbuo nyei mba'zorng.
  Meih mbuo corc maiv nzuonx daaih lorz yie.”
 Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.
  11“Yie oix mietc meih mbuo
   hnangv zinh ndaangc yie mietc So^ndom caux Go^mo^laa Zingh.
  Meih mbuo hnangv nqanx zaangh yiem douz-nzauc baeng cuotv daaih,
   meih mbuo corc maiv nzuonx daaih lorz yie.”
 Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.
  12“O I^saa^laa^en Mienh aac,
   yie oix hnangv naaiv zoux bun meih mbuo.
  O I^saa^laa^en Mienh aac,
   weic zuqc yie hnangv naaiv zoux bun meih mbuo,
   meih mbuo oix zuqc liuc leiz buangh meih mbuo nyei Tin-Hungh.”
  13Tin-Hungh zeix mbong yaac zeix nziaaux,
   ninh zorqv ninh yiem hnyouv hnamv nyei sic mbuox baamh mienh.
  Ninh tiuv lungh ndorm benx lungh hmuangx,
   yaac caaiv jienv ndau-beih hlang nyei dorngx.
  Ninh nyei mbuox se Ziouv, Nernh Jiex nyei Tin-Hungh.