9

Da'hmz Nyungc Hinc Yaangh Nyei Sic

Ziouv Dingc Zuiz, I^saa^laa^en Biaux Maiv Ndutv

1Yie buatc Ziouv souv jienv ziec-dorngh ga'hlen. Ninh gorngv,
  “Oix zuqc mborqv zaangc Tin-Hungh nyei biauv
   nyei ndiouh dueiv-mueiz,
   taux bieqc gaengh nyei dorngx zuqc ndanc dongz.
  “Mborqv ndiouh dueiv-mueiz huv nzengc,
   ndapv zuqc zuangx mienh nyei m'nqorngv.
  Zengc njiec wuov deix mienh yie oix longc nzuqc ndaauv daix.
   Ninh mbuo maiv maaih yietc dauh haih biaux,
   maiv maaih yietc dauh biaux duqv ndutv.
  2Maiv gunv ninh mbuo wetv kuotv njiec taux yiemh gen,
   yie nyei buoz ziouc zorqv ninh mbuo yiem naaic cuotv.
  Maiv gunv ninh mbuo nyorng faaux lungh,
   yie ziouc zorqv ninh mbuo yiem naaic njiec daaih.
  3Maiv gunv ninh mbuo bingx jienv yiem Kaanmen Mbong,
   yie ziouc yiem naaic lorz aengx zorqv ninh mbuo daaih.
  Maiv gunv ninh mbuo bingx yie yiem koiv-ndoqv maiv bun yie buatc,
   yie ziouc heuc koiv nyei naang ngaatc ninh mbuo.
  4Maiv gunv zuqc win-wangv guaatv ninh mbuo mingh,
   yie ziouc hatc longc nzuqc ndaauv daix ninh mbuo.
  Yie nyei m'zing oix nuqv-nuqv nyei mangc ninh mbuo,
   weic bun ninh mbuo zuqc ciouv, maiv zeiz weic duqv longx.”
  5Ziouv Tin-Hungh, se Nernh Jiex nyei Ziouv,
   dongh muoqv ndau, ndau ziouc yuqc,
   yiem ndau-beih nyei yietc zungv ziouc nzauh nyiemv.
  Ziangh norm deic-bung oix faaux hnangv Nai^aa Ndaaih nor,
   yaac zuqc mietv mingh mietv daaih aengx haapv njiec hnangv I^yipv nyei Nai^aa Ndaaih nor.
  6Ninh ceix ninh yiem nyei dorngx yiem gu'nguaaic lungh,
   ninh zeix lungh zaaux jienv ndau-beih.
  Ninh heuc koiv nyei wuom daaih,
   yaac dox naaiv deix wuom njiec ndau-beih.
   Ninh nyei mbuox heuc Ziouv.
  7“O I^saa^laa^en Mienh aac, yie mangc E^ti^o^bie Mienh
   hnangv mangc meih mbuo maiv zeiz?”
 Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.
  “Yie dorh meih mbuo I^saa^laa^en Mienh yiem I^yipv Deic-Bung,
   aengx dorh Fi^li^saa^die Mienh cuotv Kelitv,
   yaac dorh Silie Mienh cuotv Ki^aa maiv zeiz?
  8“Ziouv Tin-Hungh nyei m'zing mangc jienv
   naaiv norm maaih zuiz nyei guoqv.
  Yie yaac oix yiem naaiv ndau-beih
   mietc nzengc,
  mv baac Yaakopv nyei zeiv-fun
   yie mietc maiv nzengc.”
 Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.
  9“Weic zuqc yie oix njiec lingc
   bun yiem zuangx guoqv mbu'ndongx nyei I^saa^laa^en zeiv-fun
  hnangv longc siang-jei lorh mbiauh nor,
   mv baac maiv maaih yietc norm cuqv zuqc ndortv njiec ndau.
  10Yiem yie nyei baeqc fingx mbu'ndongx yietc zungv zuiz-mienh,
   se gorngv, ‘Zeqc naanc maiv haih zunc maiv zaaic yie mbuo’ wuov deix,
   oix zuqc nzuqc ndaauv daix.

I^saa^laa^en Duqv Nzuonx Daaih Hnangv Loz Wuov Nor.

  11Taux wuov hnoi yie oix liepc jiez Ndaawitv nyei guoqv,
   hnangv liepc jiez mbaang njiec nyei liuh nor.
  Yie oix zorc tong nyei dorngx,
   oix zorqv mbaang waaic nyei liepc jiez daaih,
   aengx ceix jiez siang hnangv loz-hnoi wuov nor.
  12I^saa^laa^en Mienh ziouc duqv nzipc E^ndom zengc njiec nyei guoqv
   caux gan yie nyei mbuox heuc nyei norm-norm guoqv.
 Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac, dongh oix zoux naaiv deix sic wuov dauh.
13Ziouv gorngv, “Hnoi-nyieqc oix taux,
  “Laih ndau nyei mienh oix zunc zaaic gaatv mbiauh nyei mienh.
   Nyueih a'ngunc biouv nyei mienh oix zunc zaaic
   zuangx a'ngunc biouv nyim nyei mienh.
  Domh mbong oix ndiepv a'ngunc diuv-kuv,
   norm-norm fiuv-mbong yaac maaih a'ngunc diuv liouc njiec.
  14Yie oix dorh yie nyei baeqc fingx,
   zuqc guaatv mingh nyei I^saa^laa^en Mienh, nzuonx daaih.
  Ninh mbuo ziouc aengx ceix jiez
   mbaang waaic nyei zingh
   yaac yiem jienv naaic.
  Ninh mbuo oix zuangx a'ngunc biouv nyei huingx,
   aengx hopv wuov deix huingx nyei a'ngunc diuv.
  Ninh mbuo oix zoux huingx
   aengx nyanc huingx nyei biouv.
  15Yie oix zorqv yie nyei baeqc fingx,
   zuangx jienv ninh mbuo nyei deic-bung.
  Ninh mbuo yietc liuz duqv yiem
   yie ceix bun ninh mbuo nyei deic-bung,
   maiv zuqc aengx baeng cuotv.”
 Naaiv se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, gorngv nyei waac.