7

Buo Nyungc Hinc Yaangh Nyei Sic

Buatc Jopv-Nyeic

1Ziouv Tin-Hungh hinc bun yie buatc ninh zeix cuotv yietc domh guanh jopv-nyeic doix zuqc jang-jang cuotv da'nyeic torngx ga'naaiv-zuangx, se hungh diex gaatv liuz daauh torngx aengx cuotv da'nyeic torngx nyei ziangh hoc. 2Jopv-nyeic nyanc nzengc wuov norm deic-bung nyei miev, yie gorngv, “Ziouv Tin-Hungh aac, tov guangc nqoi meih nyei baeqc fingx nyei zuiz. Ninh mbuo hnangv haaix nor haih duqv maengc cuotv? Ninh mbuo youc faix youc zoqc.”
3Ziouv ziouc goiv ninh nyei hnyouv.
 Ziouv gorngv, “Naaiv deix sic maiv hnangv naaic cuotv aqv.”

Buatc Douz

4Ziouv Tin-Hungh hinc bun yie buatc. Ziouv Tin-Hungh heuc longc douz dingc zuiz. Douz ziouc buov nzengc ndo nyei koiv yaac buov jienv ndau-beih. 5Yie ziouc gorngv, “Ziouv Tin-Hungh aah! Tov meih dingh njiec maah! Meih nyei baeqc fingx hnangv haaix nor haih duqv maengc cuotv? Ninh mbuo youc faix youc zoqc.”
6Ziouv aengx goiv ninh nyei hnyouv.
 Ziouv Tin-Hungh gorngv, “Naaiv deix sic maiv hnangv naaic cuotv aqv.”

Buatc Dingc Zaqc Nyei Hlaang

7Ziouv aengx bun yie mangc yietc nyungc. Yie buatc Ziouv souv jienv longc dingc zaqc nyei hlaang zoux daaih nyei zingh laatc ga'hlen, Buoz nanv jienv dingc zaqc nyei hlaang. 8Ziouv naaic yie, “Aamotv aac, meih buatc haaix nyungc?”
 Yie dau, “Buatc diuh dingc zaqc nyei hlaang.”
 Ziouv gorngv, “Mangc maah! Yie zorqv diuh dingc zaqc nyei hlaang ndiux yie nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx. Yiem naaiv mingh yie maiv liouh ninh mbuo aqv.
  9“I^sakc nyei zeiv-fun yiem hlang zaangc zienh nyei dorngx yie oix baaic huaang,
   yaac bun I^saa^laa^en nyei norm-norm singx dinc zuqc baaic waaic,
   aengx longc nzuqc ndaauv caux Ye^lo^mbo^am nyei zeiv-fun mborqv jaax.”

Aamotv Caux Aa^maa^si^yaa

10Mbetc^en nyei sai mienh, Aa^maa^si^yaa, paaiv mienh mingh lorz I^saa^laa^en nyei hungh, Ye^lo^mbo^am, gorngv, “Aamotv yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx daav za'eix ngaengc hungh diex. Ninh gorngv nyei yietc zungv waac naaiv norm deic-bung ndaam maiv jiez. 11Weic zuqc Aamotv hnangv naaiv gorngv,
  “+‘Ye^lo^mbo^am zungv oix zuqc nzuqc ndaauv daix.
   I^saa^laa^en Mienh zungv oix zuqc guaatv mingh,
   leih nqoi ganh nyei deic-bung.’+”
12Aa^maa^si^yaa gorngv mbuox Aamotv, “Meih naaiv dauh ⟨douc waac mienh⟩ aah! Mingh aqv. Biaux mingh yiem Yu^ndaa Deic-Bung. Yiem wuov bun ninh mbuo juang meih aengx yiem naaic douc waac aqv. 13Yiem naaiv mingh maiv dungx aengx yiem Mbetc^en douc meih nyei waac, weic zuqc yiem naaiv maaih hungh diex nyei singx dinc, yaac benx hungh diex mingh zaangc zienh nyei dorngx.
14Aamotv gorngv mbuox Aa^maa^si^yaa, “Yie maiv zeiz douc waac mienh, yaac maiv zeiz douc waac mienh nyei dorn. Yie zoux dauh goux saeng-kuv nyei mienh caux fioux ngongh nyorx biouv nyei mienh. 15Ziouv dorh yie cuotv daaih, maiv gan yungh guanh. Ziouv gorngv mbuox yie, mingh douc waac bun yie nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh. 16Weic naaiv ih zanc muangx Ziouv nyei waac maah! Meih gorngv,
  “+‘Maiv dungx douc waac gorngv I^saa^laa^en,
   yaac maiv dungx zunh jienv gorngv I^sakc nyei zeiv-fun.’
17“Weic naaiv Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “+‘Meih nyei auv oix yiem zingh gu'nyuoz zoux maaic sin nyei m'sieqv dorn,
   meih nyei naamh nyouz zungv oix zuqc nzuqc ndaauv daix daic.
  Meih nyei ndau, mienh oix baeng hlaang ndorqc bun nqoi,
   meih ganh oix zuqc daic yiem maaih uix nyei deic-bung.
  I^saa^laa^en Mienh zungv oix zuqc caangv mingh
   leih nqoi ninh mbuo nyei buonv-deic-bung.’+”